Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang tran Thứ hai, Tháng 1 11, 2016 - 18:10
2 Tran Pu Thứ sáu, Tháng 3 11, 2016 - 11:52
3 Tran Pu Thứ bảy, Tháng 3 12, 2016 - 00:14
4 Tran Pu Thứ bảy, Tháng 3 12, 2016 - 00:21
5 Mẩu Dũng Thứ sáu, Tháng 6 17, 2016 - 02:51
6 huy huy Thứ hai, Tháng 9 12, 2016 - 11:46
7 AQ Genius Thứ ba, Tháng 8 1, 2017 - 13:40

ĐẠO ĐỨC NHÀ BÁO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP HIỆN NAY

Ảnh của nhocxinh9x
9x Nhóc(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 74
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • Đ I H C QU C GIA
  TR NG Đ I H C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂNƯỜ
  KHOA BÁO CHÍ VÀ TRUY N THÔNG
  TR N TH KIM ANH
  Đ TÀI: Đ O Đ C NHÀ BÁO
  TRONG TH I KỲ H I NH P HI N NAY
  TI U LU N MÔN: QU N LÝ NHÀ N C VÀ PHÁP LU T V ƯỚ
  BÁO CHÍ
  Ng i h ng d n: PGS. TS Lê Thanh Bìnhườ ướ
  Hà N i, tháng 2 năm 2012
 • I. Các khái ni m
  1. Quan ni m chung v đ o đ c
  Cùng v i nhi u ph ng th c đi u ch nh hành vi con ng i, đ o đ c đánh ươ ườ
  giá hành vi con ng i theo các chu n m c và các g tr nh thi n và ác, chínhườ ư
  nghĩa và phi nghĩa, đúng và sai, cái ph i làm và cái không đ c làm, cái nên ượ
  làm và cái không nên làm V m t xã h i, đ o đ c đ c bi u hi n b ng ượ
  thái đ c th c a d lu n xã h i. V m t cá nhân, đ o đ c đ c coi là ộ ụ ể ủ ư ượ toà
  án l ng tâmươ có kh năng t phê phán, đánh giá và suy xét t ng hành vi, thái
  đ và ý nghĩ trong b n thân m i cá nhân. Xét v b n ch t, s đi u ch nh c a
  đ o đ c mang tính t giác, là s t l a ch n c a m i ng i. Vì v y, ngoài ườ
  bi u hi n trong các quan h xã h i, đ o đ c còn th hi n trong thái đ , hành
  vi và s t ng x c a b n thân m i con ng i. ử ủ ư
  "Đ o đ c là nh ng tiêu chu n, nguyên t c đ c xã h i th a nh n, quy ượ
  đ nh hành vi c a con ng i đ i v i nhau và đ i v i xã h i. Các nguyên t c ườ
  đ o đ c gi ng nh nh ng chi c máy đi u ch nh hành vi c a con ng i, ư ế ườ
  nh ng không mang tính ch t c ng ch mà mang tính t giác (...) Trên c sư ư ế ơ
  lí t ng và trách nhi m đ o đ c đã hình thành nên quan ni m v l ng tâmưở ươ
  và lòng t tr ng c a nhà báo chuyên nghi p. Đ o đ c ngh nghi p bao g m
  các nguyên t c x s đúng đ n đ ngăn ng a nh ng hành vi không đúng đ n.
  Căn c vào nh ng tiêu chu n đ o đ c này và d a vào tính ch t c a nh ng
  hành vi, m i nhà báo s ph i ch u đ ng s t x v , x u h , ph i t k t t i, ự ế
  ho c đ c khích l , t hào, ph n kh i và h nh phúc ượ " theo C s lý lu nơ ở
  báo chí - truy n thông, D ng Xuân S n, Đinh H ng, Tr n Quang, Nxb Văn ươ ơ ườ
  hóa - thông tin, H., 1995, tr. 252.
  2. Các khái ni m có liên quan
  2.1 Đ o đ c ngh nghi p
  Đ o đ c ngh nghi p m t b ph n c a đ o đ c h i, đ o
  đ c trong m t lĩnh v c c th trong đ o đ c chung c a h i. Đ o
  đ c ngh nghi p bao g m nh ng yêu c u đ o đ c đ c bi t, các quy
  t c chu n m c trong lĩnh v c ngh nghi p nh t đ nh, nh m đi u
 • ch nh hành vi c a các thành viên trong ngh nghi p đó sao cho phù h p
  v i l i ích và s ti n b c a xã h i. ế
  2.2 Đ o đ c ngh nghi p c a nhà báo
  Đ o đ c ngh nghi p c a nhà báo là nh ng quy t c, chu n m c quy đ nh
  thái đ và hành vi ng x c a nhà báo trong các m i quan h ngh nghi p.
  Hi n nay, đ o đ c ngh nghi p c a nhà báo còn đ c g i là đ o đ c ngh ượ
  báo, đ o đ c báo chí, đ o đ c ngh nghi p c a ng i làm báo, đ o đ c nhà ườ
  báo. Trong lu n án này, chúng tôi s d ng ba cách g i: Đ o đ c ngh báo, đ o
  đ c ngh nghi p c a nhà báo và đ o đ c ngh nghi p c a ng i làm báo. ườ
  Cũng gi ng nh đ o đ c, bên c nh nh ng chu n m c đ o đ c ngh ư
  báo chung cho t t c nhà báo t t c các qu c gia thì còn nh ng
  chu n m c đ o đ c ngh báo riêng c a t ng qu c gia, t ng c quan ơ
  báo chí ph thu c vào t ng th i kỳ phát tri n l ch s c a t ng qu c
  gia, c quan báo chí đó. So v i các quy c v đ o đ c ngh báo c aơ ướ
  các qu c gia t ch c báo chí qu c t , thì ế Quy đ nh đ o đ c ngh
  nghi p c a nhà báo Vi t Nam nh ng đi m t ng đ ng m t s ươ
  nét mang tính đ c thù.
  2.3 Các khái ni m khác : Nhà báo, nhân dân, công chúng, ngu n tin, nhân v t
  trong tác ph m, ban biên t p, c ng tác viên, thông tin viên.
  3. T m quan tr ng c a đ o đ c ngh báo
  Ny nay, v t và vai t c a báo chí trong đ i s ng xã h i ny càng đ c ượ
  nângn, nó tr tnh m t b ph n quan tr ng, kng th thi u trong đ i ế
  s ng tinh th n c a con ng i, m t khía c nh nào đó nó còn tham gia vào ườ
  ti n trình l ch s c a th i đ i, cùng lúc có th c đ ng đ n nhi u ng i,ế ế ườ
  nhi u t ng l p, nhi u lĩnh v c c a cu c s ng. Chính vì v y, nh ng ng i ườ
  làm ngh này trong m ic ph m và s n ph m c a mình ph i nh n th c
  sâu s c t ng vi c làm, cân nh c k l ng xem xét c n tr ng nh ng ưỡ
  h u qu có th x y ra đ i v i xã h i. Ch c n m t chút thi u th n tr ng ế
  c a nhà báo, h i ph i b ra g p trăm ngàn l n công s c đ kh c
  ph c h u qu .
  4. Đ o đ c ngh nghi p trong các m i quan h c a nhà báo

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2015 , 16:03

Mô tả tài liệu:

ĐẠO ĐỨC NHÀ BÁO TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP HIỆN NAY

Cùng với nhiều phương thức điều chỉnh hành vi con người, đạo đức đánh giá hành vi con người theo các chuẩn mực và các giá trị như thiện và ác, chính nghĩa và phi nghĩa, đúng và sai, cái phải làm và cái không được làm, cái nên làm và cái không nên làm… Về mặt xã hội, đạo đức được biểu hiện bằng thái độ cụ thể của dư luận xã hội. Về mặt cá nhân, đạo đức được coi là “toà án lương tâm” có khả năng tự phê phán, đánh giá và suy xét từng hành vi, thái độ và ý nghĩ trong bản thân mỗi cá nhân. Xét về bản chất, sự điều chỉnh của đạo đức mang tính tự giác, là sự tự lựa chọn của mỗi người. Vì vậy, ngoài biểu hiện trong các quan hệ xã hội, đạo đức còn thể hiện trong thái độ, hành vi và sự tự ứng xử của bản thân mỗi con người. "Đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được xã hội thừa nhận, quy định hành vi của con người đối với nhau và đối với xã hội. Các nguyên tắc đạo đức giống như những chiếc máy điều chỉnh hành vi của con người, nhưng không mang tính chất cưỡng chế mà mang tính tự giác (...) Trên cơ sở lí tưởng và trách nhiệm đạo đức đã hình thành nên quan niệm về lương tâm và lòng tự trọng của nhà báo chuyên nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp bao gồm các nguyên tắc xử sự đúng đắn để ngăn ngừa những hành vi không đúng đắn. Căn cứ vào những tiêu chuẩn đạo đức này và dựa vào tính chất của những hành vi, mỗi nhà báo sẽ phải chịu đựng sự tự xỉ vả, xấu hổ, phải tự kết tội, hoặc được khích lệ, tự hào, phấn khởi và hạnh phúc" – theo Cơ sở lý luận báo chí - truyền thông, Dương Xuân Sơn, Đinh Hường, Trần Quang, Nxb Văn hóa - thông tin, H., 1995, tr. 252. 2. Các khái niệm có liên quan 2.1 Đạo đức nghề nghiệp Đạo đức nghề nghiệp là một bộ phận của đạo đức xã hội, là đạo đức trong một lĩnh vực cụ thể trong đạo đức chung của xã hội. Đạo đức nghề nghiệp bao gồm những yêu cầu đạo đức đặc biệt, các quy tắc và chuẩn mực trong lĩnh vực nghề nghiệp nhất định, nhằm điều chỉnh hành vi của các thành viên trong nghề nghiệp đó sao cho phù hợp với lợi ích và sự tiến bộ của xã hội. 2.2 Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo là những quy tắc, chuẩn mực quy định thái độ và hành vi ứng xử của nhà báo trong các mối quan hệ nghề nghiệp. Hiện nay, đạo đức nghề nghiệp của nhà báo còn được gọi là đạo đức nghề báo, đạo đức báo chí, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, đạo đức nhà báo. Trong luận án này, chúng tôi sử dụng ba cách gọi: Đạo đức nghề báo, đạo đức nghề nghiệp của nhà báo và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Cũng giống như đạo đức, bên cạnh những chuẩn mực đạo đức nghề báo chung cho tất cả nhà báo ở tất cả các quốc gia thì còn có những chuẩn mực đạo đức nghề báo riêng của từng quốc gia, từng cơ quan báo chí phụ thuộc vào từng thời kỳ phát triển lịch sử của từng quốc gia, cơ quan báo chí đó. So với các quy ước về đạo đức nghề báo của các quốc gia và tổ chức báo chí quốc tế, thì Quy định đạo đức nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam có những điểm tương đồng và một số nét mang tính đặc thù. 2.3 Các khái niệm khác: Nhà báo, nhân dân, công chúng, nguồn tin, nhân vật trong tác phẩm, ban biên tập, cộng tác viên, thông tin viên. 3. Tầm quan trọng của đạo đức nghề báo Ngày nay, vị trí và vai trò của báo chí trong đời sống xã hội ngày càng được nâng lên, nó trở thành một bộ phận quan trọng, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người, ở một khía cạnh nào đó nó còn tham gia vào tiến trình lịch sử của thời đại, cùng lúc có thể tác động đến nhiều người, nhiều tầng lớp, nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Chính vì vậy, những người làm nghề này trong mỗi tác phẩm và sản phẩm của mình phải nhận thức sâu sắc từng việc làm, cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét cẩn trọng những hậu quả có thể xảy ra đối với xã hội. Chỉ cần một chút thiếu thận trọng của nhà báo, xã hội phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần công sức để khắc phục hậu quả. 4. Đạo đức nghề nghiệp trong các mối quan hệ của nhà báo 4.1. Các mối quan hệ nền tảng 4.1.1.. Nhà báo với Tổ quốc, đất nước Với tư cách là thành viên của một đất nước, được nuôi dưỡng bằng văn hoá vật chất và tinh thần của đất nước, nhà báo phải có thái độ trân trọng, yêu quý quê hương, đất nước, cội nguồn đã sinh ra mình. Đó còn là thái độ và trách nhiệm của nhà báo trước đất nước và vì lợi ích của đất nước. 4.1.2. Nhà báo với nhân dân Nhà báo phải phục vụ vô điều kiện quyền thông tin của nhân dân, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Mỗi nhà báo đều phải tham gia vào quá trình thông tin cho nhân dân về tất cả các vấn đề, sự kiện của đời sống xã hội trong và ngoài nước, làm cho nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Qua đó, nhà báo tham gia vào việc hình thành dư luận xã hội đúng đắn, xây dựng

Tin mới nhất

Trang