Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Thị Thành Thắng Chủ nhật, Tháng 9 25, 2016 - 16:49
2 DAPTN Lâm Nghiệp Thứ ba, Tháng 10 11, 2016 - 09:33
3 DAPTN Lâm Nghiệp Thứ ba, Tháng 10 11, 2016 - 09:33
4 tran yen Chủ nhật, Tháng 2 12, 2017 - 19:01
5 Đỗ Hà Thứ tư, Tháng 10 11, 2017 - 12:17
6 Nguyễn Minh Tú Thứ năm, Tháng 10 12, 2017 - 22:28
7 Le Linh Thứ ba, Tháng 10 17, 2017 - 22:26
8 Nguyễn Hoàn Thứ ba, Tháng 10 31, 2017 - 17:32
9 Nguyễn Hoàn Thứ ba, Tháng 10 31, 2017 - 17:45

ĐỀ TÀI: “TAY THƠM, TAY NGOAN”

Ảnh của anhkhoa96
khoa95 Anh(142 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3,157
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • HO T Đ NG: GIÁO D C ÂM NH C
  Đ TÀI: “TAY TH M, TAY NGOAN” Ơ
  V N Đ NG MINH H A: TAY TH M, TAY NGOANƠ
  NGHE HÁT: BÀN TAY NĂM NGÓN
  TRÒ CH I ÂM NH C: Ơ NGHE ÂM THANH ĐOÁN TÊN
  NH C C
  I/M C ĐÍCH-YÊU C U:
  - Tr nh tên bài hát, hát thu c bài hát, đúng giai đi u bài hát. Tr ch i đ c ơ ượ
  TCAN
  - Tr v n đ ng theo nh c nh p nhàng, phù h p, bi t chú ý l ng nghe cô hát và ế
  h ng ng c m xúc cùng cô qua l i c a bài hátưở
  - GD tr có ý th c gi n v sinh cá nhân
  II/ CHU N B :
  - Nh c bài “Tay th m tay ngoan”, “ Bàn tay năm ngón” ơ
  - M t s nh c c : Xúc x c, tr ng l c, phách tre, phách d a, tr ng.
  - Mũ chóp kín.
  + Tích h p:
  - GDDD: Giáo d c tr gi n v sinh cá nhân, ăn u ng đ y đ các ch t dinh
  d ng.ưỡ
  III/ TI N TRÌNH HO T Đ NG:
  HO T Đ NG C A HO T Đ NG C A TR
  1/ n đ nh:
  - Ch i “T p t m vông”ơ
  - Tay đ p c a các con đâu?
  - Mu n tay s ch s thì các con ph i làm gì?
  ( Không ch i d , ph i r a tay...)ơ ơ
  - Tay c a chúng mình là tay th m tay ngoan đúng ơ
  không nè?
  2/ N i dung:
  -Tr ch i cùng cô. ơ
  -Tr tr l i
 • 2.1 Ho t đ ng 1: V n đ ng minh h a “Tay
  th m, tay ngoan”ơ
  - C/c hãy cùng Cô hát bài “Tay th m tay ngoan”ơ
  - Bài hát nói v 2 bàn tay c a các con mu n th m, ơ
  mu n ngoan thì các con ph i gi gìn v sinh tay
  cho s ch s .
  - Cô và tr hát l n 2 th t di n c m cùng v i nh c.
  - Đ bài hát này hay h n c/c s làm gì? ơ
  - Bài hát: " Tay th m tayơ ngoan" có nh c r t hay,
  chúng mình s cùng nhau v n đ ng minh h a nh
  nhàng theo nh c nha!
  - Cô múa l n 1 và h ng d n k t ng đ ng tác ướ
  cho tr :
  + Câu 1:" M t tay...bông hoa". Tay trái ch ng
  n nh, tay ph i đ a ra tr c t t . Khi hát đ n ư ướ ế
  ch "ra" thì l t bàn tay r i t t đ a tay ph i lên ư
  cao cu n bàn tay vào ch "hoa"
  + Câu 2: " Hai tay...bông hoa". Hai tay đ a ra phía ư
  tr c , v y nh m t cái, l t bàn tay. Khi hát đ n ướ ế
  ch " ra" r i t t đ a 2 tay lên cao ư cu n bàn tay.
  + Câu 3: " M khen ... th m" v tay 2 bên, đ u ơ
  h i nghiêng, đ a 2 tay ra phía tr c v y nh 1 cái,ơ ư ướ
  l t bàn tay k t h p v i nhún chân. ế
  + Câu 4: " M khen... ngoan " 2 tay b t chéo úp lên
  ng c k t h p nhún chân vào ch " quá" r i t t ế
  đ a 2 tay lên cao sang hai bên l c c tay vào ch "ư
  ngoan".
  -Tr và cô hát
  -Tr tr l i
  -Tr chú ý xem cô múa
  -Chú ý cô h ng d nướ
 • - Cô hát và múa l n 2, cho tr xem
  - Cô cho c l p múa cùng cô 3 l n, chú ý s a sai
  cho tr đúng đ ng tác.
  2.2/ Ho t đ ng 2: Nghe hát “Bàn tay năm ngón”
  - Đôi bàn tay giúp chúng mình r t nhi u vi c và
  quan tr ng vì v y c/c ph i bi t giũ gìn chúng, nh ế
  ch a nè?ư
  - Ngoài vi c gi gìn đôi tay, chúng ta cũng ph i
  gi gìn thân th s ch s , ăn u ng đ y đ dinh
  d ng, h p lý, đ chúng ta luôn kh e m nh.ưỡ
  - Cô cũng bi t m t bài hát v bàn tay r t hay, c/c ế
  có mu n nghe không nào?
  -Cô hát cho tr nghe bài hát “Bàn tay năm ngón”
  -B n nào mu n làm nh ng ngón tay d th ng ươ
  lên đây bi u di n cùng cô cho các b n xem nè!
  Cô hát tr minh h a
  Cô m nh c “Bàn tay năm ngón” tr h ng ng ưở
  cùng cô.
  - C/c đ n tr ng đ c làm nh ng gì?ế ườ ượ
  - Cô d y múa, d y hát cho c/c, v y v nhà c/c có
  mu n cùng cô múa t ng cho m không?
  Cô và tr cùng múa “Tay th m tay ngoan” ơ
  Cho t ng t , nhóm b n trai, b n gái, cá nhân múa.
  Cô m nh c “Bàn tay năm ngón” tr h ng ưở ng
  cùng cô.
  2.3/ Ho t đ ng 3 : TCAN “Nghe âm thanh đoán
  tên nh c c
  - Tr nghe, xem cô hát múa
  -Tr th c hi n cùng cô
  -D , nh
  -Nghe cô nh c nh
  -D mu n
  -Tr phát bi u

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2015 , 16:22

Mô tả tài liệu:

ĐỀ TÀI: “TAY THƠM, TAY NGOAN”

Trẻ nhớ tên bài hát, hát thuộc bài hát, đúng giai điệu bài hát. Trẻ chơi được TCAN - Trẻ vận động theo nhạc nhịp nhàng, phù hợp, biết chú ý lắng nghe cô hát và hưởng ứng cảm xúc cùng cô qua lời của bài hát - GD trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân II/ CHUẨN BỊ: - Nhạc bài “Tay thơm tay ngoan”, “ Bàn tay năm ngón” - Một số nhạc cụ: Xúc xắc, trống lắc, phách tre, phách dừa, trống. - Mũ chóp kín. + Tích hợp: - GDDD: Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng.

Tin mới nhất

Trang