Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 kinomoto killua Thứ năm, Tháng 1 19, 2017 - 22:50
2 hồ thanh thuyền Thứ tư, Tháng 2 22, 2017 - 14:20
3 Doan Hung Thứ bảy, Tháng 12 16, 2017 - 21:35
4 Truong Thắng Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 - 13:56
5 Truong Thắng Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018 - 17:02
6 Hoàng Lợi Thứ sáu, Tháng 6 1, 2018 - 22:47
7 Quyen Quyen Thứ hai, Tháng 9 3, 2018 - 19:22

Đề Cương Triết Học

Ảnh của truonghoangluan
Trương Hoàng Luân(1 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 765
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 55 | Loại file: DOC
 • Đ c ng môn nh ng nguyên lý c b n c a ch nghĩa Mác- ươ ơ
  Lênin
  1. Phân tích đ nh nghĩa v t ch t c a leenin t đó rút ra ý nghĩa
  ph ng pháp lu n.ươ
  L c kh o các quan đi m tr c Mác v v t ch tượ ướ
  - Quan ni m c a nh ng nhà duy tâm nhìn chung ph nh n vai
  trò c a v t ch t, cho r ng v t ch t m t ph m trù tr ng r ng,
  nghĩa ch cái bóng c a ý ni m (duy tâm khách quan);
  ho c v t ch t ch ph c h p các c quan c m giác c a con ơ
  ng i ph thu c hòan tòan vào ch th ng i (duy tâm chườ ườ
  quan).
  - Quan đi m c a các nhà duy v t th i c đ i: Các nhà duy v t
  th i kỳ này khuynh h ng chung đ ng nh t v t ch t v i ướ
  nh ng d ng c th c a nó. D ng c th c a v t ch t ngũ
  hành, khí (Tri t h c Trung Hoa), đ t, n c, l a, gió (Tri tế ướ ế
  h c n Đ ), n c, không khí, nguyên t (Tri t h c Hy L p) ướ ế
  - Quan đi m c a các nhà duy v t th i c n đ i: Đây th i kỳ
  khoa h c t nhiên phát tri n m nh m . Ch nghĩa duy v t nói
  chung ph m trù v t ch t đã b c phát tri n m i v i nhi u ướ
  y u t bi n ch ng. F. Bêc n coi th gi i v t ch t t n t i kháchế ơ ế
  quan, v t ch t t ng h p các h t, t nhiên t ng h p các v t
  th ch t l ng, v n đ ng m t thu c tính g n li n v i v t ượ
  ch t. Đ các cho r ng th gi i v t ch t t n, v t ch t g m ế
  nh ng h t th phân chia đ n t n… Tuy nhiên do nh ế
  h ng c a c h c c đi n, tri t h c duy v t th i kỳ này v n cònưở ơ ế
  trình đ siêu hình, máy móc. Các nhà tri t h c v n đ ng nh t ế
  v t ch t v i kh i l ng, tìm ngu n g c c a v n đ ng n m ượ
  ngoài v t ch t, coi nguyên t ph n t nh nh t không th
  phân chia đ c …ượ
  Nguyên nhân d n đ n s b t c c a nh ng quan đi m ế ế
  tr c Mác v v t ch tướ
 • Vào cu i th k XIX, đ u th k XX khoa h c t nhiên phát ế ế
  tri n m nh m v i m t s phát minh quan tr ng trong v t
  h c:
  Năm 1895 R n ghen phát hi n ra tia X;ơ
  Năm 1896 Bécc ren phát hi n ra hi n t ng phóng x ;ơ ượ
  Năm 1897 Tomx n phát hi n ra đi n t ; ơ
  Năm 1901 Kaufman ch ng minh kh i l ng đi n t thay đ i ượ
  theo t c đ v n đ ng c a nó …
  Nh ng phát hi n trên b c ti n m i nh t c a loài ng i ướ ế ườ
  trong vi c nh n th c và làm ch t nhiên, bác b quan đi m siêu
  hình v v t ch t. Tuy nhiên, vi c phát hi n ra đi n t tr ng ườ
  đi n t b coi nh ng cái “phi v t ch t” đã khi n cho ch ế
  nghĩa duy tâm t n công vào ch nghĩa duy v t, cho r ng v t ch t
  đã bi n m t, n n t ng c a ch nghĩa duy v t đã s p đ . ế
  Quan đi m c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng v v t ch t
  Trong hoàn c nh đó, Lênin đã k th a t t ng c a Mác- ế ư ưở
  Ăngghen, khái quát nh ng thành t u c a khoa h c t nhiên, cho
  r ng v t ch t không b tiêu tan cái b tiêu tan chính gi i
  h n hi u bi t ch t h p v v t ch t. T đó Lênin đã đ a ra đ nh ế ư
  nghĩa m i v v t ch t.
  * Đ nh nghĩa v t ch t c a Lênin:
  “V t ch t m t ph m trù tri t h c dùng đ ch th c t i khách ế
  quan đ c đem l i cho con ng i trong c m giác, đ c c m giácượ ườ ượ
  c a chúng ta chép l i, ch p l i, ph n ánh t n t i không l
  thu c vào c m giác”. (V.I.Lênin: Toàn t p, Nxb Ti n b , M, ế
  1980, t18; tr 172)
  * Phân tích đ nh nghĩa:
  - V ph ng pháp đ nh nghĩa: ươ
  Lênin s d ng m t ph ng pháp đ nh nghĩa đ c đáo: Không quy ươ
  v t ch t vào v t th c th nh cách c a các nhà tri t h c tr c ư ế ướ
  đó; cũng không quy v t ch t vào m t ph m trù l n h n (nh ơ ư
  cách đ nh nghĩa thông th ng) vì cho đ n nay ch am t ph m ườ ế ư
  trù nào l n h n ph m trù v t ch t. Lênin đã đ nh nghĩa ph m trù ơ
 • v t ch t trong m i quan h v i ph m trù ý th c (ph m trù đ i
  l p v i nó). Trong quan h y, v t ch t là tính th nh t, ý th c là
  tính th hai. Tuy nhiên s đ i l p này ch t ng đ i. Trong ươ
  lĩnh v c h i, v t ch t ý th c hoà quy n, đan xen vào nhau
  mà không có đ ng ranh gi i tuy t đ i.ườ
  - V n i dung:
  Trong đ nh nghĩa Lênin đã phân tích hai v n đ quan tr ng:
  1- Phân bi t v t ch t v i t cách m t ph m trù tri t h c (v t ư ế
  ch t nói chung: h n, t n, không sinh ra, không m t đi)
  v t ch t v i t cách đ i t ng c a các khoa h c c th (v t ư ượ
  ch t c th : có sinh, có di t đ chuy n hoá thành d ng khác).
  2- V t ch t th c t i khách quan. Lênin nêu lên thu c tính c ơ
  b n đ phân bi t v t ch t v i ý th c, đó thu c tính khách
  quan.
  - V t ch t cái t n t i khách quan bên ngoài ý th c con ng i, ườ
  không ph thu c vào ý th c, con ng i bi t hay không bi t ườ ế ế
  v nó thì nó v n t n t i.
  3- V t ch t đ c ý th c c a con ng i ch p l i, chép l i, ph n ượ ườ
  ánh mà có, v t ch t là cái gây nên c m giác con ng i khi gián ườ
  ti p ho c tr c ti p tác đ ng lên giác quan c a con ng i.ế ế ườ
  - V t ch t ngu n g c quy t đ nh, c m giác, t duy, ý th c ế ư
  ch là s ph n ánh th gi i v t ch t. ế
  4- V t ch t t t c nh ng con ng i th nh n th c ườ
  đ c xét v m t nguyên t c.ượ
  * Ý nghĩa c a đ nh nghĩa:
  - Đ nh nghĩa đã cùng m t lúc gi i quy t tri t đ hai m t trong ế
  m t v n đ c b n c a tri t h c trên l p tr ng duy v t. Khi ơ ế ườ
  kh ng đ nh v t ch t “th c t i khách quan đ c đem l i cho ượ
  con ng i trong c m giác”, Lênin đã th a nh n v t ch t là cáiườ
  tr c, ngu n g c c a c m giác, ý th c. Khi kh ng đ nh v tướ
  ch t cái “đ c c m giác chép l i, ch p l i, ph n ánh”, Lênin ượ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2016 , 22:33

Mô tả tài liệu:

Đề Cương Triết Học

Đ c ng môn nh ng nguyên lý c b n c a ch nghĩa Mác-ề ươ ữ ơ ả ủ ủLênin1. Phân tích đ nh nghĩa v t ch t c a leenin t đó rút ra ý nghĩa ị ậ ấ ủ ừph ng pháp lu n.ươ ậL c kh o các quan đi m tr c Mác v v t ch tượ ả ể ướ ề ậ ấ- Quan ni m c a nh ng nhà duy tâm nhìn chung là ph nh n vaiệ ủ ữ ủ ậtrò c a v t ch t, cho r ng v t ch t là m t ph m trù tr ng r ng,ủ ậ ấ ằ ậ ấ ộ ạ ố ỗvô nghĩa và ch là cái bóng c a ý ni m (duy tâm khách quan);ỉ ủ ệho c v t ch t ch là ph c h p các c quan c m giác c a conặ ậ ấ ỉ ứ ợ ơ ả ủng i và ph thu c hòan tòan vào ch th ng i (duy tâm chườ ụ ộ ủ ể ườ ủquan).- Quan đi m c a các nhà duy v t th i c đ i: Các nhà duy v tể ủ ậ ờ ổ ạ ậth i kỳ này có khuynh h ng chung là đ ng nh t v t ch t v iờ ướ ồ ấ ậ ấ ớnh ng d ng c th c a nó. D ng c th c a v t ch t là ngũữ ạ ụ ể ủ ạ ụ ể ủ ậ ấhành, là khí (Tri t h c Trung Hoa), là đ t, n c, l a, gió (Tri tế ọ ấ ướ ử ếh c n Đ ), là n c, không khí, nguyên t (Tri t h c Hy L p)ọ Ấ ộ ướ ử ế ọ ạ…- Quan đi m c a các nhà duy v t th i c n đ i: Đây là th i kỳể ủ ậ ờ ậ ạ ờkhoa h c t nhiên phát tri n m nh m . Ch nghĩa duy v t nóiọ ự ể ạ ẽ ủ ậchung và ph m trù v t ch t đã có b c phát tri n m i v i nhi uạ ậ ấ ướ ể ớ ớ ềy u t bi n ch ng. F. Bêc n coi th gi i v t ch t t n t i kháchế ố ệ ứ ơ ế ớ ậ ấ ồ ạquan, v t ch t là t ng h p các h t, t nhiên là t ng h p các v tậ ấ ổ ợ ạ ự ổ ợ ậth có ch t l ng, v n đ ng là m t thu c tính g n li n v i v tể ấ ượ ậ ộ ộ ộ ắ ề ớ ậch t. Đ các cho r ng th gi i v t ch t là vô t n, v t ch t g mấ ề ằ ế ớ ậ ấ ậ ậ ấ ồnh ng h t có th phân chia đ n vô t n… Tuy nhiên do nhữ ạ ể ế ậ ảh ng c a c h c c đi n, tri t h c duy v t th i kỳ này v n cònưở ủ ơ ọ ổ ể ế ọ ậ ờ ẫ trình đ siêu hình, máy móc. Các nhà tri t h c v n đ ng nh tở ộ ế ọ ẫ ồ ấv t ch t v i kh i l ng, tìm ngu n g c c a v n đ ng n mậ ấ ớ ố ượ ồ ố ủ ậ ộ ằngoài v t ch t, coi nguyên t là ph n t nh nh t không thậ ấ ử ầ ử ỏ ấ ểphân chia đ c …ượNguyên nhân d n đ n s b t c c a nh ng quan đi mẫ ế ự ế ắ ủ ữ ểtr c Mác v v t ch tướ ề ậ ấ

Tin mới nhất

Trang