Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ chinh Thứ năm, Tháng 3 24, 2016 - 15:12
2 Vu Trang Thứ hai, Tháng 12 4, 2017 - 08:58
3 Vu Trang Thứ hai, Tháng 12 4, 2017 - 08:59

Dân tộc là gì? Quan niệm của chủ nghĩa Mác Lê Nin

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 21
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 33 | Loại file: DOC
 • Đ S 9
  Câu 1: Dân t c gì? Quan đi m c a ch nghĩa Mác Lênin, t t ng H ư ưở
  Chí Minh v dân t c, gi i quy t v n đ n t c nh th nào ế ư ế ý nghĩa th c
  ti n nghiên c u v dân t c v i sinh viên trong s nghi p xây d ng và b o v
  T qu c hi n nay?
  1. Khái ni m dân t c:
  Dân t c m t c ng đ ng ng i n đ nh, hình thành trong l ch s , t o l p ườ
  m t qu c gia, trên c s c ng đ ng b n v ng v : lãnh th qu c gia, kinh t , ơ ế
  ngôn ng , truy n th ng, văn hóa, đ c đi mm lý, ý th c v dân t c tên g i
  c a dân t c.
  + Theo nghĩa h p, Dân t c đ c hi u các thành viên cùng dân t c s d ng ượ
  m t ngôn ng chùng, hay còn g i ti ng m đ , d giao ti p n i b dân t c. ế ế
  Các thành viên cùng chung nh ng đ c đi m sinh ho t văn hóa v t ch t, văn hóa
  tinh th n, t o nên b n s c văn hóa dân t c, nh : Dân t c Kinh, Mông, Tày, ư
  Thái ...
  + Theo nghĩa r ng, Dân t c đ c hi u m t c ng đ ng chính tr - h i, ượ
  đ c t ch c ch đ o qu n b i m t nhà n c, thi t l p trên m t lãnh thượ ướ ế
  chung, nh : Dân t c Vi t Nam, Dân t c Thái Lan ...ư
  2. Quan đi m c a ch nghĩa Mác Lênin, t t ng H Chí Minh v dân ư ưở
  t c và gi i quy t v n đ dân t c. ế
  Quan đi m c a ch nghĩa Mác – Lênin
  V n đ dân t c nh ng n i dung n y sinh trog quan h gi a các dân t c
  di n ra trên m i lĩnh v c đ i s ng xã h i tác đ ng x u đ n m i dân t c và quan ế
  h gi a các dân t c, các qu c gia dân t c v i nhau c n ph i gi i quy t. ế
 • Qúa trình t n t i, phát tri n c a t ng qu c gi, dân t c di n ra trong t ng giai
  đo n l ch s khác nhau đ l i nh ng mâu thu n m c đ khác nhau ch a gi i ư
  quy t đ c; nh ng âm m u th đo n c a các th l c ph n đ ng l i d ng v nế ượ ư ế
  đ dân t c đ ch ng phá, gây tác đ ng x u đ n m i qu c gia, dân t c đòi h i ế
  các qu c gia dân t c, t ng dân t c ph ng pháp gi i quy t đ ng thu n phù ươ ế
  h p v i xu th phát tri n. ế
  Th c ch t c a v n đ dân t c s va ch m, mâu thu n l i ích gi a các dân
  t c trong qu c gia đa dân t c và gi a các qu c gia dân t c v i nhau trong quan h
  qu c t di n ra trên m i lĩnh v c đ i s ng xã h i. ế
  V n đ dân t c còn t n t i lâu dài.
  B i dân s trình đ phát tri n kinh t h i gi a các dân t c không đ ng ế
  đ u cùng s khác bi t v l i ích, ngôn ng , văn hóa ...; do tàn d t t ng dân ư ư ưở
  t c l n, dân t c h p hòi, t ti dân t c, ... l ch s đ l i; do thi u sót h n ch ể ạ ế ế
  trong ho ch đ nh, th c thi chính sách kinh t - h i c a nhà n c c m quy n; ế ướ
  do s th ng tr , kích đ ng chia r c a các th l c ph n đ ng. S t n t i c a các ế
  qu c gia dân t c lâu dài, v y, gi i quy t v n đ dân t c không th th c ế
  hi n nhanh chóng đ c, ph i có th i gian. ượ
  V n đ dân t c là v n đ chi n l c c a cách m ng XHCN. V n đ dân t c ế ượ
  g n k t ch t ch v i v n đ giai c p. Gi i quy t v n đ dân t c v a m c ế ế
  tiêu v a là đ ng l c c a CMXH ch nghĩa.
  Quan đi m c a V.I.Lênin
  Đó là các dân t c hoàn toàn bình đ ng, các dân t c đ c quy n t quy t, liên ượ ế
  hi p giai c p công nhân t t c các dân t c.
  Các dân t c hoàn toàn bình đ ng là các dân t c không phân bi t l n, nh , trình
  đ phát tri n cao hay th p, đ u quy n l i nghĩa v ngang nhau trong m i
  lĩnh v c trong quan h gi a các dân t c trong qu c gia đa dân t c gi a các
  qu c gia dân t c v i nhau trong quan h qu c t ; xóa b m i hình th c áp b c, ế
 • bóc l t dân t c. Quy n bình đ ng dân t c ph i đ c pháp lu t hóa th c hi n ượ
  trên th c t . Đây quy n thiêng liêng, c s đ th c hi n quy n dân t c t ế ơ
  quy t, xây d ng quan h h u ngh h p tác gi a các dân t c.ế ượ
  Các dân t c đ c quy n t quy t quy n m ch v n m nh c a m i dân ượ ế
  t c: quy n t quy t đ nh ch đ chính tr , con đ ng phát tri n dân t c, bao ế ế ườ
  g m c quy n t u do phân l p thành qu c gia riêng quy n t nguy n liên
  hi p v i các dân t c khác trên c s bình đ ng, t nguy n, phù h p v i l i ích ơ
  chính đáng c a các dân t c. Kiên quy t đ u tranh ch ng vi c l i d ng quy n t ế
  quy t đ can thi p, chia r , phá ho i kh i đoàn k t dân t c. ế ế
  Liên hi p công nhân t t c các dân t c s đoàn k t công nhân các dân t c ế
  trong ph m vi quôc gia qu c t , c s đoàn k t qu c t c a các dân t c, ế ế ế
  các l c l ng cách m ng d i s lãnh đ o c a giai c p công nhân, v a ph n ượ ướ
  ánh s th ng nh t gi a s nghi p gi i phóng dân t c gi i phóng giai c p,
  đ m b o cho phong trào dân t c có đ s c m nh và kh năng đ giành th ng l i. ủ ứ
  T t ng H Chí Minhư ưở
  Trung thành v i quan đi m ch nghĩa Mác Lênin, m sát th c ti n cách
  m ng, đ c đi m các dân t c Vi t Nam, Ch t ch H Chí Minh đã có quan đi m
  dân t c đúng đ n, góp ph n cùng toàn Đ ng, lãnh đ o nhân dân ta g i phóng dân
  t c; xây d ng, c ng c kh i đ i đoàn k t dân t c đoàn k t qu c t c a dan ế ế ế
  t c Vi t Nam. T t ng v dân t c gi i quy t v n đ dân t c c a H Chí ư ưở ế
  Minh v n i dung toàn di n, phong phú, sâu s c, khoa h c cách m ng; đó
  nh ng lu n đi m c b n ch đ o, lãnh đ o nhân dân ta th c hi n th ng l i s ơ
  nghi p giaie phóng dân t c, b o v đ c l p dân t c; xây d ng quan h t t đ p
  gi a các dân t c trong đ i gia đình các dân t c Vi t Nam gi a dân t c Vi t
  Nam v i các qu c gia dân t c trên th gi i. ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2016 , 16:00

Mô tả tài liệu:

Dân tộc là gì? Quan niệm của chủ nghĩa Mác Lê Nin

Dân tộc là gì? Quan niệm của chủ nghĩa Mác Lê Nin , tư tưởng hồ chí minh về dân tộc , giải quyết vấn đề dân tộc như thế nào

Tin mới nhất

Trang