Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 08:00
2 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 08:00

Đánh giá thực trạng hoạt động phục vụ bàn trong nhà hàng Tao Li

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 20
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 82 | Loại file: DOC
 • Chuyên đ th c t p t t nghi p GVHD: THS. V ng Quỳnh Thoaươ
  PH N M Đ U
  1. Lý do ch n đ tài
  B t k ngành nào cũng đ u h ng t i ph c v con ng i, tuy nhiên trong ướ ườ
  lĩnh v c ph c v nhà hàng khách s n l i đ c chú ý h n c b i nh ng đ c tr ng ượ ơ ư
  v n c a nó. Trong 2 tháng th c t p t i Tao Li, đ c h c th c nh r t ượ
  nhi u. Vi c h c tr ng l p, t trong sách v v i ngoài th c t khác nhau r t ườ ế
  xa. h c thuy t gi i t i đâu nh ng không th c hi n, không ch u làm thì ế ư
  không bao gi làm đ c, đ c bi t trong lĩnh v c th a mãn nhu c u thi t ượ ế
  y u c a con ng i s m nh c a nó. Đ mang l i s tho i mái trong tâm tríế ườ
  c a khách hàng c n r t nhi u y u t các y u t đó không riêng l ế ế
  m i quan h khăng khít v i nhau: v c s v t ch t, v lo i hình d ch v , v lao ơ
  đ ng t i nhà hàng…
  Trong xã h i hi n nay thì y u t c nh tranh luôn đ t ra thách th c cho doanh ế
  nghi p v m i quan h gi a ch t l ng v i giá c , ph im sao cho h p ượ
  kinh doanh nhà hàng, khách s n v n đ t đ c m c tiêu hi u qu . ượ
  Nâng cao ho t đ ng ph c v b ph n bàn là m t trong các ph ng th c c a ươ
  nhà hàng nh m nâng cao th m nh c a khách s n mình, góp ph n nâng cao doanh ế
  thu cho khách s n m t b ph n ngu n doanh thu đ ng th 2 sau d ch v
  bu ng phòng trong khách s n. đó chính ho t đ ng nh m nâng cao ch t
  l ng d ch v c a nhà hàng.ượ
  2. M c đích nghiên c u đ tài
  M c tiêu th nh t hi u v v trí, ch c năng, nhi m v c a b ph n
  bàn.
  M c tiêu th hai là đánh giá th c tr ng v ho t đ ng ph c v bàn trong nhà
  hàng Tao Li
  M c tiêu th ba đ a ra m t s đ xu t nh m nâng cao ho t đ ng ph c ư
  v bàn trong nhà hàng Tao Li
  3. Đ i t ng, ph m vi nghiên c u ượ
  Đ i t ng nghiên c u: ượ
  N i dung ho t đ ng ph c v bàn
  Ho t đ ng ph c v bàn t i nhà hàng Tao Li
  Đ xu t gi i pháp
  SV: Nguy n Th Thùy Du l ch 48
  1
 • Chuyên đ th c t p t t nghi p GVHD: THS. V ng Quỳnh Thoaươ
  Ph m vi nghiên c u
  Nhà hàng Tao Li – Khách s n Nikko Hà N i
  SV: Nguy n Th Thùy Du l ch 48
  2
 • Chuyên đ th c t p t t nghi p GVHD: THS. V ng Quỳnh Thoaươ
  4. Nhi m v nghiên c u đ tài
  Lý lu n chung v ho t đ ng ph c v bàn kinh doanh nhà hàng khách s n
  Đánh giá v th c tr ng ho t đ ng ph c v bàn t i nhà hàng Tao Li
  Đ a ra đ xu t v nâng cao ho t đ ng ph c v bàn t i nhà hàng Tao Liư
  SV: Nguy n Th Thùy Du l ch 48
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015 , 09:12

Mô tả tài liệu:

Đánh giá thực trạng hoạt động phục vụ bàn trong nhà hàng Tao Li

Bất kể ngành nào cũng đều hướng tới phục vụ con người, tuy nhiên trong lĩnh vực phục vụ nhà hàng khách sạn lại được chú ý hơn cả bởi những đặc trưng vốn có của nó. Trong 2 tháng thực tập tại Tao Li, được học và thực hành rất nhiều. Việc học ở trường lớp, từ trong sách vở với ngoài thực tế khác nhau rất xa. Dù có học lý thuyết giỏi tới đâu nhưng không thực hiện, không chịu làm thì không bao giờ làm được, đặc biệt là trong lĩnh vực mà thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của con người là sứ mệnh của nó. Để mang lại sự thoải mái trong tâm trí của khách hàng cần rất nhiều yếu tố và các yếu tố đó không là riêng lẻ mà có mối quan hệ khăng khít với nhau: về cơ sở vật chất, về loại hình dịch vụ, về lao động tại nhà hàng… Trong xã hội hiện nay thì yếu tố cạnh tranh luôn đặt ra thách thức cho doanh nghiệp về mối quan hệ giữa chất lượng với giá cả, phải làm sao cho hợp lý và kinh doanh nhà hàng, khách sạn vẫn đạt được mục tiêu hiệu quả. Nâng cao hoạt động phục vụ bộ phận bàn là một trong các phương thức của nhà hàng nhằm nâng cao thế mạnh của khách sạn mình, góp phần nâng cao doanh thu cho khách sạn – một bộ phận có nguồn doanh thu đứng thứ 2 sau dịch vụ buồng phòng trong khách sạn. Và đó chính là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà hàng. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài Mục tiêu thứ nhất là hiểu rõ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận bàn. Mục tiêu thứ hai là đánh giá thực trạng về hoạt động phục vụ bàn trong nhà hàng Tao Li Mục tiêu thứ ba là đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hoạt động phục vụ bàn trong nhà hàng Tao Li 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Nội dung hoạt động phục vụ bàn Hoạt động phục vụ bàn tại nhà hàng Tao Li Đề xuất giải pháp  Phạm vi nghiên cứu Nhà hàng Tao Li – Khách sạn Nikko Hà Nội 4. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Lý luận chung về hoạt động phục vụ bàn kinh doanh nhà hàng khách sạn Đánh giá về thực trạng hoạt động phục vụ bàn tại nhà hàng Tao Li Đưa ra đề xuất về nâng cao hoạt động phục vụ bàn tại nhà hàng Tao Li

Tin mới nhất

Trang