Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Oby Ety Thứ hai, Tháng 11 9, 2015 - 13:58
2 Tran Thien Thứ ba, Tháng 11 8, 2016 - 21:31

Đề tài đồ chơi của bé

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 11
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 44 | Loại file: DOC
 •       
       
   
    
     
          
     ! "
   #  # $  %   #& 
   !' '() *"
   + , + !( !
    ' (( "
  -   . " 
   /0 +     *+ # 
   "
      *.(! !"
    ! +   + "
     
  &1+ !  /!2!!*&   + 
  +.  /!2!"
   3    "
  4   +   )  2! ! " 
   3 +! '  /"
   
  5 ! (    +  + " ! 
   + $! 1616$16 $! ! 
  "
  ($!(78 ""
      !" #$ %
   3 +1"
   9(   :" 
  - #  .'  (" ! !
    % ;  +< '0#'3"
 • & ' (
   )
  ' *+) & )*,- .
  '
  ' ( '&
  /)'' /
   )01'
  ="  
  2!  !
  >
   =8?@ABB?@A"
  B"  
  '&
   BC?@ABA?@A" !!
  D"  
  (  !
   
   @=?=@@E?=@"
  C"  
  ##/$ 
   @F?=@=D?=@"
    2
  3 2 $45678 $467867
  )*) )*
  )' )*( ' 9:)' * )*;
  <    !G #
    1 
  /'1 !
  '  '(
  %"H
  =  !
  > 2  I!
   J    (
  2! +'(%
  G H
   2"
   !G #
  3 ' # ! ! #
  .!   ' K#
  /0 +'GH
    '(%
  ( G%
    '( G 
  !3H  !
  2!%H"H
 • )*' ( )*
  )' )*( ' 9:)
  ' * )*;
    2
     %!  $
  / +#+ +
      " $
  1+ ! +   
  2! !   $
   ?!" 2
  @%!    
   "$
  -0# ' *0$
  .   .*
  2!G+  ' #
   0 2!  %
  
   +   $
  ' ;  <"
  %!     #
  32!   +"
    2 #
      #  $
  '! 
     ' $
    ' % 
  #& " 

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2015 , 00:13

Mô tả tài liệu:

Đề tài đồ chơi của bé

Thực hiện vận động đi tương đối vững vàng, thực hiện được thay đổi tốc độ đi theo hiệu lệnh. - Biết phối hợp các vận động tay, chân cơ thể: Bò thẳng hướng về phía trước, tung, bắt bóng cùng với cô. - Biết cử động tay- mắt: Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, nhặt được vật nhỏ bằng ngón cái và ngón trỏ. * Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe. - Biết tự xúc cơm, thực hiện theo hướng dẫn của cô một số nền nếp trong sinh hoạt. - Tự đi vệ sinh hoặc gọi cô khi có nhu cầu. - Biết chổ nguy hiểm: lửa, ổ cắm điện. 2. Phát triển nhận thức. - Thích tìm hiểu về các đồ vật xung quanh: luôn thích được đi chơi, cầm nắm, kéo đẩy các vật xung quanh. - Biết tên gọi của các đồ chơi. - Sử dụng được một số đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. - Biết tên, nhận ra hai màu cơ bản: đỏ và xanh. 3. Phát triển ngôn ngữ - Hiểu lời nói và thực hiện được nhiệm vụ gồm hai hành động. - Trả lời được một số câu hỏi: Con gì? Cái gì? Đây là gì? Bằng câu đầy đủ. - Nói câu có 5-7 từ. 4. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mĩ. - Biết tên của mình. - Biết chào ( có thể được nhắc). - Giao tiếp với người khác bằng lời nói. - Biết chơi trò chơi: “Bế em” với búp bê.

Tin mới nhất

Trang