Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Vũ Lê Vân Thứ ba, Tháng 5 31, 2016 - 12:01
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:09
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:09
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:09
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:09
6 Huỳnh Ngân Thứ bảy, Tháng 9 3, 2016 - 14:00
7 Nguyen Loanelf Thứ ba, Tháng 6 13, 2017 - 22:58

Đề thi Đại học môn tiếng Anh đại học quốc gia Hà Nội 2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 49
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: PDF
 • ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
  TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI NG
  -----------------
  ĐỀ MU
  ĐỀ THI TUYN SINH ĐI HC
  MÔN THI: TING ANH
  Thi gian làm bài: 90 phút
  Tng s câu hi: 80 câu hi
  Dng câu hi: Trc nghim 4 la chn
  Hình thc làm bài: Trên máy tính
 • Đề mu thi tuyn sinh Đi hc môn tiếng Anh Trang 1/11
  !
  CÁCH PHÁT ÂM CA ÂM V TRONG T
  Chn 01 trong 04 la chn có phn gch chân có cách phát âm khác vi nhng la chn còn li.
  Câu 1:
  A. smooth
  B. with
  C. this
  D. theatre
  Câu 2:
  A. book
  B. full
  C. cook
  D. pollute
  Câu 3:
  A. angry
  B. bad
  C. flat
  D. parent
  Câu 4:
  A. horses
  B. produces
  C. provinces
  D. houses
  Câu 5:
  A. turkey
  B. thursday
  C. person
  D. clerk
  TRNG ÂM CA T
  Chn 01 t trong 04 t đã cho có cu trúc trng âm khác vi các t còn li.
  Câu 6:
  A. standard
  B. window
  C. country
  D. event
  Câu 7:
  A. handkerchief
  B. property
  C. murderer
  D. computer
  Câu 8:
  A. accomplish
  B. envelop
  C. contribute
  D. understand
  Câu 9:
  A. democracy
  B. philosophy
  C. cohabitant
  D. archaeology
  Câu 10:
  A. occur
  B. deny
  C. belong
  D. listen
  T HOC CM T ĐỒNG NGHĨA
  Chn 01 t hoc cm t trong 04 la chn có nghĩa gn nht vi t/cm t đưc gch chân trong câu hi.
  Câu 11:
  My elder sister failed her final exam, which depressed my parents.
  A. embarrassed
  B. satisfied
  C. pleased
  D. disappointed
  Câu 12:
  Many people say that he is always a good plumber.
  A. a person who picks
  plums
  B. a person who makes
  water pipes
  C. a person who supplies
  water
  D. a person who repairs
  water pipes
  Câu 13:
  I stayed there with her for a while before I left.
  A. in the difficult time
  B. for relaxation
  C. whenever she needed
  me
  D. for a short period of
  time
  ! !
 • Đề mu thi tuyn sinh Đi hc môn tiếng Anh Trang 2/11
  !
  T HOC CM T TRÁI NGHĨA
  Chn 01 t hoc cm t trong 04 la chn trái nghĩa vi t hoc cm t đưc gch chân trong câu hi.
  Câu 14:
  When she was 9 years old, she was a plump girl.
  A. short
  B. beautiful
  C. fat
  D. slim
  Câu 15:
  Last year, the rush hour delayed our trip to the airport and as a result, we had to change our flight.
  A. a time of the year when
  people don’t like shopping
  B. an hour in the afternoon
  when people do not travel
  on the road
  C. an hour in the morning
  when the traffic is easy
  D. a time during each day
  when traffic is at its easiest
  Câu 16:
  Two weeks ago, when I was looking for a new pair of jeans in the night market, I ran into Mai.
  A. called loudly
  B. met very quickly
  C. saw by chance
  D. arranged to meet
  TÌM LI SAI
  Chn 01 trong 04 t hoc cm t đưc gch chân có cha li sai mi câu hi.
  Câu 17:
  Nam rides his red bicycle to school every morning with his sister, does he?
  A. rides
  B. to school
  C. with his sister
  D. does he
  Câu 18:
  I read in the newspaper that Italy didn’t get to the quarter finals last year and France didn’t neither.
  A. in the newspaper
  B. didn’t get to
  C. the quarter finals
  D. didn’t neither
  Câu 19:
  Her passion for helping people have motivated her to found her own charity organization.
  A. for
  B. organization
  C. found
  D. have motivated
  Câu 20:
  The economy is heavy dependent on industry, and economic growth has always been of greater concern than
  environmental preservation.
  A. environmental
  B. has always been
  C. of greater concern
  D. heavy
  Câu 21:
  Together with the increase population, the rapid economic growth has put a lot of stress on the water resources and
  environment in nearly every country in the world.
  A. nearly every country
  B. has put
  C. on the water resources
  D. increase population
  HOÀN THÀNH CÂU
  Chn 01 la chn đúng trong 04 la chn cho sn đ đin vào ch trng trong mi câu hi.
  Câu 22:
  My sister is very ______ of classical music and she often listen to it every morning.
  A. keen
  B. enjoyed
  C. interested
  D. fond
  Câu 23:
  The new dress makes her mother much more ______ .
  A. beauty
  B. beautifully
  C. beautify
  D. beautiful

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2016 , 15:33

Mô tả tài liệu:

Đề thi Đại học môn tiếng Anh đại học quốc gia Hà Nội 2016

Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh , Đề thi Đại học môn tiếng Anh đại học quốc gia Hà Nội 2016

Tin mới nhất

Trang