Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Công nghệ CDMA2000 1xEVDO

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: PDF
 • TÓM TĂT LUN VĂN
  (T khóa: Công ngh CDMA2000 1xEVDO)
  Công ngh 1xEV-DO là xu hướng phát trin ca các nhà khai thác
  thông tin di động s dng công ngh CDMA2000 để cung cp các ng dng
  tiên tiến có tc độ truyn dn d liu tc độ cao, mobile internet. Lun văn
  "Nghiên cu công ngh CDMA2000 1xEV-DO và đề xut mt s gii pháp
  ng dng" trình bày các đặc đim mi, cơ chế hot động ca công ngh 1x
  EV-DO, đề xut gii pháp thiết kế mng và roaming cho h thng 1xEV-DO.
  Lun văn bao gm các phn sau:
  Gii thiu v công ngh thông tin di động CDMA2000 và các ưu đim.
  Nghiên cu CDMA 2000 1x EV-DO, các đặc đim mi và cơ chế hot
  động.
  Phân tích kho sát thc trng ca mng CDMA ti Vit Nam, ch ra các
  khó khăn tn ti.
  Đưa ra mt s đề
  xut ng dng cho các nhà khai thác s dng công ngh
  CDMA Vit Nam, c th là gii pháp thiết kế cho mt mng CDMA2000
  1xEV-DO tiêu chun và đề xut phương án roaming trong nước cũng
  như quc tế cho mng CDMA Vit Nam.
 • THESIS SUMMARY
  CDMA2000 1x EVDO technology is evolution trend of CDMA
  operator in order to supply high speed data services.
  The thesis: " Studying of CDMA2000 1xEVDO technology and putting
  forward some application solutions" to introduce new advantage and
  operation of EVDO system and bring out some solutions in designing and
  roaming for EVDO system.
  The thesis covered the following topics:
  Introduction to CDMA2000 technology and its advantage, evolution to
  1x EVDO.
  Studying of CDMA2000 1x EV-DO technology, new features and
  operation of EVDO system.
  Real situation of Vietnam CDMA system and its dificulties.
  Putting forward some solution for CDMA operator including
  CDMA2000 1xEVDO design method and national and international
  roaming solutions.
  Key words:
  CDMA2000 1x technology
  CDMA2000 1xEVDO technology
  1x EVDO Airlink
  EVDO system operation
  EVDO system computation

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2015 , 00:00

Mô tả tài liệu:

Công nghệ CDMA2000 1xEVDO

TÓM TĂT LUẬN VĂN (Từ khóa: Công nghệ CDMA2000 1xEVDO) Công nghệ 1xEV-DO là xu hướng phát triển của các nhà khai thác thông tin di động sử dụng công nghệ CDMA2000 để cung cấp các ứng dụng tiên tiến có tốc độ truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao, mobile internet. Luận văn "Nghiên cứu công nghệ CDMA2000 1xEV-DO và đề xuất một số giải pháp ứng dụng" trình bày các đặc điểm mới, cơ chế hoạt động của công nghệ 1x EV-DO, đề xuất giải pháp thiết kế mạng và roaming cho hệ thống 1xEV-DO. Luận văn bao gồm các phần sau:  Giới thiệu về công nghệ thông tin di động CDMA2000 và các ưu điểm.  Nghiên cứu CDMA 2000 1x EV-DO, các đặc điểm mới và cơ chế hoạt động.  Phân tích khảo sát thực trạng của mạng CDMA tại Việt Nam, chỉ ra các khó khăn tồn tại.  Đưa ra một số đề xuất ứng dụng cho các nhà khai thác sử dụng công nghệ CDMA Việt Nam, cụ thể là giải pháp thiết kế cho một mạng CDMA2000 1xEV-DO tiêu chuẩn và đề xuất phương án roaming trong nước cũng như quốc tế cho mạng CDMA Việt Nam.

Tin mới nhất

Trang