Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Dspace Lrctnu Thứ bảy, Tháng 9 26, 2015 - 06:01
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:46
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:46
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:46
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:46

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 20
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 10 | Loại file: PDF
 • Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
  --------------------
  TRẦN THỊ THU HÀ
  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH
  SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ
  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG
  LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
  Thái Nguyên - 2014
 • Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
  --------------------
  TRẦN THỊ THU HÀ
  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH
  SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ
  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG
  Chuyên ngành: Quản lí đất đai
  Mã số: 60.85.01.03
  LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
  Hƣớng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
  Thái Nguyên - 2014
 • Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  i
  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan rằng số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn này
  trung thực và chƣa hề bảo vệ một học vị nào.
  i xin cam đoan rằng mọi s giúp đcho việc thực hiện luận văn này đã
  đƣc cảm ơn và thông tin trích dẫn trong luận n đều đƣợc chỉ rõ nguồn gốc.
  Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2014
  Tác giả luận văn
  Trần Thị Thu Hà

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2015 , 09:03

Mô tả tài liệu:

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -------------------- TRẦN THỊ THU HÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Thái Nguyên - 2014

Tin mới nhất

Trang