Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 tran toan Thứ hai, Tháng 6 20, 2016 - 16:47
2 lê thị phương Chủ nhật, Tháng 8 7, 2016 - 09:29
3 Lưu HồngAnh Chủ nhật, Tháng 4 2, 2017 - 22:03
4 atri p3sp Thứ ba, Tháng 9 11, 2018 - 16:02

Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thị xã Hà Tĩnh trong những năm qua

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 86 | Loại file: DOC
 • L I NÓI Đ U
  trung tâm c a tĩnh Hà Tĩnh, trong nh ng năm qua th
  Tĩnh đã nh ng b c phát tri n h t s c nhanh chóng t o ướ ế
  đ c nh ng ti n đ quan tr ng v kinh t , văn hoá, h i đượ ế
  ti n lên đô th lo i 3 vào gi a năm 2006. Cùng v i các ho tế
  đ ng khác đang di n ra thì ho t đ ng qu n Nhà n c v đ t ướ
  đai đ c th xã Hà Tĩnh quan tâm, đ c bi t là công tác c p gi yượ
  ch ng nh n quy n s d ng đ t. Đây cũng chính công vi c
  chính c a phòng Tài nguyên - Môi tr ng trong nh ng năm qua. ườ
  Vi c c p gi y thi t l p h s đ a chính căn c quan ế ồ ơ
  tr ng đ c quan Đ a chính theo dõi ch nh bi n đ ng đ t đai, ơ ế
  ng i s d ng đ t th c hi n các nghĩa v các quy n thôngườ ử ụ
  qua c p chính quy n. H n th n a, c p gi y ch ng nh n ơ ế
  quy n s d ng đ t quy n s h u nhà n n t ng pháp
  xây d ng th tr ng b t đ ng s n… ườ
  Nh n th c t m quan vai trò và t m quan tr ng c a công tác
  này nên em đã ch n đ tài :"Đánh giá tình hình c p gi y
  ch ng nh n quy n s d ng đ t th Tĩnh trong
  nh ng năm qua".
  Em cũng xin chân thành c m n Th y giáo - Ti n Hoàng ơ ế
  Văn C ng đã giúp đ t n tình đ em th hoàn thành chuyênườ
  đ th c t p t t nghi p này.
 • CH NG I: C S LÝ LU N C A CÔNG TÁC ĐĂNGƯƠ Ơ
  KÝ, C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG Đ T
  I. V TRÍ, VAI TRÒ C A Đ T ĐAI TRONG PHÁT TRI N
  KINH T - XÃ H I
  1. Khái ni m v đ t đai:
  Trong l ch s đã nhi u khái ni m v đ t đai đ c đ a ề ấ ượ ư
  ra. khái ni m cho r ng: “Đ t đai tài nguyên qu c gia
  cùng quý giá, t li u s n xu t đ c bi t, thành ph n quanư
  tr ng hàng đ u c a môi tr ng s ng, là đ a bàn phân b các khu ườ
  dân c , xây d ng các c s kinh t , văn hoá, h i, an ninh ư ơ ế
  qu c phòng; tr i qua nhi u th h , nhân dân ta đã t n bao công ế
  s c, x ng máu m i t o l p, b o v đ c v n đ t đai nh ươ ượ ư
  ngày nay...”
  n c ta hi n nay, đ t đai thu c s h u toàn dân do Nhà ướ
  n c th ng nh t qu n lý. Nhà n c giao cho ng i s d ngướ ướ ườ
  đ t, s d ng n đ nh lâu dài d i hình th c giao ho c cho thuê ướ
  đ t.
  Căn c theo m c đích s d ng ch y u, đ t đai n c ta ế ướ
  đ c phân thành 6 lo i: đ t nông nghi p; đ t lâm nghi p; đ tượ
  khu dân c nông thôn; đ t đô th ; đ t chuyên dùng đ t ch aư ư
 • s d ng .Theo lu t đ t đai năm 2003 thì đ c phân làm 3 lo iử ụ ượ
  đ t: đ t nông nghi p; đ t phi nông nghi p và đ t ch a s d ng. ư
  2. V trí, vai trò c a đ t đai trong phát tri n kinh t - xã h i. ế
  Đ i v i m i qu c gia, đ t đai m t tài nguyên cùng
  quý giá, đi u ki n đ t n t i phát tri n c a con ng i ườ
  các sinh v t khác trên th gi i. ế
  Trong quá trình phát tri n kinh t - h i, đ t đai m t ế
  t li u s n xu t đ c bi t tham gia vào t t c các ngành s nư
  xu t. Trong s n xu t nông nghi p lâm nghi p thì đ t đai
  t li u s n xu t không th thay th .ư ế
  Trong nông nghi p và lâm nghi p đ t đai v trí đ c bi t
  quan tr ng, y u t hàng đ u c a hai ngành s n xu t này. ế
  Đ t đai v a ch t a cho cây tr ng l i v a ngu n cung c p
  th c ăn cho y. M i tác đ ng c a con ng i vào cây tr ng đ u ườ
  ph i thông qua đ t đai. V i s n xu t công nghi p, đ t đai đ ng
  th i đ i t ng lao đ ng t li u lao đ ng. Đ t đai đ i ượ ư
  t ng lao đ ng khi con ng i b ng nh ng ho t đ ng s nượ ườ
  xu t nh cày b a, bón phân… đ làm tăng đ phì, c i t o đ t ư
  đai nh m làm tăng hi u qu c a s n xu t nông nghi p.
  Đ t đai t li u lao đ ng khi con ng i l i d ng nh ng ư ườ
  đ c tính t nhiên c a đ t đai đ tác đ ng lên cây tr ng v t
  nuôi.
  Nh v y thông qua đ t đai b ng các ho t đ ng s nư
  xu t nông, lâm nghi p con ng i s t o ra nh ng nông, lâm s n ườ
  đ đáp ng các nhu c u v l ng th c, th c ph m cũng nh ươ ư
  nguyên li u cho công nghi p. V i ngành công nghi p, đ t đai
  làm n n t ng, làm c s , làm đ c đi m đ ti n hành nh ng ơ ế
  thao tác, nh ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ xây d ng
  đ c nhà máy, tr c h t chúng ta c n có đ a đi m v i m t di nượ ướ ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2016 , 15:00

Mô tả tài liệu:

Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thị xã Hà Tĩnh trong những năm qua

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐAI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 1. Khái niệm về đất đai: Trong lịch sử đã có nhiều khái niệm về đất đai được đưa ra. Có khái niệm cho rằng: “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng; trải qua nhiều thế hệ, nhân dân ta đã tốn bao công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay...” Ở nước ta hiện nay, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Nhà nước giao cho người sử dụng đất, sử dụng ổn định lâu dài dưới hình thức giao hoặc cho thuê đất. Căn cứ theo mục đích sử dụng chủ yếu, đất đai ở nước ta được phân thành 6 loại: đất nông nghiệp; đất lâm nghiệp; đất khu dân cư nông thôn; đất đô thị; đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng .Theo luật đất đai năm 2003 thì được phân làm 3 loại đất: đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. 2. Vị trí, vai trò của đất đai trong phát triển kinh tế - xã hội. Đối với mỗi quốc gia, đất đai là một tài nguyên vô cùng quý giá, là điều kiện để tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên thế giới. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đất đai là một tư liệu sản xuất đặc biệt tham gia vào tất cả các ngành sản xuất. Trong sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp thì đất đai là tư liệu sản xuất không thể thay thế. Trong nông nghiệp và lâm nghiệp đất đai có vị trí đặc biệt quan trọng, nó là yếu tố hàng đầu của hai ngành sản xuất này. Đất đai vừa là chỗ tựa cho cây trồng lại vừa là nguồn cung cấp thức ăn cho cây. Mọi tác động của con người vào cây trồng đều phải thông qua đất đai. Với sản xuất công nghiệp, đất đai đồng thời là đối tượng lao động và tư liệu lao động. Đất đai là đối tượng lao động khi mà con người bằng những hoạt động sản xuất như cày bừa, bón phân… để làm tăng độ phì, cải tạo đất đai nhằm làm tăng hiệu quả của sản xuất nông nghiệp. Đất đai là tư liệu lao động khi con người lợi dụng những đặc tính tự nhiên của đất đai để tác động lên cây trồng và vật nuôi. Như vậy thông qua đất đai và bằng các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp con người sẽ tạo ra những nông, lâm sản để đáp ứng các nhu cầu về lương thực, thực phẩm cũng như nguyên liệu cho công nghiệp. Với ngành công nghiệp, đất đai làm nền tảng, làm cơ sở, làm đặc điểm để tiến hành những thao tác, những hoạt động sản xuất kinh doanh để xây dựng được nhà máy, trước hết chúng ta cần có địa điểm với một diện tích đất đai nhất định, trên đó xây dựng nhà xưởng để máy móc, kho tàng, bến bãi, trụ sở…. Những thứ này là nhu cầu thiết yếu để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng cũng kéo theo sự phát triển của ngành xây dựng. Các công trình công cộng, dân cư phát triển đòi hỏi xây dựng nhà ở và hình thành đô thị, các khu dân cư mới. Nhu cầu xây dựng ngày càng tăng cũng đồng nghĩa với nhu cầu đất đai cho xây dựng, giao thông ngày càng lớn. Trong ngành dịch vụ – du lịch đất đai cũng đóng vai trò rất quan trọng để phát triển được ngành này cần phải có không gian nhất định để bố trí các công trình theo đặc thù ngành trên những diện tích đất. Với xu thế hiện nay thì đất đai cho ngành này ngày một tăng và giá trị sản xuất của nó mang lại cũng lớn. Xét trên giác độ chính trị – pháp lý thì đất đai là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ quốc gia, nó gắn liền với chủ quyền của mỗi đất nước. Việc bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia cũng chính là bảo vệ đất đai. Tóm lại, đất đai có vai trò hết sức quan trọng, là tư liệu sản xuất chính là điều kiện của lao động và là bộ phận lãnh thổ quốc gia. Trong lịch sử và cả ở hiện tại thì đất đai vẫn là đối tượng của tranh chấp, mâu thuẫn. Vì lẽ đó, công tác quản lý Nhà nước về đất đai phải luôn chú trọng và không ngừng làm tốt hơn nữa. II. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1. Khái niệm công tác đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) Trong thực tế đời sống diễn ra rất nhiều các thủ tục đăng ký, có thể có tính bắt buộc hoặc không bắt buộc. Với một loại tài sản đặc biệt là đất đai, đăng ký đất đai được hiểu: “Là một thủ tục hành chính thiết lập hồ sơ địa chính đầy đủ và cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hợp pháp nhằm xác lập mối quan hệ pháp lý đầu đủ giữa Nhà nước với người sử dụng đất, làm cơ sở để Nhà nước quản lý chặt chẽ toàn bộ đất đai theo pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất”. Công việc đăng ký đât

Tin mới nhất

Trang