Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 14:06
2 Vũ Tùng Chủ nhật, Tháng 9 3, 2017 - 18:34

Công ty TNHH do một cá nhân làm chủ theo luật doanh nghiệp (2005)

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 57 | Loại file: DOC
 • L I NÓI Đ U
  1. Lý do ch n đ tài:
  n c ta t n t i nhi u lo i hình doanh nghi p khác nhau, m i lo i hình ướ
  doanh nghi p đ u m t lo i văn b n pháp lu t đi u ch nh, t o nên môi
  tr ng và đ a v pháp lí cho các doanh nghi p khi tham gia vào n n kinh t thườ ế
  tr ng. Công ty TNHH do m t nhân m t lo i hình doanh nghi p m iườ
  đ c ghi nh n trong Lu t doanh nghi p (2005) c n đ c quan tâm khuy nượ ượ ế
  khích phát tri n. S m i m này cũng do tác gi ch n đ tài: Công ty
  TNHH do m t nhânm ch theo lu t doanh nghi p (2005)” làm khoá lu n
  cho mình.
  2. Ph m vi, m c đích nghiên c u
  Trong khuôn kh khoá lu n này t p trung nghiên c u làm nh ng v n
  đ sau:
  + Khoá lu n nghiên c u khái quát lu n v công ty nói chung công ty
  TNHH nói riêng
  + Khoá lu n nghiên c u h th ng pháp lu t hi n hành v t ch c ho t
  đ ng c a công ty TNHH do m t nhân làm ch quy đ nh trong lu t doanh
  nghi p (2005)
  + Khoá lu n tìm hi u qua v th c t c a lo i hình công ty TNHH do m t ế
  nhân làm ch đ đ a ra m t s gi i pháp th c thi lu t doanh nghi p (2005) ư
  3. Ph ng pháp nghiên c u khoá lu nươ
  Khoá lu n đ c nghiên c u trên n n t ng c a ph ng pháp duy v t bi n ượ ươ
  ch ng duy v t l ch s c a ch nghĩa Mac- LêNin. Ngoài ra còn s d ng
  ph ng pháp nghiên c u khoa h c c th nh : phân tích, so sánh, t ng h p…ươ ư
  đ nh m nêu các quy đ nh c a pháp lu t v công ty TNHH do m t nhân
  làm ch Vi t Nam.
  4. C u trúc khoá lu n
  Ngoài ph n m đ u, k t lu n danh m c tài li u tham kh o khoá lu n ế
  đ c k t c u b i 3 ch ng:ượ ế ươ
  Ch ng 1:ươ Nh n th c v công ty và công ty TNHH do m t cá nhân
  làm ch
  Ch ng 2:ươ Quy đ nh c a Lu t doanh nghi p (2005) v công ty TNHH
  do m t cá nhân làm ch
 • Ch ng 3:ươ Th c ti n thi hành và m t s ki n ngh nh m th c thi ế
  Lu t doanh nghi p ( 2005) v công ty TNHH do m t cá nhân làm ch
  CH NG 1ƯƠ
  NH N TH C CHUNG V CÔNG TY VÀ CÔNG TY TNHH DO
  M T CÁ NHÂN LÀM CH
  1.1. Quan ni m chung v công ty
  Cũng gi ng nh các hi n t ng kinh t khác, công ty ra đ i t n t i phát ư ượ ế
  tri n trong nh ng đi u ki n l ch s h i nh t đ nh. Các công ty v i t ư
  cách nh ng pháp nhân đ c l p cùng v i nh ng thành viên trách nhi m
  h u h n(TNHH) xu t hi n v i s l ng l n t năm 1870. Nh ng công ty ượ
  th ng m i đ i nhân đ u tiên xu t hi n vào kho ng th k 13, các thànhươ ế
  ph l n c a m t s n c châu Âu đi u ki n đ a thu n l i cho vi c giao ướ
  l u buôn bán. Sang đ u th k 17, các công ty đ i v n ra đ i. Đ n th k 18,ư ế ế ế
  19 cùng v i quá trình công nghi p hoá châu Âu, châu M đã xu t hi n các
  công ty c ph n đáp ng nhu c u t p trung ngu n v n c a các nhà đ u t . ư
  S ra đ i c a các công ty xu t phát t nh ng nhu c u t t y u khách quan. ế
  Trong h i khi n n s n xu t đã đ t đ c m c đ phát tri n nh t đ nh, xu t ượ
  hi n nhu c u m mang kinh doanh, t nhu c u m mang quy kinh doanh
  xu t hi n các nhu c u v v n. Đ đáp ng nhu c u này các nhà kinh doanh
  ph i liên k t v i nhau. Đ u tiên, nh ng ng i quen bi t, tin c n nhau liên k t ế ườ ế ế
  l i t o ra các công ty đ i nhân. Sau đó, s liên k t này đ c m r ng t i các ế ượ
  thành viên th không quen bi t nhau ch c n v n, tài s n làm xu t ế
  hi n các công ty đ i v n.
  Trong n n kinh t th tr ng, các doanh nghi pv n đ u t th p th ng ế ườ ư ườ
  r i vào v trí b t l i trong quá trình c nh tranh. Đ tránh s b t l i đó các nhàơ
  kinh doanh c n liên k t nhau l i thông qua hình th c góp v n đ thành l p ế
  m t doanh nghi p nh m t o th đ ng v ng ch c trên th tr ng. ế ườ
 • M t khác, trong kinh doanh th ng phát sinh r i ro, trong tr ng h p đó đòi ườ ườ
  h i các nhà kinh doanh ph i liên k t v i nhau đ th phân chia r i ro cho ế
  nhi u ng i. ườ
  Tóm l i, khi hai hay nhi u ng i cùng góp v n thành l p m t doanh nghi p ườ
  đ ti n hành ho t đ ng kinh doanh ki m l i chia nhau đã hình thành m t lo i ế ế
  hình doanh nghi p g i công ty. Trong th c t thì hình này t ra phù h p ế
  v i n n kinh t th tr ng và r t h p d n v i nhi u nhà kinh doanh. S ra đ i ế ườ
  c a công ty s n ph m t t y u c a vi c th c hi n nguyên t c t do kinh ế
  doanh, t do kh c t do l p h i. Tuy nhiên, công ty l i đ c quan ế ướ ượ
  ni m không hoàn toàn đ ng nh t b i các nhà lu t h c lu t th c đ nh các
  n c.ướ
  Nhà lu t h c Kubler ng i Đ c quan ni m: “Khái ni m công ty đ c hi u ườ ượ
  s liên k t c a hai hay nhi u nhân ho c pháp nhân b ng m t s ki n ế
  pháp lí nh m ti n hành các ho t đ ng đ đ t m c tiêu chung nào đó” ế
  1
  B lu t dân s Pháp đ nh nghĩa: “Công ty m t h p đ ng, thông qua đó
  hai hay nhi u ng i tho thu n v i nhau s d ng tài s n hay kh năng c a ườ
  mình vào m t ho t đ ng chung nh m chia l i nhu n qua ho t đ ng đó”
  2
  .
  B lu t dân s th ng m i Thái Lan quy đ nh v công ty: “h p đ ng t ươ
  ch c h i kinh doanh ho c công ty h p đ ng qua đó hai hay nhi u ng i ườ
  tho thu n h p nhau l i đ ti n hành m t công vi c chung, nh m chia l i ế
  th có đ c qua công vi c chung đó ” (đi u 1012) ượ
  Vi t Nam lu t công ty ra đ i mu n ch m phát tri n, mãi đ n năm ế
  1990, Qu c h i n c C ng Hoà Xã H i Ch Nghĩa(CHXHCN) Vi t Nam m i ướ
  ban hành lu t công ty nh m đi u ch nh các ho t đ ng kinh doanh trong n c. ướ
  Đi u 2 Lu t công ty (1990) đ nh nghĩa: “Công ty trách nhi m h u h n và công
  ty c ph n, g i chung công ty, doanh nghi p trong đó các thành viên cùng
  1
  F.Kubler-Jim Simon- m y v n đ pháp lu t c ng hoà liên bang Đ c, nhà xu t b n pháp
  1992, trang 29
  2
  M.Cozian, A.viandier, T ch c công ty, T p 1, Vi n nghiên c u khoa h c pháp lý, B t ư
  pháp, Hà N i 1989, tr7

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 14:00

Mô tả tài liệu:

Công ty TNHH do một cá nhân làm chủ theo luật doanh nghiệp (2005)

Công ty TNHH do một cá nhân làm chủ theo luật doanh nghiệp (2005)

Tin mới nhất

Trang