Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trung Nguyễn Văn Thứ hai, Tháng 5 29, 2017 - 15:02

Đề thi cuối kì môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 100
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Đ THI CU I KÌ MÔN T T NG H CHÍ MINH – Ư ƯỞ
  TR NG ĐH BÁCH KHOA HÀ N IƯỜ
  Kíp 1:
  Đ l
  Câu 1: Nêu các nguyên t c c a vi c sinh ho t Đ ng. Phân tích t p th lãnh d o,
  cá nhân ph trách. V n d ng các nguyên t c vào đ ng ta hi n nay?
  Câu 2: Trình bày t t ng H Chí Minh v văn hóa, phân tích các ch c năng c a 
  văn hóa. V n d ng t t ng H Chí Minh vào n n văn hóa m i hi n nay? 
  Đ ch n:
  Câu 1: Nêu các lu n đi m c a cách m ng gi i phóng dân t c. Phân tích l c
  l ng c a cách m ng gi i phóng dân t c bao g m toàn dân t c?
  Câu 2: T t ng H Chí Minh v n i dung xây d ng nhà n c c a dân, do dân, 
  vì dân. Phân tích xây d ng nhà n c th hi n quy n làm ch c a nhân dân 
  Kíp 2:
  Đ l
  Câu 1: Nêu nh ng ti n đ t t ng lí lu n hình thành t t ng H Chí Minh?  
  Ch ng minh giá tr truy n th ng góp ph n hình thành t t ng H Chí Minh? 
  Anh (ch ) hãy cho bi t trong th i đ i hi n nay ta c n làm gì đ phát huy giá tr
  truy n th ng?
  Câu 2: Nêu n i dung t t ng H Chí Minh v nhà n c dân ch c a dân, do  
  dân và vì dân.
  Phân tích xây d ng nhà n c hi u l c pháp lí m nh m , ph i làm gì đ nhà 
  n c ngang t m v i nhi m v cách m ng hi n đ i
  Đ ch n:
 • Câu 1: Nh ng nguyên t c trong sinh ho t Đ ng C ng s n VN, phân tích m t
  trong nh ng nguyên t c đó; Liên h .
  Câu 2: Vai trò, n i dung Đ i đoàn k t dân t c. Liên h
  Kíp 3
  Đ l :
  Câu 1: Trình bày t t ng H Chí Minh v xây d ng Nhà n c c a dân, do dân,  
  vì dân.
  Phân tích quan đi m c a H Chí Minh v s th ng nh t gi a b n ch t c a giai
  c p công nhân v i tính nhân dân và tính dân t c c a Nhà n c. 
  Theo anh (ch ), trong giai đo n cách m ng hi n nay, chúng ta ph i làm gì đ
  nâng cao quy n làm ch c a nhân dân?
  Câu 2: Nêu quan ni m c a H Chí Minh v m t s lĩnh v c chính c a văn hóa.
  Theo anh (ch ), sinh viên Bách Khoa ph i làm gì đ .................. ?
  Đ ch n:
  1) Trình bày b i c nh l ch s , xã h i tác đ ng đ n hình thành TTHCM
  Ý nghĩa vi c h c t p TTHCM đ i v i SVBK
  2) Nêu Nguyên t c t ch c, sinh ho t c a ĐCSVN theo TTHCM
  Phân tích "T p trung dân ch " và "T phê bình, phê bình"
  Theo a/c trong GĐ CM hi n nay ta ph i làm gì đ làm Đ ng trong s ch v ng
  m nh
  Kíp 4:
  Đ ch n:
  Câu 1: Nêu các lu n đi m c a H Chí Minh v cách m ng dân t c. Phân tích
  lu n đi m "Đ ng c ng s n là ng i lãnh đ o” Hi n nay đ ng ta đã làm gì đ 
  gi i quy t v n đ dân t c và v n đ giai c p?
 • Câu 2: Nêu t t ng H Chí Minh v Nhà n c c a dân do dân vì dân?  
  Hi n nay c n làm gì đ phát huy quy n làm ch c a nhân dân?
  Đ l
  Câu 1: Nêu c s khách quan hình thành t t ng H Chí Minh.Ch ng minh ch 
  nghĩa Mác-Lenin là c s th gi i quan và ph ng pháp lu n c a t t ng  
  HCM..
  Theo anh ch trong giai đo n hi n nay ch nghĩa Mác-Lenin có giá tr nh th
  nào v i cách m ng Vi t Nam? T i sao?
  Câu 2: Nêu n i dung ch c năng c a văn hóa,v n d ng t t ng H Chí Minh v 
  văn hóa, sinh viên ĐHBKHN c n ph i làm gì đ xây d ng m t n n văn hóa m i.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2017 , 09:54

Mô tả tài liệu:

Đề thi cuối kì môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Đề thi cuối kì môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tin mới nhất

Trang