Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang chinh Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 20:04

Dân chủ xã hội chủ nghĩa và quản lý xã hội dân chủ ở cấp cơ sở xã (phường)

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 37 | Loại file: DOC
 • PH N A
  L I NÓI Đ U
  1- TÍNH C P THI T C A Đ TÀI.
  Công cu c đ i m i c a đ t n c ta đã và đang đ t ra nh ng thành ướ
  công quan tr ng trên m i m t cuqr đ i s ng xã h i, trong đó có vi c đ i
  m i dân ch trong qu n lý c p c s . Theo h th ng hành chính Vi t ơ
  Nam c p c s là đ n v xã (ph ng), xã đ c g i nôgn thôn và ơ ơ ườ ượ
  ph ng đ c g i vùng đô th cho đ n nay. Vi t Nam v n là m t n cườ ượ ọ ở ế ướ
  nông nghiêp, có trên 70% dân s s ng và làm vi c khu v c này, đóng
  góp m t t tr ng l n cho n n kinh t qu c dân. H n n a, n c ta v n là ế ơ ướ
  n c có n n văn minh lúa n c lâu đ i, cho nên làng xã đã t n t i vàướ ướ
  phát tri n ngàn x a. Đây chính là m nh đ t màu m , đ b o t n, nuôi ư
  d ng và phát tri n các truy n th ng, phong t c c a dân t c, là n i gìnưỡ ơ
  gi các giá tr văn hoá tiêu bi u c a dân t c, làng xã cũng là b c thành
  đ ng ch ng l i s xâm chi m, nô d ch, đ ng hoá a văn hoá ngo i lai ế
  đ c h i c a bên ngoài.
  C p làng xã, v i t cách qu n lý hành chính c s , còn là đ n v , ư ơ ơ
  t ch c kinh t quan tr ng. Tuy nhiên c p làng xã cũng là n i ch a ế ơ
  đ ng nh ng h t c, nh ng t t ng l c h u, l i s ng b o th bên ư ưở
  c nh đó do tính t ch c khép kín làm cho vi c s n xu t và hi u qu
  kinh t không cao. M t khác, dây k c ng phép n c ch a đ cế ươ ướ ư ượ
  th c hi n nghiêm ch nh, t n n xã h i, n n tham nhũng c a quy n ch a ư
  th c s ch m d t.
  Đã v y, do t n t i quá lâu trong n n kinh t quan liêu bao c p, ế
  d i s qu n lý b ng các m nh l nh k ho ch hành chính chúng ta đãướ ế
  không chú ý đúng m c đ n vai trò c a chính quy n c p xã, đ n vi c t ế ế
  qu n c p c s . Chúng ta đã áp đ t cách qu n lý m t chi u theo ch ơ
 • tiêu phân b , làm m t đi năng l c t ch sáng t o, không t o ra đ c ượ
  đ ng l c thúc đ y phát tri n kinh t , xã h i. ế
  Nh v y, vi c xây d ng đ c môt c ch qu n lý tiên ti n phùư ượ ơ ế ế
  h p v i đi u ki n kinh t , xã h i, là chi c chìa khoá m ra thành công. ế ế
  Đ có đ c m t c ch qu n lý nh th , chúng ta t t y u ph i đ a dân ượ ơ ế ư ế ế ư
  ch trong cách qu n lý, b i ch có đ i m i n n dân ch trong qu n lý,
  đ i m i n n dân ch t c s chúng ta m i phát huy đ c nhân t s c ơ ượ
  m nh c ng đ ng, c ng c tình đoàn k t và th ng nh t ý chí. ế
  2. TÌNH HÌNH NGHIÊN C U V N Đ :
  Vi c đ i m i n n dân ch trong qu n lý c p c s hi n nay là ơ
  v n đ h t s c c n thi t, cho nên nó đã đ c nhi u h c gi quan tâm ế ế ượ
  nghiên c u, v i nh ng khía c nh khác nhau. Ví d : qu n lý xã h i
  nông thôn n c ta hi n nay - m t s v n đ và gi i pháp c a nhóm tácướ
  gi Phan Đ i Doãn, Lê Sĩ Phúc (Nhà xu t b n Chính tr qu c gia -
  1996). C i cách hành chính đ a ph ng, lý lu n và th c ti n c a ươ
  nhóm tác gi Tô T H , Nguy n H u Tr , Nguy n H u Đ c - (Nhà
  xu t b n Chính tr qu c gia). Ngoài ra còn m t s bài báo quan tr ng
  khác cũng đ c p xung quanh v n đ này. Nh n th c đ c t m quan ượ
  tr ng c a v n đ này, tôi ch n Dân ch xã h i ch nghĩa và qu n lý xã
  h i dân ch c p c s xã (ph ng) làm đ tài lu n văn c a mình. ơ ườ
  3. M C ĐÍCH NGHIÊN C U VÀ NHI M V GI I QUY T:
  a- M c đích nghiên c u :
  B c đ u tìm hi u dân ch xã h i ch nghĩa và v n d ng nóướ
  trong qu n lý c p xã (ph ng) nh m ph c v s nghi p đ i m i ườ
  ph ng th c qu n lý xã h i c p c s và đáp ng t t h n cho côngươ ơ ơ
  cu c xây d ng đ t n c vì m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h i công ư ướ
  b ng văn minh.
 • b. Nhi m v gi i quy t ế :
  Đ đ t đ c nh ng m c đích nêu trên, vi c nghiên c u c n gi i ượ
  quy t t t nh ng nhi m v sau:ế
  - Làm rõ khái ni m dân ch và dân ch xã h i ch nghĩa.
  - Tính t t y u c a vi c đ i m i c ch qu n lý, và s c n thi t ế ơ ế ế
  đ a dân ch vào qu n lý c p c s xã (ph ng) nói riêng và các c pư ơ ườ
  chính quy n nói chung.
  - Tìm hi u đ y đ quan đi m c a Ch t ch H Chí Minh và Đ ng
  ta v xây d ng chính quy n c p xã (ph ng). ườ
  - Tìm hi u th c tr ng c a vi c t ch c qu n lý c a chính quy n
  c p xã hi n nay.
  - Tìm ra và đ xu t nh ng ki n ngh và gi i pháp thích h p đ ế
  th c hi n vi c qu n lý xã h i dân ch c p xã, ph n thúc đ y n n
  kinh t , xã h i c s đ a ph ng phát tri n.ế ơ ươ
  4. PH NG PHÁP NGHIÊN C U.ƯƠ
  Đ gi i quy t t t các nhi m v nêu trên tôi s d ng các ph ng ế ươ
  pháp nghiên c u trên c s tri t h c Mác - Lênin. Đó là (phép duy v t ơ ế
  bi n ch ng và duy v t l ch s ). Ph ng pháp này đ c v n d ng c ươ ượ
  th trong khi nghiên c u đ tài là ph i xu t phát t tình hình th c ti n,
  t b n thân ch đ dân ch và nh ng đ c tr ng c a công vi c qu n lý. ế ư
  Ngoài ra trong b n lu n văn chúng tôi cũng s d ng các ph ng ươ
  pháp nghiên c u c th khác nh : ph ng pháp phân tích, so sánh ư ươ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2015 , 10:04

Mô tả tài liệu:

Dân chủ xã hội chủ nghĩa và quản lý xã hội dân chủ ở cấp cơ sở xã (phường)

Việc đổi mới nền dân chủ trong quản lý ở cấp cơ sở hiện nay là vấn đề hết sức cần thiết, cho nên nó đã được nhiều học giả quan tâm nghiên cứu, với những khía cạnh khác nhau. Ví dụ: “quản lý xã hội nông thôn nước ta hiện nay - mọt số vấn đề và giải pháp” của nhóm tác giả Phan Đại Doãn, Lê Sĩ Phúc (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - 1996)”. Cải cách hành chính địa phương, lý luận và thực tiễn” của nhóm tác giả Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Trị, Nguyễn Hữu Đức - (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia). Ngoài ra còn một số bài báo quan trọng khác cũng đề cập xung quanh vấn đề này. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, tôi chọn “Dân chủ xã hội chủ nghĩa và quản lý xã hội dân chủ ở cấp cơ sở xã (phường)” làm đề tài luận văn của mình. 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT: a- Mục đích nghiên cứu: Bước đầu tìm hiểu dân chủ xã hội chủ nghĩa và vận dụng nó trong quản lý cấp xã (phường) nhằm phục vụ sự nghiệp đổi mới phương thức quản lý xã hội ở cấp cơ sở và đáp ứng tốt hơn cho công cuộc xây dựng đất nưcớ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. b. Nhiệm vụ giải quyết: Để đạt được những mục đích nêu trên, việc nghiên cứu cần giải quyết tốt những nhiệm vụ sau: - Làm rõ khái niệm dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa. - Tính tất yếu của việc đổi mới cơ chế quản lý, và sự cần thiết đưa dân chủ vào quản lý ở cấp cơ sở xã (phường) nói riêng và các cấp chính quyền nói chung. - Tìm hiểu đẩy đủ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng chính quyền cấp xã (phường). - Tìm hiểu thực trạng của việc tổ chức quản lý của chính quyền cấp xã hiện nay. - Tìm ra và đề xuất những kiến nghị và giải pháp thích hợp để thực hiện việc quản lý xã hội dân chủ ở cấp xã, phần thúc đẩy nền kinh tế, xã hội ở cơ sở địa phương phát triển. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Để giải quyết tốt các nhiệm vụ nêu trên tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu trên cơ sở triết học Mác - Lênin. Đó là (phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử). Phương pháp này được vận dụng cụ thể trong khi nghiên cứu đề tài là phải xuất phát từ tình hình thực tiễn, từ bản thân chế độ dân chủ và những đặc trưng của công việc quản lý. Ngoài ra trong bản luận văn chúng tôi cũng sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể khác như: phương pháp phân tích, so sánh… PHẦN B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỚI VIỆC QUẢN LÝ XÃ HỘI 1.1. Khái niệm dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa: 1.1.1. Khái niệm dân chủ: Dân chủ - sản phẩm phát triển của xã hội. Từ khi xuất hiện Nhà nước đã xuất hiện mối quan hệ giữa người dân với Nhà nước. Tại đó ác mối quan hệ cấu kết giữa các tầng lớp nhân dân nền sản xuất cùng những cách thức tổ chức xã hội qui định ra đời. Trong quá trình phát triển của lịch sử loài người đã có nhiều hình thức dân chủ. Dân chủ càng cao thì trong những công việc chung, người dân càng có quyền chi phối, càng có quyền quyết định rộng lớn hơn. Con người một mặt bị hạn chế bởi những điều kiện vật chất xác định do lịch sử để lại, mặt khác bị chi phối bởi hệ thống các quan hệ chính trị của chế độ họ đang sống. Khi lực lượng sản xuất phát triển đến mức độ mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản xuất, với những quan điểm chính được xây dựng trên cơ sở quan hệ đó thì cũng là lúc giai cấp thống trị dùng quyền lực của mình để duy trì xã hội trong vòng trật sự xã hội cũ bằng cách hạn chế đến mức thấp nhất các quyền lực (nhất là quyền lực chính trị) của quần chúng. Dân chủ với tư cách là một hình thức chính quyền mà đặc trưng là việc tuyên bố chính thức nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số và thừa nhận quyền tự do bình đẳng của người công dân. Trên thực tế chúng ta thấy bất cứ một nên dân chủ nào với tính cách là một tổ chức chính trị của xã hội, xét đến cùng đều do trình độ phát triển của san trong xã hội quy định. 1.1.2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa hình thức cao của dân chủ: Nên dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức cao nhất của nền dân chủ, một nền dân chủ thực sự cho đa số nhân dân và cho quần chúng lao động được thực hiện một cách rộng rãi. Cơ sở kinh tế của nền dân chủ chủ

Tin mới nhất

Trang