Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Bien Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 17:22

Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 22 | Loại file: DOC
 • CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
  M C L C
  L I M Đ U
  N I DUNG
  I/ Khái ni m công c qu n lý kinh t ế
  1. Khái ni m
  2. Vai trò
  3. Nguyên t c c b n trong vi c s d ng các công c kinh t ơ ế
  II/ M t s công c kinh t đ c s d ng trong qu n lý môi tr ng ế ượ ườ
  1. Chính sách thuế
  2. Phí môi tr ngườ
  3. H th ng đ t c c – hoàn tr
  4. Gi y phép môi tr ng có th chuy n nh ng ườ ượ
  5. Ký qu môi tr ng ườ
  6. Tr c p môi tr ng ườ
  7. Nhãn sinh thái
  K T LU N
  1
 • CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
  L I M Đ U
  B o v môi tr ng ngày nay đã tr thành m t trong nh ng chính sách quan ườ
  tr ng c a Đ ng và Nhà n c ta. B ng nh ng bi n pháp và chính sách khác nhau, ướ
  Nhà n c ta đang can thi p m nh m vào các ho t đ ng c a nhân, t ch cướ
  trong xã h i đ b o v các y u t c a môi tr ng, ngăn ch n vi c gây ô nhi m, ế ườ
  suy thoái s c môi tr ng. Trong nh ng bi n pháp nhà n c s d ng ườ ướ
  trong lĩnh v c này, pháp lu t đóng vai trò đ c bi t quan tr ng. S xu t hi n
  vai trò ngày càng tăng c a các quy đ nh pháp lu t v môi tr ng k t khi đ t ườ
  n c chuy n sang n n kinh t th tr ngbi u hi n rõ nét v s c p bách c aướ ế ườ ề ự
  v n đ môi tr ng d n đ n m t h qu t t y u ph i đào t o, giáo d c ườ ế ả ấ ế
  công dân nh ng ki n th c v pháp lu t môi tr ng. N n kinh t v n hành theo ế ườ ế
  c ch th tr ng có s qu n lý c a Nhà n c theo đ nh h ng xã h i ch nghĩaơ ế ườ ướ ướ
  thì các lo i quan h kinh t r t đa d ng. Đi u đó đòi h i không th ch áp ế
  d ng m t lo i công c trong công tác qu n b o v môi tr ng đòi ườ
  h i s ph i h p ch t ch , đ ng b gi a các lo i công c đ c bi t là các công
  c kinh t . Các công c kinh t g m nhi u lo i, kinh nghi m c a các n c đã ế ế ướ
  ch ra r ng không th ch áp d ng m t lo i bi n pháp, m t lo i công c gi n
  đ n v i m t vài bi n pháp, m t vài công c đ n l nào đó th đi u chínhơ ơ
  đ c s đa d ng v ch th cũng nh ph ng th c s n xu t qu n lý và b o vượ ư ươ
  môi tr ng. ườ Các công c kinh t đ qu n môi tr ng nh : phí,thu môi ế ườ ư ế
  tr ng, gi y phép ô nhi m, quy n s h u, thu đ u vào, thu s n ph m, thuườ ế ế ế
  xu t nh p kh u, thu phân bi t, h th ng đ t c c hoàn tr , phí s d ng tài ế
  nguyên, phí ti p c n, l phí qu n lí và hành chính…ế
  2
 • CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
  I/ KHÁI NI M CÔNG C QU N LÝ KINH T
  1. KHÁI NI M
  Công c qu n v môi tr ng các ph ng th c hay bi n pháp hành ườ ươ
  đ ng th c hi n công tác qu n môi tr ng c a Nhà n c, các t ch c khoa ườ ướ
  h c s n xu t. Công c qu n môi tr ng r t đa d ng, m i m t công c ườ
  m t ch c năng và ph m vi tác đ ng nh t đ nh, liên k t và h tr l n nhau. ế
  Khi nh c đ n các công c qu n v môi tr ng không th không nh c ế ườ
  đ n công c kinh t . Công c kinh t ( còn g i công c th tr ng hay cácế ế ế ườ
  cách ti p c n th tr ng) đang ngày càng đ c nhi u n c s d ng. Đây chínhế ườ ượ ướ
  s d ng s c m ng c a th tr ng đ b o v môi tr ng, đ m b o cân b ng ườ ườ
  sinh thái. Tuy nhiên, khi áp d ng công c này đ c cân nh c m t cách ch t ch ượ
  đ các công c này phù h p v i h th ng tài chính, t p quán, truy n th ng
  năng l c c a h th ng hành chính, h th ng th ch cùa t ng n c. ế ướ
  2. VAI TRÒ
  Công c kinh t nh ng chính sách, bi n pháp nh m tác đ ng t i chi phí ế
  l i ích c a nh ng hành đ ng kinh t th ng xuyên tác đ ng t i môi tr ng, tăng ế ườ ườ
  c ng ý th c trách nhi m tr c vi c gây ra h y ho i môi tr ng đ ng th i tácườ ướ ườ
  đ ng đ n hành vi c a nhân theo h ng l i cho môi tr ng. T nh ng ng ế ướ ườ
  d ng trong th c ti n cho th y, vai trò c a công c kinh t trong vi c s d ng ế
  qu n ngu n tài nguyên b o v môi tr ng, h n h n v i các lo i công c ườ ơ
  khác nh công c đi u hành và ki m soát : ư
  Tăng hi u qu chi phí: t th c ti n c a vi c áp d ng các công c kinh t ế
  cho qu n môi tr ng, ng i ta đã rút ra k t lu n r ng n u cùng m t m c tiêu ườ ườ ế ế
  môi tr ng c n đ t đ c nh nhau khi s d ng công c kinh t (EIs) so v iườ ượ ư ế
  công c đi u hành ki m soát (CAC) thì công c kinh t chi phí th p h n. ế ơ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2015 , 23:35

Mô tả tài liệu:

Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường

CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNGM C L CỤ ỤL I M Đ UỜ Ở ẦN I DUNGỘI/ Khái ni m công c qu n lý kinh tệ ụ ả ế1. Khái ni mệ2. Vai trò3. Nguyên t c c b n trong vi c s d ng các công c kinh tắ ơ ả ệ ử ụ ụ ếII/ M t s công c kinh t đ c s d ng trong qu n lý môi tr ngộ ố ụ ế ượ ử ụ ả ườ1. Chính sách thuế2. Phí môi tr ngườ3. H th ng đ t c c – hoàn trệ ố ặ ọ ả4. Gi y phép môi tr ng có th chuy n nh ng ấ ườ ể ể ượ5. Ký qu môi tr ngỹ ườ6. Tr c p môi tr ngợ ấ ườ7. Nhãn sinh tháiK T LU N Ế Ậ1

Tin mới nhất

Trang