Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Phan Hường Thứ sáu, Tháng 5 6, 2016 - 19:50
2 Hấn Nguyễn Thứ sáu, Tháng 5 6, 2016 - 20:38
3 Hấn Nguyễn Thứ sáu, Tháng 5 6, 2016 - 20:38
4 Thanh Nhan Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 - 09:51
5 Thanh Nhan Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 - 09:51

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP:2 (CÓ HD CHẤM THI) 2015-2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 87
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • H và tên:
  L p:
  BÀI KI M TRA CU I NĂM
  NĂM H C: 2015 – 2016
  Môn: TI NG VI T ( Đ C) L P 2
  Ngày thi:
  Th i gian : 25 phút
  (không tính th i gian phát đ )
  Đi m
  Ph n đ c th m và làm bài t p : (4 đi m)
  Cây đa quê h ngươ
  Cây đa nghìn năm đã g n li n v i th i th u c a chúng tôi. Đó là c m t tòa c ơ
  kính h n là m t thân cây. Chín, m i đ a bé chúng tôi b t tay nhau ôm không xu .ơ ườ
  Cành cây l n h n c t đình. Ng n chót vót gi a tr i xanh. R cây n i lên m t đ t ơ
  thành nh ng hình thù quái l , nh nh ng con r n h mang gi n d . Trong vòm lá, ư
  gió chi u g y lên nh ng đi u nh c li kì t ng ch ng nh ai đang c i đang nói. ưở ư ườ
  Chi u chi u, chúng tôi ra ng i g c đa hóng mát. Lúa vàng g n sóng. Xa xa, gi a
  cánh đ ng, đàn trâu ra v , l ng th ng t ng b c năng n . Bóng s ng trâu d i ướ ướ
  ánh chi u kéo dài, lan gi a ru ng đ ng yên l ng.
  Khoanh tròn vào ch cái tr c ý tr l i đúng cho m i câu h i d i đây : ướ ướ
  1/ T ng nào trong bài cho bi t cây đa s ng t r t lâu ? ế
  a, Nghìn năm
  b, Có t lâu đ i
  c, S ng r t lâu đ i
  2/ B ph n in đ m trong câu: "Chúng tôi ra ng i g c đa hóng mát" tr l i cho câu
  h i nào?
  a, Vì sao ?
  b, Đ làm gì ?
  c, Nh th nào ?ư ế
  3/ Ng i d i g c đa tác gi th y nh ng c nh đ p nào c a quê h ng? ướ ươ
  a, Lúa vàng g n sóng.
  b, Đàn trâu ra v .
  c, C hai ý trên.
  4/ Các c p t sau, đâu là c p t trái nghĩa ?
  a, L ng th ng - N ng n
  b, Cao chót vót - Th p lè tè
 • c, Kéo dài - yên l ng
  Đ KI M TRA CU I NĂM
  NĂM H C: 2015 – 2016
  Môn: TI NG VI T ( VI T) L P 2
  Ngày thi:
  Th i gian : 50 phút
  (không tính th i gian phát đ )
  I/ CHÍNH T : GV đ c bài chính t (Nghe vi t )cho HS vi t trong th i gian 15 ế ế
  phút ( 5 đi m )
  B. KI M TRA VI T
  I. Chính t ( nghe- vi t): 5 đi mế
  Vi t bài" Lá c " (Sách TV l p 2- T p2- trang 128)ế
  Đo n t : " C m c tr c c a... trên sóng ướ "
  C m c tr c c a m i nhà. C bay trên nh ng ng n cây xanh lá. C đ u trên tay ướ
  nh ng ng i đang l t đ v ch . Trên dòng sông mênh mông, bao nhiêu ườ ượ
  xu ng v i nh ng c m i lúc m i g n nhau, đ v b n ch . Xu ng n i nhau, ế
  san sát, k t thành m t chi c bè đ y k , b p b nh trên sóng.ế ế
  II/. T P LÀM VĂN – 35 phút (5 đi m)
  Đ bài : Em hãy vi t m t văn t 3-5 câu v nh Bác H .ế
  Câu h i g i ý:
  a) nh Bác đ c treo đâu? ượ
  b) Trông Bác nh th nào (râu tóc, v ng trán, đôi m t,...) ?ư ế
  c) Em mu n h a v i Bác đi u gì?
 • H và tên:
  L p:
  BÀI KI M TRA CU I NĂM H C
  NĂM H C: 2015 – 2016
  Môn: TOÁN L P 2
  Ngày thi:
  Th i gian : 40 phút
  (không tính th i gian phát đ )
  Bài 1: Khoanh vào ch cái tr c ý đúng trong m i câu sau: ( 3 đi m) ướ
  a. Giá tr c a bi u th c 20 : 2 – 5 là:
  A. 7 B. 4 C. 5
  b. Giá tr c a x trong bi u th c x : 3 = 4 là:
  A. 6 B. 12 C. 7
  c. Có 25 quy n v chia đ u cho 5 b n. H i m i b n có m y quy n v ?
  A. 5 quy n v B. 6 quy n v C.4 quy n v
  d. M t phép nhân tích 21, th a s th nh t 3, th a s th hai là:
  A. 24 B. 18 C. 7
  Bài 2: Đi n d u >, <, = t ng ng: ươ ( 1 đi m)
  457 …….. 467 650………650
  299……... 399 401……... 397
  Bài 3: Đi n s thích h p vào ch ch m ( 1.5đi m)
  1m = …....dm 100cm = ……..m
  1m =…….cm 10dm = ………m
  Bài 4: Đ t tính r i tính ( 3 đi m)
  738 + 241 846 – 734 148 + 37 192 – 19
  …………. …………. ……….. …………
  ………….. ………….. ……….. ………..
  …………… ………….. ……….. ………..
  Bài 5: Đ i m t tr ng đ c 350 cây, đ i hai tr ng đ c nhi u h n đ i m t 120 ượ ượ ơ
  cây. H i đ i hai tr ng đ c bao nhiêu cây? ượ ( 1.5 đi m)
  Bài gi i :
  Đi m

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016 , 17:01

Mô tả tài liệu:

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT LỚP:2 (CÓ HD CHẤM THI) 2015-2016

ĐỀ KIỂM TRA CK2 TOÁN+TV LỚP 2 năm học 2015-2016

Tin mới nhất

Trang