Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen nguyen Thứ sáu, Tháng 11 27, 2015 - 10:53
2 quang chinh Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 20:12

Đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 33
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 29 | Loại file: DOC
 • Đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia
  L I M Đ U
  Trong l ch s n c ta,v n đ tôn giáo đã t ng b ch nghĩa đ qu c tìm cách ướ ế
  l i d ng ph c v cho âm m u xâm l c ch ng phá cách m ng Vi t Nam. ư ượ
  Hi n nay trong âm m u DBHB ch ng phá s nghi p xây d ng CNXH Vi t ư
  Nam, các th l c thù đ ch đ ng đ u đ qu c M v n coi tôn giáo conế ự ế
  bài h t s c l i h i. Wyliam Colby (Nguyên giám đ c CIA) đã t ng nói: ”Mu n điế
  vào Châu Á ph i b ng hai con đ ng: bánh mỳ và tôn giáo”. ườ
  V i âm m u chia r s đoàn k t l ng giáo, chia r các tôn giáo v i nhau, ư ế ươ
  tách các tôn giáo ra kh i kh i đ i đoàn k t toàn dân, tách các tôn giáo ra kh i ế
  phong trào, s nghi p cách m ng chung c a c dân t c. Các th l c thù đ ch đã ế
  s d ng các th đo n: Xuyên t c tình hình tôn giáo Vi t Nam, xuyên t c chính
  sách tôn giáo c a Đ ng và Nhà N c ta, vu cáo chính quy n đàn áp tôn giáo…. ướ
  T đó ta th y r ng đ m t t công tác tôn giáo, ta ph i làm t t công tác v n
  đ ng qu n chúng, th c s công tác tôn giáo cu c chi n giành qu n chúng ế
  nhân dân c a ta và đ ch! Hi u và nh n th c sâu s c v n đ trên có ý nghĩa to l n
  trong công cu c đ u tranh b o v an ninh qu c gia trên lĩnh v c tôn giáo.
  Xu t phát t do trên đ ph c v cho vi c h c t p môn: “Đ u tranh v i
  ho t đ ng l i d ng tôn giáo xâm ph m an ninh qu c gia” _B môn NVIII, em xin
  m nh d n th c hi n đ tài: Quán tri t quan đi m c a Đ ng đ c ghi nh n ượ
  trong ngh quy t 25 h i ngh l n th b y Ban ch p hành T Đ ng khoá IX, ế Ư
  ngày 12/3/2003:”N i dung c t lõi c a công tác tôn giáo công tác v n đ ng
  qu n chúng”, trên c s đó v n d ng vào gi i quy t 3 v vi c giáo x ơ ế
  Mông S n Yên Bái, giáo x Hoà Khánh Đà N ng, giáo x Đ ng Ch ngơ ươ
  – S n D ng – Tuyên Quang.ơ ươ
  1
 • Đ tài đ c b c c thành 2 ph n : ượ
  Ph n I : Nh n th c chung v quan đi m c a đ tài.
  Ph n II : V n d ng quan đi m vào gi i quy t 3 v vi c các giáo x :Mông S n ế ơ
  Yên Bái,Hoà khánh – Đà N ng, Đ ng Ch ng – Tuyên Quang. ươ
  N I DUNG
  PH N I: NH N TH C CHUNG V QUAN ĐI M C A Đ TÀI
  1.1. M t vài nh n th c c b n v tôn giáo và tình hình tôn giáo Vi t Nam ơ
  Theo quan đi m c a ch nghĩa Mac – Lênin thì: Tôn giáo là m t hình thái
  ý th c h i ph n ánh s t n t i h i, m i quan h gi a con ng i v i con ự ồ ườ
  ng i, con ng i v i t nhiên m t cách hoang đ ng. S ph n ánh đó d a trênườ ườ ườ
  c s tin sùng bái các l c l ng siêu nhiên kh năng chi ph i, thay đ i sơ ượ
  ph n con ng i. ườ
  Nh v y b n ch t tôn giáo m t hi n t ngh i, m t s n ph m doư ượ
  con ng i sáng t o ra d i nh ng đi u ki n nh t đ nh. Tôn giáo ch m t đi khiườ ướ
  nh ng nguyên nhân làm n y sinh và đi u ki n đ tôn giáo t n t i không còn n a!
  Xét t khái ni m và b n ch t tôn giáo ta th y Vi t Nam hi n nay tôn
  giáo v n còn đi u ki n đ t n t i.Năm 1990,B chính tr đã ra ngh quy t 24 v ế
  công tác tôn giáo, xác đ nh tôn giáo là: ”V n đ còn t n t i lâu dài.Tín ng ng ưỡ
  tôn giáo nhu c u tinh th n c a m t b ph n nhân dân.Đ o đ c tôn giáo
  nhi u đi u phù h p v i công cu c xây d ng xã h i m i”. Th c hi n ngh quy t ế
  c a Đ ng, công tác v n đ ng đ ng bào đ o, các tín đ , ch c s c…H ng ưở
  ng thi đua phong trào thi đua yêu n c, xây d ng kh i đ i đoàn k t đ c ti n ướ ế ượ ế
  b .
  Tuy nhiên, tình hình ho t đ ng tôn giáo còn có nhi u di n bi n ph c t p, ế
  ti m n nh ng nhân t có th gây m t n đ nh.M t s ng i ch a tuân th pháp ườ ư
  2
 • lu t, còn t ch c truy n đ o trái phép; còn l i d ng tín ng ng, tôn giáo đ hành ưỡ
  ngh mê tín d đoan. Vi c khi u ki n tranh ch p liên quan đ n đ t đai c ế ế ơ
  s v t ch t c a tôn giáo m t s n i tăng lên,có n i gay g t, ph c t p. m t ơ ơ
  s n i, nh t vùng dân t c thi u s , m t s ng i đã l i d ng tín ng ng, ơ ườ ưỡ
  tôn giáo đ ti n hành nh ng ho t đ ng ch ng đ i, kích đ ng tín đ nh m phá ế
  ho i kh i đ i đoàn k t dân t c, gây m t n đ nh chính tr . ế
  Xu t phát t tình hình trên, nh m gi i quy t nh ng di n bi n ph c t p ế ế
  liên quan đ n tình hình tôn giáo Vi t Nam, Đ ng ta đã đ a ra quan đi m:ế ư
  N i dung c t lõi c a công tác tôn giáo công tác v n đ ng qu n chúng ”.
  Đ c ghi nh n trong ngh quy t 25 h i ngh l n th b y Ban ch p hành Tượ ế Ư
  Đ ng khóa IX, ngày 12/3/2003.
  1.2. C s khoa h c đ a ra quan đi m: N i dung c t lõi c a công tác tônơ ư
  giáo là công tác v n đ ng qu n chúng”
  1.2.1 C s lý lu nơ
  Quan đi m trên đ c xây d ng d a trên s nh n th c c a Đ ng ta v ượ
  qu n chúng và tôn giáo.
  Th nh t ta ph i nói đ n s nh n th c đúng đ n c a Đ ng v tôn giáo ế
  và ch c năng c a tôn giáo đ i v i con ng i, xã h i! ườ
  Ch nghĩa Mac – Lênin đã ch ra r ng: Ch c năng c b n c a tôn giáo ơ
  cân b ng, xoa d u n i kh c a tr n gian, h ng th m cho tr n gian l n ươ ơ
  ng c. Th gi i c c l c mà tôn giáo ch ra tuy ch là h o, o t ng song trongượ ế ư ưở
  con ng i không v n toàn, xã h i không v n toàn, trong cái không v n toàn đó cóườ
  lúc, có n i m t b ph n c n tôn giáo!ơ
  V m t đ o đ c: Không m t tôn giáo chân chính nào l i xúi b y con
  ng i ta m đi u x u, đi u ác.Th m chi trong m t ch ng m c nào đó cònườ
  ngăn ch n con ng i làm đi u ác, m c h ng v th gi i bên kia! H n ườ ướ ế
  ch c a tôn giáo đ i v i đ o đ c là s vâng l i không c n ch ng minh, vâng l iế
  b t ch p. Đi u đó làm cho tín đ mê mu i và m t tính năng đ ng.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2015 , 08:51

Mô tả tài liệu:

Đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia

Trong lịch sử nước ta,vấn đề tôn giáo đã từng bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách lợi dụng phục vụ cho âm mưu xâm lược và chống phá cách mạng Việt Nam. Hiện nay trong âm mưu DBHB chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam, các thế lực thù địch mà đứng đầu là đế quốc Mỹ vẫn coi tôn giáo là con bài hết sức lợi hại. Wyliam Colby (Nguyên giám đốc CIA) đã từng nói: ”Muốn đi vào Châu Á phải bằng hai con đường: bánh mỳ và tôn giáo”. Với âm mưu chia rẽ sự đoàn kết lương giáo, chia rẽ các tôn giáo với nhau, tách các tôn giáo ra khỏi khối đại đoàn kết toàn dân, tách các tôn giáo ra khỏi phong trào, sự nghiệp cách mạng chung của cả dân tộc. Các thế lực thù địch đã sử dụng các thủ đoạn: Xuyên tạc tình hình tôn giáo Việt Nam, xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà Nước ta, vu cáo chính quyền đàn áp tôn giáo…. Từ đó ta thấy rằng để làm tốt công tác tôn giáo, ta phải làm tốt công tác vận động quần chúng, vì thực sự công tác tôn giáo là cuộc chiến giành quần chúng nhân dân của ta và địch! Hiểu và nhận thức sâu sắc vấn đề trên có ý nghĩa to lớn trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia trên lĩnh vực tôn giáo. Xuất phát từ lý do trên và để phục vụ cho việc học tập môn: “Đấu tranh với hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia” _Bộ môn NVIII, em xin mạnh dạn thực hiện đề tài: Quán triệt quan điểm của Đảng được ghi nhận trong nghị quyết 25 hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành TƯ Đảng khoá IX, ngày 12/3/2003:”Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, trên cơ sở đó vận dụng vào giải quyết 3 vụ việc ở giáo xứ Mông Sơn – Yên Bái, giáo xứ Hoà Khánh – Đà Nẵng, giáo xứ Đồng Chương – Sơn Dương – Tuyên Quang. Đề tài được bố cục thành 2 phần : Phần I: Nhận thức chung về quan điểm của đề tài. Phần II: Vận dụng quan điểm vào giải quyết 3 vụ việc ở các giáo xứ:Mông Sơn – Yên Bái,Hoà khánh – Đà Nẵng, Đồng Chương – Tuyên Quang. NỘI DUNG PHẦN I: NHẬN THỨC CHUNG VỀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Một vài nhận thức cơ bản về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac – Lênin thì: Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phản ánh sự tồn tại xã hội, mối quan hệ giữa con người với con người, con người với tự nhiên một cách hoang đường. Sự phản ánh đó dựa trên cơ sở tin và sùng bái các lực lượng siêu nhiên có khả năng chi phối, thay đổi số phận con người. Như vậy bản chất tôn giáo là một hiện tượng xã hội, một sản phẩm do con người sáng tạo ra dưới những điều kiện nhất định. Tôn giáo chỉ mất đi khi những nguyên nhân làm nảy sinh và điều kiện để tôn giáo tồn tại không còn nữa! Xét từ khái niệm và bản chất tôn giáo ta thấy ở Việt Nam hiện nay tôn giáo vẫn còn điều kiện để tồn tại.Năm 1990,Bộ chính trị đã ra nghị quyết 24 về công tác tôn giáo, xác định tôn giáo là:”Vấn đề còn tồn tại lâu dài.Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân.Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”. Thực hiện nghị quyết của Đảng, công tác vận động đồng bào có đạo, các tín đồ, chức sắc…Hưởng ứng thi đua phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết được tiến bộ. Tuy nhiên, tình hình hoạt động tôn giáo còn có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định.Một số người chưa tuân thủ pháp luật, còn tổ chức truyền đạo trái phép; còn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan. Việc khiếu kiện và tranh chấp liên quan đến đất đai và cơ sở vật chất của tôn giáo ở một số nơi tăng lên,có nơi gay gắt, phức tạp. Ở một số nơi, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, một số người đã lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tiến hành những hoạt động chống đối, kích động tín đồ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị. Xuất phát từ tình hình trên, nhằm giải quyết những diễn biến phức tạp có liên quan đến tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Đảng ta đã đưa ra quan điểm: “Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”. Được ghi nhận trong nghị quyết 25 hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành TƯ Đảng khóa IX, ngày 12/3/2003. 1.2. Cơ sở khoa học đưa ra quan điểm: “ Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng” 1.2.1 Cơ sở lý luận Quan điểm trên được xây dựng dựa trên sự nhận thức của Đảng ta về quần chúng và tôn giáo. Thứ nhất ta phải nói đến sự nhận thức đúng đắn của Đảng về tôn giáo và chức năng của tôn giáo đối với con người, xã hội! Chủ nghĩa Mac – Lênin đã chỉ ra rằng: Chức năng cơ bản của tôn giáo là cân bằng, xoa dịu nỗi khổ của trần gian, là hương thơm cho trần gian lộn ngược. Thế giới cực lạc mà tôn giáo chỉ ra tuy chỉ là hư ảo, ảo tưởng song trong con người không vẹn toàn, xã hội không vẹn toàn, trong cái không vẹn toàn đó có lúc, có nơi một bộ phận cần tôn giáo! Về mặt đạo đức: Không một tôn giáo chân chính nào lại xúi bẩy con người ta làm điều xấu, điều ác.Thậm chi trong một chừng mực nào đó nó còn ngăn chặn con người làm điều ác, mặc dù nó hướng về thế giới bên kia! Hạn chế của tôn giáo đối với đạo đức là sự vâng lời không cần chứng minh, vâng lời bất chấp. Điều đó làm cho tín đồ mê muội và mất tính năng động. Không chỉ vậy tôn giáo còn tác động rất lớn tới văn hóa và khoa học.Tất nhiên sự tác động này cũng có tính hai mặt: Hoặc tích cực hoặc tiêu cực! Trong quan hệ với xã hội tôn giáo là động lực, là yếu tố cố kết cộng đỗng xã hội. Những cộng đồng tôn giáo như: Cộng đồng thiên chú

Tin mới nhất

Trang