Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Phạm Văn Nam Thứ tư, Tháng 2 28, 2018 - 21:28

Đề thi cuối năm môn toán lớp 2 năm học 2015-2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 218
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • Tr ng Ti u h c Ph ng Trungườ ươ Th _______ngày____tháng _____ năm 2016
  H và tên:__________________________ KI M TRA CU I KÌ II
  L p: ______ Năm h c: 2015 – 2016
  Môn: Toán 2
  Th i gian: 40 phút
  Đi m
  Giám th 1 Giám th 2
  Bài 1: Đ t tính r i tính (2 đi m)
  a/ 257 + 312 b/ 629 + 40 c/ 318 – 106 d/ 795 - 581
  ................................................................................................................................
  ................................................................................................................................
  ................................................................................................................................
  ................................................................................................................................
  Bài 2: S (1 đi m)
  Đ c s Vi t sế
  M t trăm linh chín
  321
  906
  Hai trăm hai m i haiươ
  Sáu trăm b n m i ươ
  Bài 3: Tính (2 đi m)
  a/ 3 x 6 + 41 = ............................ c/ 4 x 7 – 16 =............................
  = ........................... = ..........................
  b/ 45 : 5 – 5 = ............................. d/ 16 : 2 + 37 = .........................
  = ............................ = .........................
 • Bài 4: Gi i bài toán (2 đi m)
  Nhà bác Hùng thu ho ch đ c 259 kg m n. Nhà bác Tho i thu ho ch nhi u h n ượ ơ
  nhà bác Hùng 140 kg. H i nhà bác Tho i thu ho ch đ c bao nhiêu ki-lô-gam m n? ượ
  Bài gi i
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  Bài 5: Tìm x (1 đi m)
  a/ X : 4 = 5 3 x X = 24
  x = ……………... x = ………………..
  x = ……………... x = ………………..
  Bài 6: Khoanh tròn vào ch cái đ t tr c đáp án đúng (2 đi m) ướ
  a/ Tam giác ABC có các c nh l n l t là 120 mm, 300 mm và 240 mm. Chu vi c a tam ượ
  giác ABC là:
  A. 606 mm B. 660 mm C. 660 cm D. 606 cm
  b/ Lúc 8 gi đúng,
  A. Kim ng n ch s 8, kim dài ch s 6
  B. Kim ng n ch s 12, kim dài ch s 6
  C. Kim ng n ch s 8, kim dài ch s 12
  D. Kim ng n ch s 8, kim dài ch s 3
  c/ Các s 456; 623 và 142 đ c vi t theo th t t bé đ n l n là: ượ ế ế
  A. 456; 623; 142 C. 142; 623; 456
  B. 623; 456; 142 D. 142; 456; 623
  d/ x : 2 = 0 ; x là:
  A. x = 1 B. x = 2 C. x = 0 D. x = 4
 • H NG D N ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐI M MÔN TOÁNƯỚ
  Năm h c 2015 – 2016
  Bài 1: (2 đi m) Đ t tính đúng m i phép tính đ c 0, 5 đi m ượ
  a/ 257 + 312 = 569 b/ 629 + 40 = 669 c/ 318 – 106 = 212 d/ 795 – 581 = 214
  Bài 2: (1 đi m) Vi t đúng m i ô tr ng đ c 0, 2 đi m ế ượ
  Đ c s Vi t sế
  M t trăm linh chín 109
  Ba trăm hai m i m tươ 321
  Chín trăm linh (l ) sáu 906
  Hai trăm hai m i haiươ 222
  Sáu trăm b n m i ươ 640
  Bài 3: (2 đi m)
  a/. 3 x 6 + 41 = 18 + 41 (0, 25 đi m) c/. 4 x 7 – 16 = 28 – 16 (0, 25 đi m)
  = 59 (0, 25 đi m) = 12 (0, 25 đi m)
  b/. 45 : 5 – 5 = 9 – 5 (0, 25 đi m) d/. 16 : 2 + 37 = 8 + 37 (0, 25
  đi m)
  = 4 (0, 25 đi m) = 45 (0, 25
  đi m)
  Bài 4: (2 đi m) Gi i bài toán
  S kí-lô-gam m n nhà bác Tho i thu ho ch đ c là: (0, 5 ượ
  đi m)
  259 + 140 = 399 (kg)
  0, 5 0, 25 0, 25
  Đáp s : 399 kg
  0, 25 0, 25
  Bài 5: (1 đi m) Tìm x
  a/. x : 4 = 5 b/. 3 x X = 24
  x = 5 x 4 (0, 25 đi m) x = 24 : 3 (0, 25 đi m)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016 , 17:09

Mô tả tài liệu:

Đề thi cuối năm môn toán lớp 2 năm học 2015-2016

Đề thi cuối năm môn toán lớp 2 năm học 2015-2016

Tin mới nhất

Trang