Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang chinh Thứ ba, Tháng 4 19, 2016 - 12:46
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:04
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:04
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:04
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:04
6 Ngô Trí Thứ hai, Tháng 3 20, 2017 - 23:03
7 le tuyethoa Chủ nhật, Tháng 12 16, 2018 - 19:08
8 le tuyethoa Chủ nhật, Tháng 12 16, 2018 - 19:08
9 le tuyethoa Chủ nhật, Tháng 12 16, 2018 - 19:08
10 le tuyethoa Chủ nhật, Tháng 12 16, 2018 - 19:08

Trang

Đánh giá hiệu quả của việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt ở thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 49
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 63 | Loại file: DOC
 • L I NÓI Đ U
  1. Tính c p thi t c a đ tài. ế
  Trong xu th phát tri n n n kinh t th gi i h ng t iế ế ế ướ
  phát tri n b n v ng. Đ đ t đ c điêù đó thì ph i b o đ m ba ượ
  y u t Kinh t h i Môi tr ng, trong đó y u t môiế ế ườ ế
  tr ng hi n nay đang v n đ nóng b ng c a các qu c giaườ
  trên th gi i Vi t Nam cũng v y. Đ đ m b o duy trì môiế
  tr ng trong s ch thì m i chúng ta là m t thành viên trong c ngườ
  đ ng loài ng i ph i có ý th c b o v duy trì không nh ng cho ườ
  hi n t i chúng ta còn cho th h mai sau. Trong nh ng năm ế
  g n đây n n kinh t n c ta s chuy n đ i m nh m , thu ế ướ
  nh p c a ng i dân đ c nâng lên, nhu c u tiêu dùng càng ườ ượ
  ngày càng cao, do đó kh i l ng ch t th i cũng gia tăng theo, ượ
  đ c bi t các thành ph l n nh : Thành ph N i, thành ư
  ph H Chí Minh,… T i các thành ph này, l ng rác th i ượ
  trung bình m i ngày phát sinh 1,1 kg ch t th i/ng i/ngày. Do ườ
  tính ch t c a các lo i ch t th i cho đ n nay l ng ch t th i ế ượ
  r n trong c n c bình quân m i thu gom đ t p trung x ướ
  ch m i đ t kho ng 60-70% l ng rác th i t ng l ng rác th i ượ ượ
  th i ra hàng ngày, nghĩa kho ng 30-40% l ng rác th i ượ
  còn t n đ ng trong môi tr ng s ng c a chúng ta. Đây ườ
 • ngu n gây ô nhi m ti m tàng trong môi tr ng, kh năng gây ô ườ
  nhi m các ngu n n c đ t và không khí là r t l n. Nhi u n i ướ ơ
  nhi u đ a ph ng rác th i r n đãm ô nhi m suy thoái môi ươ
  tr ng. Không n m ngoài tình tr ng đó s l ng rác th i th ườ ượ
  S n Tây càng ngày càng tăng theo m c đô th hoá c a nó.ơ
  Hi n nay, m t v n đ lâu nay ch a đ c nhi u ng i ư ượ ườ
  quan tâm gi i quy t, đó công tác qu n lý, thu gom x ế
  rác th i r n vùng ranh gi i gi a đô th và nông thôn, gi a các xã
  và thôn b n v i nhau. Khu v c ranh gi i này đã tr thành bãi đ
  ch t th i r n chung c a khu v c. nhi u n i môi tr ng ơ ườ
  n c, môi tr ng đ t b ô nhi m n ng n đã nh h ng t iướ ườ ưở
  ho t đ ng s n xu t đ i s ng c a nhân dân. Tr c tình hình ướ
  đó đòi h i chúng ta ph i ph ng pháp t i u đ nâng cao ý ươ ư
  th c trách nhi m c a m i ng i dân trong công tác b o v môi ườ
  tr ng t i gia đình, c ng đ ng dân c ,… Do đó, em đã ch n đườ ư
  tài: “Đánh giá hi u qu c a vi c thu gom, v n chuy n x
  rác th i sinh ho t th xã S n Tây, t nhTây”. ơ
  2. M c đích nghiên c u c a đ tài :
  Đánh giá hi u qu c a ho t đ ng thu gom v n chuy n x
  lý rác th i sinh ho t th xã S n Tây-Hà Tây. ơ
  3. Ph ng pháp nghiên c u:ươ
 • Ph ng pháp chuyên giaươ
  Ph ng pháp CBAươ
  S d ng k thu t trong th ng kê
  4. Gi i h n nghiên c u
  V không gian: Ch nghiên c u vi c thu gom, v n chuy n
  và x lý rác th i cu th xã S n Tây, t nh Hà Tây ơ
  V th i gian: Nghiên c u phân tích các bi n s x y ra t i ế
  th i đi m hi n t i m t vài năm tr c. (T năm 2002 ướ
  đ n 2005)ế
  V khoa h c: Gi i h n trong nh ng c s lu n thu c ơ
  lĩnh v c kinh t h c môi tr ng kinh t ch t th i, ế ườ ế
  ph ng pháp đánh giá hi u qu đ i v i v n đ thu gom,ươ
  v n chuy n và x lý rác th i sinh ho t.
  5. K t c u n i dungế
  Ch ng I: Đánh giá hi u qu đ i v i vi c x rác th iươ
  sinh ho t.
  Ch ng II: T ng quan v tình hình thu gom x rác th iươ
  sinh ho t c a th xã S n Tây. ơ
  Ch ng III: Đánh giá hi u qu c a ho t đ ng thu gom,ươ
  v n chuy n và x lý rác th i c a th xã S n Tây. ơ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2016 , 11:58

Mô tả tài liệu:

Đánh giá hiệu quả của việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt ở thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây

CHƯƠNG I ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ RÁC SINH HOẠT I. Khái niệm về rác thải sinh hoạt Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người, một bộ phận vật liệu không có hoặc không còn giá trị sử dụng nữa gọi chung là chất thải. Người ta phân biệt chất thải từ nguồn gốc tạo ra nó. Đó là chất thải công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Chất thải từ quá trình sinh hoạt của con người gọi là rác thải nhiều trường hợp chất thải dịch vụ cũng là rác thải. Khái niệm trên mới nhấn mạnh đến một quá trình sản xuất với một công nghệ xác định. Khi có thay đổi công nghệ thì lượng thay đổi, hoặc lượng thải của dây truyền này thành nguyên liệu của dây truyền khác hứa hẹn tạo ra một chu trình sản xuất khép kín sinh ra rất ít hoặc không có chất thải cuối cùng; đó chính là nguyện vọng và là mục đích của công nghệ ngày nay. Xét về mặt môi trường người ta quan tâm chủ yếu vào nguồn gốc chất thải gây ra ô nhiễm môi trường và cách thức gây ra ô nhiễm môi trường của chất thải đó. Đặc biệt người ta quan tâm đến những chất thải gây ra hậu quả lâu dài hoặc mất một thời gian dài sau khi thì mới gây ô nhiễm. Ta gọi tắt là chất gây ô nhiễm. II. Đặc điểm rác thải sinh hoạt Rác thải sinh hoạt là một bộ phận của chất thải nói chung nên nó có đầy đủ các thuộc tính của chất thải. a. Thuộc tính lý học, hoá học, sinh học Chất thải sinh hoạt tồn tại ở mọi dạng vật chất như rắn lỏng khí ta có thể xác định nhờ nhiệt phóng xạ, bức xạ. Dù tồn tại dưới dạng nào đó thì tác động gây ô nhiễm của chất thải là do các thuộc tính về lý học, hoá học, sinh học trong đó thuộc tính hoá học là quan trọng nhất. b. Thuộc tính tích luỹ dần Nguyên nhân là do các hoá chất bền vững và sự bảo tồn vật chất nên một lượng nhỏ vô hại qua thời gian chúng tích luỹ thành lượng đủ làm gây tác hại nguy hiểm.Ví dụ như các kim loại nặng Hg, Zn, chúng có thuộc tính tích luỹ nên ban đầu với một lượng nhỏ ảnh hưởng không đáng kể qua thời gian chúng tích luỹ dần trong cơ thể sống. Dần dần do đặc tính khó phân huỷ nên nó tích luỹ nhiều lần và đã ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể sống. c. Thuộc tính sinh lý Một số chất thải rắn lỏng và khí còn có đặc thù sinh học nên thông qua các quá trình biến đổi sinh học tr

Tin mới nhất

Trang