Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 phương văn trọng Thứ hai, Tháng 3 21, 2016 - 13:27
2 vũ chinh Thứ năm, Tháng 3 24, 2016 - 14:56

Đề án quan hệ công chúng

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 10
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 38 | Loại file: DOC
 • Đ án
  CH NG I: C S LÝ LU N V QUAN H CÔNG CHÚNGƯƠ Ơ
  I. Khái quát v quan h công chúng (PR)
  1, Các quan ni m v PR
  Quan h v i công chúng( Public Relations- PR) m t công c Marketing
  quan tr ng khác n a bên c nh nh ng công c Marketing truy n th ng nh giá c , ư
  ch t l ng s n ph m, qu ng cáo, khuy n mãi... Doanh nghi p không nh ng ph i ượ ế
  quan h t t v i khách ng, ng i cung ng các đ i c a mình còn ườ
  ph i có quan h t t v i đông đ o qu n chúng có quan tâm.
  Ta có th hi u công chúng nh sau: ư
  “Công chúng b t kỳ nhóm ng i nào quy n l i th c t , hi n nhiên ườ ế
  hay c đ ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p bao g m: d lu n ế ư
  h i, chính quy n, các c quan ch c ng chuyên môn c a nhà n c, các hi p ơ ướ
  h i ngành ngh , các t ch c xã h i, đoàn th , công chúng n i b doanh nghi p và
  công chúng tích c c’ - Giáo trình Qu n tr doanh nghi p th ng m i. ươ
  Công chúng th t o thu n l i ho c gây tr ng i kh năng công ty đ t
  đ c nh ng m c tiêu c a mình. Ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p ch ượ
  th phát tri n v i s giúp đ c a chính quy n, các c quan ch c năng, s quan ơ
  tâm c a d lu n h i. Ng c l i n u không tranh th đ c s quan tâm c a ư ượ ế ư
  chính quy n, d lu n h i tr c h t các ph ng ti n tr y n thông nh : ư ướ ế ươ ư ư
  phát thanh, truy n hình, báo chí, báo đi n t ... doanh nghi p s m t d n v th , ế
  uy tín trong ho t đ ng kinh doanh, s m t d n khách hàng. Trong n n kinh t ế
  s c nh tranh cao nh hi n nay ch c n m t tác đ ng b t l i thì cũng th d n ư
  t i nh ng h u qu x u th m c phá s n. th các doanh nghi p c n ế
  nh ng bi n pháp c th đ gi i quy t các quan h v i công chúng ch y u. ế ế
  PR( Public Relations) đ c hi u quan h công chúng, quan h c ng đ ngượ
  hay quan h đ i ngo i. PR đi xây d ng quan h v i nhi u nhóm ng i khác ườ
  nhau sao cho giành đ c s thông hi u, h p tác hay ng h cho t ch c c aượ
  mình.
  PR t lâu đ c xem nh m t chuyên môn, m t ngh , hay m t lo i công ượ ư
  vi c d a trên s áp d ng các ý ki n thông tin th c t đ thuy t ph c m i ế ế ế
  ng i h ng t i m t vi n c nh nào đó.ườ ướ
  Cũng th hi u PR vi c m t c quan t ch c hay doanh nghi p ch ơ
  đ ng qu n các quan h giao ti p c ng đ ng đ t n d ng gìn gi m t hình ế ể ậ
  nh tích c c c a mình. Các quan h công chúng bao g m các vi c qu ng bá thành
  SV:Tr n Nh t Anh L p: Marketing 51B
  1
 • Đ án
  công, gi m nh nh h ng c a th t b i, công b các thay đ i nhi u ho t ưở
  đ ng khác.
  2. Ch c năng c a PR
  Trong nh ng năm g n đây, quy n l c c a truy n thông đã đ a PR tr ư
  thành m t ngành công nghi p l n. Ch c năng c a PR đ c th hi n qua 7 ho t ượ
  đ ng c b n c a nó là: ơ
  1.Media Kid: Bao g m Press release (thông cáo báo chí), Press conference (h p
  báo), Press interview (ph ng v n báo chí) Press dumping (tác đ ng vào báo
  chí). Ho t đ ng này đòi h i nghi p v báo chí liên quan m t thi t đ n các c ế ế ơ
  quan thông t n, báo chí nên nhi u ng i l m t ng ng i làm PR ch đ n gi n là ườ ưở ườ ơ
  đã t ng làm báo ho c có quan h v i báo chí.
  2. Event Management: T ch c các s ki n d nh l khai tr ng, ra m t ư ươ
  s n ph m m i, h i ngh khách hàng v.v... Nhi u công ty làm PR hi n nay ch đ n ơ
  thu n làm t ch c s ki n, nghĩa h ch làm m t m ng trong nhi u m ng c a
  PR thôi.
  3. Crisis Management: Qu n kh ng ho ng v n đ d ng nh khó khăn ư ư
  nh t trong PR. Nhi u công ty ch làm không t t đi u này th d n đ n ế
  phá s n. Th ng công ty nào không đ i ngũ chuyên nghi p chăm lo đ c ườ ượ
  m ng này thì có th thuê công ty PR đ đ i phó v i các v kh ng ho ng b t ng .
  Kh ng ho ng th c a m t nhân quan tr ng, c a m t t ch c kinh doanh,
  ho c c a m t t ch c chính tr . B n bi t v kh ng ho ng c a ngân hàng Á ế
  Châu ACB h i năm 2003 không? B n bi t v v kh ng ho ng thông tin liên ế
  quan t i n c t ng Chin-su không? Tìm hi u v các v kh ng ho ng đó ướ ươ
  cách h gi i quy t v n đ nh th nào s r t thú v đ y. ế ư ế
  4. Government Relations: Quan h v i chính ph cũng r t quan tr ng đ i v i
  nhi u doanh nghi p. B ph n PR c a doanh nghi p th c m t ng i chuyên ư
  lo m ng đ i ngo i v i chính ph (nhi u khi có th c n đ n lobby) đ ph c v ế
  cho ho t đ ng kinh doanh c a mình. d nh nh ng công ty kinh doanh các ư
  m t hàng nh y c m nh d c ph m, r u, thu c nh t đ nh ph i quan h ư ượ ượ
  t t v i chính ph .
  5. Reputation Management: Qu n danh ti ng. Nhi u ng i nghĩ ch các t p ế ườ
  đoàn l n m i c n duy trì, b o v danh ti ng - Đó sai l m cùng t h i. B n ế
  c n hi u th m chí m i ng i dân bình th ng cũng có th làm nh h ng t i uy ườ ườ ưở
  tín, danh ti ng c a c qu c gia. Chính v y ho t đ ng này m t vi c làm h tế ế
  s c c n thi t quan tr ng trong viêc xây d ng, phát tri n th ng hi u tuy nhiên ế ươ
  ch a đ c nhi u doanh nghi p c a Vi t Nam chú ý và quan tâm tho đáng. ư ượ
  6. Investor Relations: Quan h v i các nhà đ u t ,d nh trong lĩnh v c ngân ư ư
  hàng thì c n ph i quan h t t v i các nhà đ u t là các c đông, ng i g i ti n,... ư ườ
  SV:Tr n Nh t Anh L p: Marketing 51B
  2
 • Đ án
  Chăm sóc h nh th nào, chính sách u đãi thì ng i làm PR ph i năng đ ng ư ế ư ườ
  và sáng t o ch sách v cũng ch ng ch ra h t đ c. ế ượ
  7. Social Responsibility: Trách nhi m h i c a doanh nghi p. d nh ư
  HONDA đang làm ch ng trình "Tôi yêu Vi t Nam" chính là làm PR cho HONDAươ
  đ y ch không ph i làm qu ng cáo đâu. Tác d ng c a làm cho ng i ta nh ườ
  đ n hình nh c a HONDA thông qua nh ng vi c làm ích cho h i l iế
  không qu ng cáo m t cách l li u. Kh năng thuy t ph c và vi c cung c p thông ế
  tin nh ng ho t đ ng chính c a con ng i, d i d ng này hay d ng khác, t ườ ướ
  bu i s khai. Tuy nhiên, PR v i t cách là m t ngành công nghi p, hay m t ngh , ơ ư
  ch m i xu t hi n t đ u nh ng năm 1990. bu i bình minh c a cu c Cách
  m ng Công nghi p, nh ng t p đoàn non tr đã nh n ra r ng s l n m nh c a h
  ph thu c vào vi c giành đ c thi n chí c a đa s công chúng. ượ
  3,T m quan tr ng c a PR
  “2/3 các v giám đ c Marketing Giám đ c nhãn hi u M tin r ng PR
  gi vai trò quan tr ng h n qu ng cáo trong vi c xây d ng qu ng th ng ơ ươ
  hi u" (ngu n Marketing report, 1999)”.
  Các doanh nghi p đ nh v qu ng cáo th ng hi u b ng nhi u ph ng ươ ươ
  pháp: thông qua qu ng cáo, PR, giá c ho c b ng chính s n ph m, v i m c tiêu
  chung làm sao đ a th ng hi u vào tâm trí khách hàng. Trong đó th nóiư ươ
  ho t đ ng PR tác đ ng tích c c trong vi c qu ng th ng hi u v i các ươ
  ch ng trình hành đ ng đ c thi t k ho ch đ nh t m , c n th n nh m g tươ ượ ế ế
  hái đ c s th a nh n c a công chúng thông tin đ n h nh ng ho t đ ngượ ế
  cũng nh m c tiêu c a doanh nghi p.ư
  Vai trò chính c a PR giúp doanh nghi p truy n t i các thông đi p đ n khách ế
  hàng và nh ng nhóm công chúng quan tr ng c a h . Khi truy n đi các thông đi p
  này, PR giúp s n ph m d đi vào nh n th c c a khách hàng, hay c th h n ơ
  giúp khách hàng d dàng liên t ng t i m i khi đ i di n v i m t th ng hi u. ưở ươ
  H n n a, thông đi p PR ít mang tính th ng m i do s d ng các ph ngơ ươ ươ
  ti n trung gian nh các ho t đ ng tài tr , t thi n ho c các bài vi t trên báo, ư ế
  ch a đ ng l ng thông tin đa d ng, phong phú nên d gây c m tình d đ c ượ ượ
  công chúng ch p nh n.
  PR đ c bi t h u hi u trong tr ng h p: ườ
  - Tung ra s n ph m m i
  - Làm m i s n ph m cũ
  - Nâng cao uy tín
  - Doanh nghi p có ngân sách h n ch ế
  - Doanh nghi p g p kh ng ho ng
  SV:Tr n Nh t Anh L p: Marketing 51B
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2016 , 00:29

Mô tả tài liệu:

Đề án quan hệ công chúng

Đ ánềCH NG I: C S LÝ LU N V QUAN H CÔNG CHÚNGƯƠ Ơ Ở Ậ Ề ỆI. Khái quát v quan h công chúng (PR)ề ệ 1, Các quan ni m v PRệ ềQuan h v i công chúng( Public Relations- PR) là m t công c Marketingệ ớ ộ ụquan tr ng khác n a bên c nh nh ng công c Marketing truy n th ng nh giá c ,ọ ữ ạ ữ ụ ề ố ư ảch t l ng s n ph m, qu ng cáo, khuy n mãi... Doanh nghi p không nh ng ph iấ ượ ả ẩ ả ế ệ ữ ảcó quan h t t v i khách hàng, ng i cung ng và các đ i lý c a mình mà cònệ ố ớ ườ ứ ạ ủph i có quan h t t v i đông đ o qu n chúng có quan tâm.ả ệ ố ớ ả ầTa có th hi u công chúng nh sau:ể ể ư“Công chúng là b t kỳ nhóm ng i nào có quy n l i th c t , hi n nhiênấ ườ ề ợ ự ế ểhay có tác đ ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p bao g m: d lu nộ ế ạ ộ ủ ệ ồ ư ậxã h i, chính quy n, các c quan ch c năng chuyên môn c a nhà n c, các hi pộ ề ơ ứ ủ ướ ệh i ngành ngh , các t ch c xã h i, đoàn th , công chúng n i b doanh nghi p vàộ ề ổ ứ ộ ể ộ ộ ệcông chúng tích c c’ - Giáo trình Qu n tr doanh nghi p th ng m i.ự ả ị ệ ươ ạCông chúng có th t o thu n l i ho c gây tr ng i kh năng công ty đ tể ạ ậ ợ ặ ở ạ ả ạđ c nh ng m c tiêu c a mình. Ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p ch cóượ ữ ụ ủ ạ ộ ủ ệ ỉth phát tri n v i s giúp đ c a chính quy n, các c quan ch c năng, s quanể ể ớ ự ỡ ủ ề ơ ứ ựtâm c a d lu n xã h i. Ng c l i n u không tranh th đ c s quan tâm c aủ ư ậ ộ ượ ạ ế ủ ượ ự ủchính quy n, d lu n xã h i mà tr c h t là các ph ng ti n tr y n thông nh :ề ư ậ ộ ướ ế ươ ệ ư ề ưphát thanh, truy n hình, báo chí, báo đi n t ... doanh nghi p s m t d n v th ,ề ệ ử ệ ẽ ấ ầ ị ếuy tín trong ho t đ ng kinh doanh, s m t d n khách hàng. Trong n n kinh t cóạ ộ ẽ ấ ầ ề ếs c nh tranh cao nh hi n nay ch c n m t tác đ ng b t l i thì cũng có th d nự ạ ư ệ ỉ ầ ộ ộ ấ ợ ể ẫt i nh ng h u qu x u th m chí là phá s n. Vì th các doanh nghi p c n cóớ ữ ạ ả ấ ậ ả ế ệ ầnh ng bi n pháp c th đ gi i quy t các quan h v i công chúng ch y u.ữ ệ ụ ể ể ả ế ệ ớ ủ ếPR( Public Relations) đ c hi u là quan h công chúng, quan h c ng đ ngượ ể ệ ệ ộ ồhay quan h đ i ngo i. PR là đi xây d ng quan h v i nhi u nhóm ng i khácệ ố ạ ự ệ ớ ề ườnhau sao cho giành đ c s thông hi u, h p tác hay ng h cho t ch c c aượ ự ể ợ ủ ộ ổ ứ ủmình.PR t lâu đ c xem nh m t chuyên môn, m t ngh , hay m t lo i côngừ ượ ư ộ ộ ề ộ ạvi c d a trên s áp d ng các ý ki n và thông tin th c t đ thuy t ph c m iệ ự ự ụ ế ự ế ể ế ụ ọng i h ng t i m t vi n c nh nào đó.ườ ướ ớ ộ ễ ả Cũng có th hi u PR là vi c m t c quan t ch c hay doanh nghi p chể ể ệ ộ ơ ổ ứ ệ ủđ ng qu n lý các quan h giao ti p c ng đ ng đ t n d ng và gìn gi m t hìnhộ ả ệ ế ộ ồ ể ậ ụ ữ ộnh tích c c c a mình. Các quan h công chúng bao g m các vi c qu ng bá thànhả ự ủ ệ ồ ệ ảSV:Tr n Nh t Anh L p: Marketing 51Bầ ậ ớ1

Tin mới nhất

Trang