Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ly Thứ bảy, Tháng 10 22, 2016 - 12:40

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ 2

Ảnh của uyenhoang3005@gmail.com
Hoàng Uyên(1 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 144
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • TR NG Đ I H C NHA TRANGƯỜ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Khoa Lý lu n chính tr Đ c l p - T do - H nh phúc
  B môn Nh ng nguyên lý c b n c a CN.Mác ơ
  Đ C NG CHI TI T H C PH N ƯƠ
  1. Thông tin v h c ph n
  Tên h c ph n: Nh ng nguyên lý c b n c a ch nghĩa Mác – Lênin II ơ
  Mã h c ph n: 45021.
  S tín ch : 3
  Đào t o trình đ : Cao đ ng, đ i h c.
  Gi ng d y cho ngành: T t c các ngành h c
  Cho sinh viên năm th : nh t.
  H c ph n tiên quy t: Nh ng nguyên lý c b n c a ch nghĩa Mác – Lênin I. ế ơ
  Phân b ti t gi ng c a h c ph n: ế
  - Nghe gi ng lý thuy t: 31 ế
  - Làm bài t p trên l p:
  - Th o lu n: 14
  - Th c hành, th c t p (phòng thí nghi m, doanh nghi p, studio, đi n giã…)
  - T nghiên c u: 78
  2. Tóm t t n i dung h c ph n
  H c ph n bàn v H c thuy t kinh t c a ch nghĩa Mác-lênin v ph ng th c s n xu t ế ế ươ
  t b n ch nghĩaư và lý lu n c a ch nghĩa Mác-Lênin v ch nghĩa xã h i .
  3. N i dung chi ti t h c ph n ế
  3.1. Danh m c v n đ c a h c ph n
  V n đ 1: H c thuy t giá tr ế
  V n đ 2: H c thuy t Giá tr Th ng d ế ư
  V n đ 3: H c thuy t kinh t v ch nghĩa t b n đ c quy n ch nghĩa t b n đ c ế ế ư ư
  quy n nhà n c. ướ
  V n đ 4: S m nh l ch s c a giai c p công nhân và cách m ng xã h i ch nghĩa.
  V n đ 5: Nh ng v n đ chính tr -xã h i tính quy lu t trong ti n trình cách m ng ế
  XHCN.
  V n đ 6: Ch nghĩa xã h i hi n th c và tri n v ng.
  3.2. Xây d ng chu n đ u ra c a quá trình d y - h c t ng v n đ c a h c ph n
  V n đ 1 : H c Thuy t giá tr ế
  N i dung M c đ
  Ki n th cế
  1. Đi u ki n ra đ i, đ c tr ng và u th c a s n xu t hàng hóa. ư ư ế
  2. Hàng hóa.
  3. Ti n t .
  4. Quy lu t giá tr .
  3
  3
  1. N m đ c v n đ c b n v hàng hóa và s n xu t hàng hóa. ượ ơ
  2. V n d ng v n đ c b n v hàng hóa s n xu t hàng hóa đ nâng cao hi u ơ
  qu s n xu t kinh doanh.
  2
  3
 • 3. N m đ c v n đ c b n v ti n t và quy lu t giá tr . ượ ơ
  4. V n d ng quy lu t giá tr đ nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh trong các
  doanh nghi p và phát tri n kinh t c a đ t n c. ế ướ
  2
  3
  V n đ 2 : H c thuy t giá tr th ng d ế ư
  N i dung M c đ
  Ki n th cế
  1. Công th c chung và mâu thu n công th c chung .
  2. Hàng hóa s c lao đ ng.
  3. Giá tr th ng d , t su t giá tr th ng d , kh i l ng giá tr th ng d , các ư ư ượ ư
  ph ng pháp s n xu t giá tr th ng d , quy lu t giá tr th ng d .ươ ư ư
  4. T b n, t b n b t bi n, t b n kh bi n.ư ư ế ư ế
  5. Th c ch t ti n công, các hình th c ti n công, phân bi t ti n công danh nghĩa
  ti n công th c t . ế
  6. Xu h ng h th p ti n công th c t .ướ ế
  3
  3
  K năng
  1. N m đ c v n đ c b n v mâu thu n c a công th c chung c a t b n. ượ ơ ư
  2. N m đ c v n đ c b n v hàng hóa s c lao đ ng. ượ ơ
  2
  2
  3. N m đ c v n đ c b n v giá tr th ng d t b n. Gi i đ c m t s bài ượ ơ ư ư ượ
  t p v v n đ trên.
  4. V n d ng v n đ c b n v giá tr th ng d t b n đ nâng cao hi u qu ơ ư ư
  s n xu t kinh doanh trong các doanh nghi p và phát tri n kinh t c a đ t n c. ế ướ
  5. N m đ c v n đ c b n v ti n công. ượ ơ
  3
  3
  Tích lũy t b nư
  N i dung M c đ
  Ki n th cế
  1. Th c ch t và đ ng c tích lũy t b n. ơ ư
  2. Tích t và t p trung t b n. ư
  3. C u t o h u c c a t b n. ơ ư
  3
  2
  3
  K năng
  1. N m đ c v n đ c b n v tích lũy t b n. Gi i đ c m t s bài t p v v n ượ ơ ư ượ
  đ trên.
  2. V n d ng v n đ c b n v tích lũy t b n đ nâng cao hi u qu s n xu t kinh ơ ư
  doanh trong các doanh nghi p và phát tri n kinh t c a đ t n c. ế ướ
  3
  3
  Tu n hoàn và chu chuy n t b n ư
  N i dung M c đ
  Ki n th cế
  1. Tu n hoàn t b n. ư
  2. Chu chuy n t b n. ư
  3. T b n c đ nh va t b n l u đ ng.ư ư ư
  2
  3
  3
  K năng
  1. N m đ c v n đ c b n v tu n hoàn chu chuy n t b n. Gi i đ c m t ượ ơ ư ượ
  s bài t p v v n đ trên.
  2. V n d ng v n đ c b n v tu n hoàn chu chuy n t b n đ nâng cao hi u ơ ư
  qu s n xu t kinh doanh trong các doanh nghi p phát tri n kinh t c a đ t ế
  3
  3
 • n c.ướ
  Tái s n xu t t b n xã h i và kh ng ho ng kinh t trong xã h i t b n ư ế ư
  N i dung M c đ
  Ki n th cế
  1. Tái s n xu t t b n xã h i. ư
  2. Kh ng ho ng kinh t . ế
  2
  3
  K năng
  1. N m đ c v n đ c b n v tái s n xu t t b n h i kh ng ho ng kinh ượ ơ ư
  t . Gi i đ c m t s bài t p v v n đ trên.ế ượ
  2. Lý gi i đ c v kh ng ho ng kinh t di n ra trên th gi i và nh h ng c a nó ượ ế ế ưở
  đ n kinh t Vi t nam.ế ế
  3
  3
  Chi phí s n xu t t b n ch nghĩa, l i nhu n bình quân và giá c s n xu t ư ả ả
  N i dung M c đ
  Ki n th cế
  1. Chi phí s n xu t t b n ch nghĩa. ư
  2. L i nhu n.
  3. T su t l i nhu n.
  4. L i nhu n bình quân và giá c s n xu t.
  3
  3
  3
  3
  K năng
  1. N m đ c v n đ c b n v chi phí s n xu t t b n ch nghĩa, l i nhu n bình ượ ơ ư
  quân và giá c s n xu t. Gi i đ c m t s bài t p v v n đ trên. ượ
  2. V n d ng v n đ c b n v chi phí s n xu t t b n ch nghĩa, l i nhu n bình ơ ư
  quân và giá c s n xu t đ nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh trong các doanh
  nghi p và phát tri n kinh t c a đ t n c. ế ướ
  3
  3
  S phân chia giá tr th ng d gi a các giai c p bóc l t trong ch nghĩa t b n ư ư
  N i dung M c đ
  Ki n th cế
  1. T b n th ng nghi p và l i nhu n th ng nghi p.ư ươ ươ
  2. T b n cho vay và l i t c cho vay.ư
  3. Tín d ng, ngân hàng và l i nhu n ngân hàng.
  4.Công ty c ph n, t b n gi và th tr ng ch ng khoán. ư ườ
  5. Đ a tô.
  3
  2
  2
  3
  3
  K năng
  1. N m đ c v n đ c b n v s phân chia giá tr th ng d gi a các giai c p bóc ượ ơ ư
  l t trong ch nghĩa t b n. Gi i đ c m t s bài t p v v n đ trên. ư ượ
  2. V n d ng v n đ c b n v s phân chia giá tr th ng d gi a các giai c p bóc ơ ư
  l t trong ch nghĩa t b n đ nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh trong các ư
  doanh nghi p và phát tri n kinh t c a đ t n c. ế ướ
  3
  3
  V n đ 3: Ch nghĩa t b n đ c quy n ch nghĩa t b n đ c quy n nhà ư ư
  n cướ
  N i dung M c đ
  Ki n th cế
  1. Ch nghĩa t b n đ c quy n. ư
  2. Ch nghĩa t b n đ c quy n nhà n c. ư ướ
  3. Vai trò, h n ch c a ch nghĩa t b n. ế ư
  4. Xu h ng v n đ ng c a ch nghĩa t b n.ướ ư
  2
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2016 , 21:19

Mô tả tài liệu:

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ 2

TR NG Đ I H C NHA TRANGƯỜ Ạ Ọ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ Khoa Lý lu n chính trậ ị Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạB môn Nh ng nguyên lý c b n c a CN.Mácộ ữ ơ ả ủĐ C NG CHI TI T H C PH NỀ ƯƠ Ế Ọ Ầ1. Thông tin v h c ph nề ọ ầTên h c ph n: ọ ầ Nh ng nguyên lý c b n c a ch nghĩa Mác – Lênin IIữ ơ ả ủ ủMã h c ph n: 45021.ọ ầS tín ch : 3 ố ỉĐào t o trình đ : Cao đ ng, đ i h c.ạ ộ ẳ ạ ọGi ng d y cho ngành: T t c các ngành h cả ạ ấ ả ọCho sinh viên năm th : nh t.ứ ấH c ph n tiên quy t: Nh ng nguyên lý c b n c a ch nghĩa Mác – Lênin I.ọ ầ ế ữ ơ ả ủ ủPhân b ti t gi ng c a h c ph n: ổ ế ả ủ ọ ầ- Nghe gi ng lý thuy t: 31ả ế- Làm bài t p trên l p: ậ ớ- Th o lu n: 14ả ậ- Th c hành, th c t p (phòng thí nghi m, doanh nghi p, studio, đi n giã…)ự ự ậ ệ ệ ề- T nghiên c u: 78ự ứ2. Tóm t t n i dung h c ph n ắ ộ ọ ầH c ph n bàn v ọ ầ ề H c thuy t kinh t c a ch nghĩa Mác-lênin v ph ng th c s n xu tọ ế ế ủ ủ ề ươ ứ ả ất b n ch nghĩaư ả ủ và lý lu n c aậ ủ ch nghĩa Mác-Lênin v ch nghĩa xã h iủ ề ủ ộ . 3. N i dung chi ti t h c ph n ộ ế ọ ầ3.1. Danh m c v n đ c a h c ph nụ ấ ề ủ ọ ầV n đ 1: H c thuy t giá trấ ề ọ ế ịV n đ 2: H c thuy t Giá tr Th ng dấ ề ọ ế ị ặ ưV n đ 3: H c thuy t kinh t v ch nghĩa t b n đ c quy n và ch nghĩa t b n đ cấ ề ọ ế ế ề ủ ư ả ộ ề ủ ư ả ộquy n nhà n c.ề ướV n đ 4: S m nh l ch s c a giai c p công nhân và cách m ng xã h i ch nghĩa.ấ ề ứ ệ ị ử ủ ấ ạ ộ ủV n đ 5: Nh ng v n đ chính tr -xã h i có tính quy lu t trong ti n trình cách m ngấ ề ữ ấ ề ị ộ ậ ế ạXHCN.V n đ 6: Ch nghĩa xã h i hi n th c và tri n v ng.ấ ề ủ ộ ệ ự ể ọ3.2. Xây d ng chu n đ u ra c a quá trình d y - h c t ng v n đ c a h c ph n ự ẩ ầ ủ ạ ọ ừ ấ ề ủ ọ ầV n đ 1ấ ề : H c Thuy t giá trọ ế ịN i dungộ M c đứ ộKi n th cế ứ1. Đi u ki n ra đ i, đ c tr ng và u th c a s n xu t hàng hóa.ề ệ ờ ặ ư ư ế ủ ả ấ2. Hàng hóa.3. Ti n t .ề ệ4. Quy lu t giá tr .ậ ị331. N m đ c v n đ c b n v hàng hóa và s n xu t hàng hóa.ắ ượ ấ ề ơ ả ề ả ấ2. V n d ng v n đ c b n v hàng hóa và s n xu t hàng hóa đ nâng cao hi uậ ụ ấ ề ơ ả ề ả ấ ể ệqu s n xu t kinh doanh.ả ả ấ23

Tin mới nhất

Trang