Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hai ba Thứ tư, Tháng 3 2, 2016 - 11:36
2 Nguyễn Trinh Thứ bảy, Tháng 3 5, 2016 - 00:57
3 Phạm Hương Thứ bảy, Tháng 3 5, 2016 - 20:06
4 le tuan Thứ ba, Tháng 3 8, 2016 - 16:04
5 K2DH KT9 Thứ năm, Tháng 3 10, 2016 - 10:44
6 KIM ANH K45 KTQD Thứ năm, Tháng 3 10, 2016 - 10:51
7 Lê Hiệp Thứ hai, Tháng 3 14, 2016 - 11:36
8 Dinh Hang Thứ ba, Tháng 3 15, 2016 - 10:13
9 Dung Lê Phương Thứ ba, Tháng 3 15, 2016 - 22:41
10 Đoàn Hiếu Thứ ba, Tháng 3 15, 2016 - 22:51

Trang

Đề tài hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2,412
151
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 71 | Loại file: DOC
 • SV: Nguy n Th L p: KT3 – K42
  PH N 1
  Đ C ĐI M LAO Đ NG – TI N L NG VÀ QU N LÝ LAO Đ NG ƯƠ
  TI N L NG C A CÔNG TY ƯƠ
  1.1Đ c đi m lao đ ng c a Công ty...........................................6
  1.2Các hình th c tr l ng c a Công ty ……….……... 7 ươ
  1.3Ch đ trích l p, n p và s d ng các kho n trích theo l ng c a Công ty ế ươ
  ……………………………………..7
  1.4T ch c qu n lý lao đ ng và ti n l ng t i Công ty ………………8 ươ
  PH N II
  TH C TR NG K TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N TRÍCH ƯƠ
  THEO L NG T I CÔNG TYƯƠ
  2.1K toán ti n l ng t i Công ty ………………………………….19ế ươ
  2.1.1 Ch ng t s d ng
  2.1.2 Ph ng pháp tính l ngươ ươ
  2.1.3 Tài kho n s d ng
  2.1.4 Quy trình k toánế
  2.2K toán các kho n trích theo l ng t i Công ty ế ươ
  …………………………………23
  2.2.1 Ch ng t s d ng………………………………………….23
  2.2.2 Tài kho n s d ng…………………………25
  2.2.3 Quy trình k toán…………………………27ế
  PH N 3
  Tr ng Đ i h c Kinh t Qu c dân Hà N iườ ế
  TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ
  VI N K TOÁN – KI M TOÁN
  Đ TÀI
  HOÀN THI N K TOÁN TI N L NG ƯƠ
  CÁC KHO N TRÍCH THEO L NG ƯƠ
  Đ n v th c t p: CÔNG TY C PH N NAM THÁIơ
  H tên sinh viên: Nguy n Th
  L p, MSSV:K toán 3 – K42; TC420998 ế
  Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Thanh Di pướ
  03/2014
 • SV: Nguy n Th L p: KT3 – K42
  HOÀN THI N K TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO N TRÍCH ƯƠ
  THEO L NG T I CÔNG TY C PH N NAM THÁIƯƠ
  3.1.Đánh giá chung v th c tr ng k toán ti n l ng các kho n trích theo ế ươ
  l ng t i công ty và ph ng h ng hoàn thi n………35ươ ươ ướ
  3.1.1. u đi mƯ
  3.1.2. Nh c đi mượ
  3.1.3. Ph ng h ng hoàn thi nươ ướ
  3.2.Các gi i pháp hoàn thiên k toán ti n l ng và các kho n trích theo l ng t i ế ươ ươ
  Công ty………36
  3.2.1. V hình th c ti n l ng và ph ng pháp tính l ng ươ ươ ươ
  3.2.2. V tài kho n s d ng và ph ng pháp k toán ươ ế
  3.2.3. V ch ng t và luân chuy n ch ng t
  3.2.4. V k toán chi ti t ế ế
  3.2.5. V s k toán t ng h p ế
  3.2.6. V báo cáo k toàn liên quan đ n ti n l ng các kho n trích theoế ế ế ươ
  l ngươ
  3.2.7. Đi u ki n th c hi n gi i pháp
  K T LU N
  Tr ng Đ i h c Kinh t Qu c dân Hà N iườ ế
 • SV: Nguy n Th L p: KT3 – K42
  L I M Đ U
  Trong th i đ i ngày nay v i c ch th tr ng m c a thì ti n l ng là ơ ế ườ ươ
  m t v n đ quan tr ng. Đó kho n thù lao cho công nhân lao đ ng. Lao
  đ ng ho t đ ng chân tay trí óc nh m bi n đ i các v t t nhiên thành ế
  v t ph m ích đáp ng nhu c u c a con ng i.Trong Doanh nghi p lao ườ
  đ ng y u t c b n quy t đ nh quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh ế ơ ế
  nghi p đ c di n ra liên t c, th ng xuyên chúng ta ph i tái t o s c lao ượ ườ
  đ ng hay ta ph i tr thù lao cho ng i lao đ ng trong th i gian h tham gia ườ
  s n xu t kinh doanh.
  Ti n l ng bi u hi n b ng ti n doanh nghi p ph i tr cho ng i lao ươ ườ
  đ ng t ng ng v i th i gian, ch t l ng k t qu lao đ ng h đã ươ ượ ế
  c ng hi n. ế
  T ch c t t công tác qu n lao đ ng, ti n l ng không nh ng giúp ươ
  cho doanh nghi p tính tr l ng chính xác, k p th i, phân b đúng ti n ươ
  l ng và giá thành s n ph m. đ m b o th c hi n đúng ch đ ti n l ng ươ ế ươ
  giá thành s n ph m, đ m b o th c hi n đúng ch đ ti n l ng, BHXH, ế ươ
  BHYT các quy n l i khác đ i v i lao đ ng qua đó còn tác đ ng ơ
  đ ng viên, khuy n khích k p th i ng i lao đ ng phát huy tinh th n t ch , ế ườ
  sáng t o hoàn thành t t nhi m v đ c giao. Đ ng th i t o cho doanh ượ
  nghi p m t l i th trên th tr ng v chi phí s n x.u t, năng su t lao đ ng ế ườ
  và kh năng c nh tranh.
  Ti n l ng có ý nghĩa r t quan tr ng v m t tinh th n cũng nh kinh t , ươ ư ế
  chính tr . m t ph n thù lao lao đ ng c b n c a ng i lao đ ng đã b ra ơ ườ
  trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p cho nên chính sách lao
  đ ng ti n l ng ph i đ c v n d ng m t cách r t linh ho t cho phù h p ươ ượ
  v i đ c đi m t ch c qu n lý, t ch c s n xu t kinh doanh và tính ch t công
  vi c c a t ng doanh nghi p, m t khác các doanh nghi p s d ng ti n l ng ươ
  làm đòn b y kích thích tinh th n tích c c lao đ ng, nhân t thúc đ y đ
  tăng năng su t lao đ ng. Đi u đó đòi h i doanh nghi p ph i quan tâm t i
  Tr ng Đ i h c Kinh t Qu c dân Hà N iườ ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2016 , 11:43

Mô tả tài liệu:

Đề tài hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Đề tài hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần nam thái

Tin mới nhất

Trang