Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Hien Thứ tư, Tháng 8 31, 2016 - 21:40

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng việt lớp 5

Ảnh của nhocxinh9x
9x Nhóc(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 478
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 10 | Loại file: DOC
 • Đ ki m tra gi a h c kì 2
  Môn: Ti ng Vi tế – L p 5
  Năm h c 2015 – 2016
  Đ s 1ề ố
  I.CHÍNH T (Nghe – vi t) ế
  Bài vi t:ế
  Chi u
  Gió nhè nh b c qua khu r ng đó. Đàn chim giăng giăng bay v t . ướ
  M t vài con tách đàn dang r ng cánh l n l d ng nh còn nu i ti c ượ ườ ư ế
  ánh tà d ng. M t con thuy n l loi d ng bu m trôi theo dòng sông ươ ươ
  u n khúc gi a cánh đ ng phía b c khu r ng. Không gian tĩnh m ch.
  B ng t đâu đó, m t gi ng sáo vút lên, du d ng, tr m b ng, g i vào ươ
  không trung m t giai đi u d u d u, v ng v n chút s u t . ươ ư
  II.T P LÀM VĂN
  T m t ngh sĩ hài mà em bi t. ế
  III.Đ C- HI U
  Đ c thành ti ng: ế Thái s Tr n Th Đư
  (SGK Ti ng vi t 5, t p 2, trang 15- 16)ế
  Làm bài t p sau:
  1. Khi có ng i mu n xin ch c câu đ ng, Tr n Th Đ đã làm ườ ươ
  gì?
 • a.Yêu c u ch t đ t m t ngón tay c a h .
  b.Yêu c u ch t đ t m t ngón chân c a h .
  c.Không đ ng ý và đu i v .
  2. Cách đ i x c a Tr n Th Đ v i ng i xin ch c câu đ ng ườ ươ
  th hi n đi u gì?
  a. Ông là ng i nghiêm kh c trong công vi c.ườ
  b .Ông t thái đ b t h p tác v i k xin ch c câu đ ng. ươ
  c. Có ý r ng đ k có ý đ nh mua quan bán t c, làm r i lo n phép ướ
  n c.ướ
  3. Tr c vi c làm c a ng i quân hi u, Tr n Th Đ x lí nh ướ ườ ư
  th nào?ế
  a. La m ng, khi n trách ng i quân hi u. ườ
  b. Không trách móc mà còn th ng cho vàng b c.ưở
  c. La m ng và đu i vi c ng i quân hi u. ườ
  4. Khi có tên quan tâu v i vua r ng mình chuyên quy n, thái đ
  c a Tr n Th Đ nh th nào? ư ế
  a. T c gi n, quát tháo và cho r ng ng i y vu kh ng mình. ườ
  b. Nh n l i và xin vua thăng ch c cho viên quan dám nói th ng.
  c. Nh n l i và xin vua ban th ng cho viên quan dám nói th ng. ưở
 • 5. Nh ng l i nói và vi c làm c a Tr n Th Đ cho th y ông là
  ng i th nào?ườ ế
  a. Th ng th n.
  b. Nghiêm minh.
  c. C ng quy t.ươ ế
  IV.LUY N T P VÀ CÂU
  1. Tìm ch ng và v ng trong hai câu th sau, cho bi t đó là lo i ơ ế
  câu gì?
  a. Vì nó m, nó không đi làm đ c. ượ
  b. Vì m, nó không đi làm đ c. ượ
  2. Xác đ nh quan h t trong câu ghép sau đây và cho bi t câu ế
  ghép này thu c lo i nào?
  N u l p b n đ ng nh t thì chúng tôi cũng vào hàng th hai.ế
  3. Xác đ nh ch ng và v ng trong câu ghép sau đây:
  Dù ai nói ng , nói nghiêng
  Lòng ta v n v ng nh ki ng ba chân. ư
  4. Tìm t đ ng âm trong câu ca dao sau và nói lên ý nghĩa c a
  chúng.
  Vì cam cho quýt đèo bòng
  Vì em nhan s c cho lòng anh say.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 09:01

Mô tả tài liệu:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng việt lớp 5

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng việt lớp 5

Tin mới nhất

Trang