Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:53

Đánh giá tác động của tpp đến kinh tế và các doanh nghiệp việt nam

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 11
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ
  VI N TH NG M I VÀ KINH T QU C T ƯƠ
  B MÔN: KINH DOANH QU C T
  -------o0o-------
  BÀI T P L N
  MÔN MÔI TR NG KINH T TOÀN C UƯỜ
  V I DOANH NGHI P
  Đ tài:
  Hi n nay Vi t Nam đang tích c c đàm phán gia nh p Hi p đ nh quan h đ i
  tác xuyên Thái Bình D ng (TPP). Anh (Ch ) đánh giá nh th nào v tác đ ngươ ư ế
  c a TPP đ n kinh t & các doanh nghi p Vi t Nam? ế ế
  Gi ng viên h ng d n ướ : TS Nguy n Anh Minh
  H và tên sinh viên : Ngô Th Xuân
  Mã h c viên : CH22-0625
  H : Cao h c
  Khóa : 22
  L p : T
  1
 • Hà N i, 2014
  Đ TÀI:
  Hi n nay Vi t Nam đang tích c c đàm phán gia nh p Hi p đ nh quan h
  đ i tác xuyên Thái Bình D ng (TPP). Anh (Ch ) đánh giá nh th nào v ươ ư ế
  tác đ ng c a TPP đ n kinh t & các doanh nghi p Vi t Nam? ế ế
  BÀI LÀM:
  1. Gi i thi u v TPP:
  1.1. Thành l p:
  TPP - Hi p đ nh Đ i tác Kinh t Chi n l c xuyên Thái Bình D ng ế ế ượ ươ (ti ngế
  Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - vi t t t ế TPP)
  m t hi p đinh/th a thu n th ng m i t do ươ v i m c đích h i nh p các n n kinh
  t thu c khu v c ế châu Á - Thái Bình D ngươ . Th a thu n ban đ u đ c các n c ượ ướ
  Brunei, Chile, New ZealandSingapore ký vào ngày 03 tháng 06, 2005 và có hi u
  l c ngày 28 tháng 05, 2006. Hi n t i, thêm 5 n c đang đàm phán đ gia nh p, đó ướ
  các n c ướ Australia, Malaysia, Peru, Hoa Kỳ, Vi t Nam. Ngày 14 tháng 11,
  2010, ngày cu i cùng c a H i ngh th ng đ nh ượ APEC t i Nh t B n , lãnh đ o
  c a 9 n c (8 n c trên Nh t B n) đã tán thành l i đ ngh c a t ng th ng ướ ướ
  Obama v vi c thi t l p m c tiêu c a các cu c đàm phán thu c H i ngh th ng ế ượ
  đ nh APEC năm 2011 s di n ra t i Hoa Kỳ.
  Tr c đây, TPP đ c bi t đ n v i tên ti ng Anh ướ ượ ế ế ế Pacific Three Closer
  Economic Partnership (P3-CEP) đ c t ng th ng Chile ượ Ricardo Lagos, th
  t ng Singapore ướ Goh Chok Tong th t ng New Zealand ủ ướ Helen Clark đ a raư
  th o lu n t i m t cu c h p các nhà lãnh đ o c a APEC di n ra t i Los Cabos,
  Mexico. Brunei nhanh chóng tham gia đàm phán vòng 5 vào tháng 04 năm 2005.
  Sau vòng đàm phán này, hi p đ nh l y tên là Pacific-4 (P4).
  2
 • M c tiêu ban đ u c a Hi p đ nh gi m 90% các lo i thu xu t nh p kh uế
  gi a các n c thành viên tr c ngày 01 tháng 01, 2006 c t gi m b ng không ướ ướ
  t i m 2015. Đây m t th a thu n toàn di n bao quát t t c các khía c nh
  chính c a m t hi p đ nh th ng m i t do ươ , bao g m trao đ i hàng hóa, các quy
  đ nh v xu t x , can thi p, rào c n k thu t, trao đ i d ch v , v n đ s h u trí
  tu , các chính sách c a chính quy n…
  M c tiêu chính c a TPP là thi t l p m t b ng th ng m i t do chung cho các ế ươ
  n c khu v c châu Á - Thái Bình D ng, v i ph m vi r ng m c đ cam k tướ ươ ế
  sâu, TPP đ c đánh giá là hi p đ nh th ng m i c a th k XXI.ượ ươ ế
  1.2 Thành viên
  Hi n th i TPP ch 4 thành viên chính th c Brunei, Chile, New Zealand
  Singapore. M c nhi u khác bi t v văn hóa đ a lý, 4 qu c gia này đ u
  nhi u đi m chung nh : nh ng qu c gia nh (có dân s ít h n 16 tri u), ư ơ
  t ng đ i phát tri n cao và cùng là thành viên c a ươ APEC.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016 , 23:31

Mô tả tài liệu:

Đánh giá tác động của tpp đến kinh tế và các doanh nghiệp việt nam

Hiện nay Việt Nam đang tích cực đàm phán gia nhập Hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Anh (Chị) đánh giá như thế nào về tác động của TPP đến kinh tế & các doanh nghiệp Việt Nam?

Tin mới nhất

Trang