Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Đề cương ôn luyện toán lớp 5 cuối năm

Ảnh của nhocxinh9x
9x Nhóc(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 170
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 9 | Loại file: DOC
 • Đ ÔN LUY N CU I MĂM – KH I 5
  Đ 1:
  I) Phaàn traéc nghieäm: ( 4 ñieåm)
  Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc yù ñuùng.
  Baøi 1:
  Soá “ hai laêm phaåy boán traêm linh naêm: ñöôïc vieát laø:
  A. 204,45 B. 25.45 C.25,405 D. 254,05
  Baøi 2:
  Vieát
  10
  7
  döôùi daïng thaäp phaân ñöôïc:
  A. 7,0 B. 70,0 C. 0,07 D. 0,7
  Baøi 3:
  Huyeän ÑakR’laáp coù 360 ha daát troàng caây caø pheâ vaø 450ha
  ñaát troàng caây cao su. Hoûi dieän tích troàng caây cao su baèng bao
  nhieâu phaàn traêm ñaát troàng caø pheâ:
  A. 125 % B. 130 % C. 145 % D. 150 %
  Baøi 4:
  55 phuùt 12 giaây = ………………..phuùt
  A. 55,12 B. 55,2 C.55,6 D.55,22
  Baøi 5. Chöõ soá 8 trong soá thaäp phaân 17,289 thuoäc haøng naøo?
  A. haøng nghìn B. haøng phaàn möôøi
  C. haøng phaàn traêm D. haøng phaàn nghìn
  Baøi 6. Phaân soá
  5
  4
  vieát döôùi daïng soá thaäp phaân laø:
  A. 4,5 B. 8,0
  C. 0,8 D. 0,45
  Baøi 7.. Khoaûng thôøi gian töø luùc 7 giôø keùm 10 phuùt ñeán 7 giôø
  30 phuùt laø:
  A. 10 phuùt B. 20 phuùt
  C. 30 phuùt D. 40 phuùt
  Baøi 8. 30 thaùng = …..naêm ….thaùng
  A. 2; 6 B. 3
  C. 2 ; 7 D. 3 ; 2
  Baøi 9.. Moät ñoäi boùng cuûa tröôøng hoïc thi ñaáu 20 traän thaéng
  19 traän. Nhö theá tæ soá phaàn traêm caùc traän thaéng cuûa ñoäi
  laø:
  A. 19% B. 85%
  C. 90% D. 95%
  Bài 10: M t ng i đi b đi quãng đ ng 10,5 km h t 2,5 gi . V n t c c a ng i đó đi ườ ườ ế ườ
  là :
  A. 2,4 km/gi B. 4,2 km/gi C. 42 km/gi D.4,02km/gi
  1
 • II. Phaàn töï luaän.
  1. Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám: ( 1 ñieåm)
  4 taï 5 kg = ……………………taï ; 32dm = ………………….m ;
  29038 m
  2
  = ……………………ha ; 7dm
  3
  65cm
  3
  = ……………
  dm
  3
  2. Ñaët tính( 2 ñieåm)
  a. 5,006+2,357 b. 63,21- 14,75 c.21,8 x 3,4 d.
  24,36 : 6
  ……………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………................
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………........................
  3. Moät oâ toâ ñi töø tænh A luùc 7 giôø vaø ñeán tænh B luùc 11 giôø
  45 phuùt. OÂ toâ ñi vôùi vaän toác 48 km/h vaø nghæ doïc ñöôøng 15
  phuùt. Tính quaõng ñöôøng töø tænh A ñeán tænh B.
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………....
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………....
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………....
  4. Moät beå nöôùc daïng hình hoäp chöõ nhaät vôùi chieàu daøi 2m,
  chieàu roäng 1,5m vaø chieàu cao 1m. Ngöôøi ta môû voøi cho nöôùc
  chaûy vaøo beå moãi giôø ñöôïc 0,5 m
  3
  . Hoûi sau maáy giôø beå seõ
  ñaày.
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………....
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………....
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………....................
  ...............................
  ……………………………………………………………....
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………....................
  ...............................
  5. Toång cuûa 2 soá baèng 1994. Tìm 2 soá ñoù bieát giöõa chuùng coù
  5 soá lõ.
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………....................
  2
 • ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………....................
  ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………....................
  Đ 2:
  A. Ph n tr c nhi m .
  Khoanh tròn vào ch tr c k t qu đúng: ướ ế
  1. Ch s 5 trong s 14.205 thu c hàng nào ?
  A. Hàng đ n v ơ C. Hàng trăm
  B. Hàng ph n trăm D. Hàng ph n nghìn
  2. Phân s
  5
  2
  vi t d i d ng s th p phân là:ế ướ
  A. 2,5 C. 0,4
  B. 5,2 D. 4,0
  3. T 9 gi kém 10 phút đ n 9 gi 30 phút có: ế
  A. 10 Phút C. 30 Phút
  B. 20 Phút D. 40 Phút
  4. 0,5 % = ?
  A.
  10
  5
  C.
  1000
  5
  B.
  100
  5
  D.
  10000
  5
  5. Di n tích hình thang ABCD là: A 4 dm B
  A. 18 dm
  B. 36 dm 3,6 dm
  C. 36 dm
  2
  D. 18 dm
  2
  C 6 dm D
  6. S thích h p vi t vào ch ch m đ 650 kg = ………..t n là: ế
  A. 65 C. 6.5
  B. 0.65 D. 0,065
  7. Ch s 5 trong s th p phân 24,135 thu c hàng nào?
  A. Hàng ph n trăm B. Hàng nghìn
  C. Hàng ph n m i ư D. Hàng ph n nghìn
  8. Phân s
  5
  2
  vi t d i d ng s th p phân là:ế ướ
  A. 2,5 B. 0,4 C. 4,0 D. 0,25
  9. 3 phút 20 giây = ………….. giây?
  A. 50 giây B. 320 giây C. 200 giây D. 80 giây
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 08:57

Mô tả tài liệu:

Đề cương ôn luyện toán lớp 5 cuối năm

Đ ÔN LUY N CU I MĂM – KH I 5Ề Ệ Ố Ố Đ 1:ỀI) Phaàn traéc nghieäm: ( 4 ñieåm)Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc yù ñuùng.Baøi 1:Soá “ hai laêm phaåy boán traêm linh naêm: ñöôïc vieát laø:A. 204,45 B. 25.45 C.25,405 D. 254,05Baøi 2: Vieát 107 döôùi daïng thaäp phaân ñöôïc:A. 7,0 B. 70,0 C. 0,07 D. 0,7Baøi 3:Huyeän ÑakR’laáp coù 360 ha daát troàng caây caø pheâ vaø 450hañaát troàng caây cao su. Hoûi dieän tích troàng caây cao su baèng baonhieâu phaàn traêm ñaát troàng caø pheâ:A. 125 % B. 130 % C. 145 % D. 150 % Baøi 4:55 phuùt 12 giaây = ………………..phuùtA. 55,12 B. 55,2 C.55,6 D.55,22Baøi 5. Chöõ soá 8 trong soá thaäp phaân 17,289 thuoäc haøng naøo?A. haøng nghìn B. haøng phaàn möôøiC. haøng phaàn traêm D. haøng phaàn nghìnBaøi 6. Phaân soá 54 vieát döôùi daïng soá thaäp phaân laø:A. 4,5 B. 8,0C. 0,8 D. 0,45Baøi 7.. Khoaûng thôøi gian töø luùc 7 giôø keùm 10 phuùt ñeán 7 giôø 30 phuùt laø:A. 10 phuùt B. 20 phuùtC. 30 phuùt D. 40 phuùtBaøi 8. 30 thaùng = …..naêm ….thaùngA. 2; 6 B. 3C. 2 ; 7 D. 3 ; 2Baøi 9.. Moät ñoäi boùng cuûa tröôøng hoïc thi ñaáu 20 traän thaéng 19 traän. Nhö theá tæ soá phaàn traêm caùc traän thaéng cuûa ñoäi laø:A. 19% B. 85%C. 90% D. 95%Bài 10: M t ng i đi b đi quãng đ ng 10,5 km h t 2,5 gi . V n t c c a ng i đó đi ộ ườ ộ ườ ế ờ ậ ố ủ ườlà : A. 2,4 km/gi B. 4,2 km/gi C. 42 km/gi D.4,02km/giờ ờ ờ ờ1

Tin mới nhất

Trang