Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Trọng Hoài Thứ sáu, Tháng 12 30, 2016 - 23:30

Chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 29
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 16 | Loại file: DOC
 • CHUYÊN Đ :
  CÔNG TÁC CH NHI M L P
  -----------o0o----------
  PH N M Đ U
  N u nh trong m t tr ng h c, ng i Hi u tr ng đ c coi v trí quan tr ngế ư ườ ườ ưở ượ
  trong vi c quy t m i đoàn k t th ng nh t đ phát huy s c m nh c a đ i ngũ CBGV ế
  nh m th c hi n có hi u qu các nhi m v giáo d c c a nhà tr ng thì ng i GVCN l p ườ ườ
  có vai trò h t s c quan tr ng trong m t l p h c, là ng i quy t đ nh m i s phát tri n ế ườ ế
  ti n b c a l p, ng i ch u nh h ng nhi u nh t v m i ho t đ ng c a h c sinhế ườ ưở
  trong l p ch nhi m.
  Đ i ngũ GVCN l c l ng h tr đ c l c cho Hi u tr ng trong vi c ch đ o t ượ ưở
  ch c các ho t đ ng giáo d c c a nhà tr ng,cánh tay n i dài c a Hi u tr ng, ườ ưở là c u
  n i gi a Hi u tr ng nhà tr ng v i h c sinh, cha m các em đoàn th các em ưở ườ
  sinh ho t.
  K t qu h c t p c a c tr ng, th ng hi u c a nhà tr ng đ c xây d ng và gi gìnế ườ ươ ườ ượ
  không ph i do m t hai nhân CBGV hay do m t nhóm h c sinh, m t hai l p h c,
  do s n l c c a t ng thành viên và toàn th CBGV- HS nhà tr ng qua các th h . ườ ế
  Đ t o l p n n p, th ng hi u nhà tr ng và luôn luôn “gi đ c l a”, nhi m v ế ươ ườ ượ
  vai trò r t l n thu c v đ i ngũ GVCN l p-nh ng ng i đ c coi “linh h n” c a các ườ ượ
  l p h c.
  V y làm th nào đ làm t t Công tác ch nhi m l p? Hy v ng chuyên đ y s ph n ế
  nào giúp các b n tr l i câu h i đó.
  PH N N I DUNG
  A. Nh ng y u t c n có m t ng i giáo viên ch nhi m l p ế ườ
  Biªn tËp: Lª ThÞ Thoa -Trêng THCS NguyÔn §øc C¶nh
  -Th¸i Thôy -Th¸i B×nh
  1
  GIÁO
  VIÊN
  CH
  NHI M
  L P
  T M
  G NƯƠ
  G
  NG I ƯỜ
  M
  NG I ƯỜ
  B N
  TH M
  PHÁN
  LU T
  SƯ
  NHÀ
  KHOA
  H C
 • T i sao h u h t tr em khi sinh ra đ u yêu quý, th m chí “th n t ng” b m (ho c ế ượ
  ng i nuôi d ng mình) nhi u nh t? B i vì: Đó là nh ng ng i đ u tiên mà đ a tr bi tườ ưỡ ườ ế
  và g n bó đ u tiên trong cu c đ i c a tr (cho dù ng i đó có nhi u khi m khuy t, th m ườ ế ế
  chí là ng i r t x u trong xã h i, thì tr v n yêu b i tr ch a có nh n th c v x u t t)ườ ư
  Đ n tu i đi h c, th y h c sinh g n tr c nh t nhi u nh t GVCN-ế ướ
  ng i tr c ti p ch đ o l png i nhi u th i gian ti p xúc v i h c sinh c a l pườ ế ườ ế
  trong m i ho t đ ng giáo d c nhà tr ng. V y li u GVCN ng i khi n h c sinh ườ ườ ế
  yêu quý và ng ng m nh t? ưỡ
  Câu tr l i là: th ho c không! B i vì, khi đ n tu i đi h c, ngay t khi h c m m ế
  non, cũng là lúc tr đã có nh n th c khá rõ v yêu ghét, t t x u.
  V y nên, giáo viên nói chung đ c bi t GVCN s đ c h c sinh yêu quý, kính ượ
  tr ng, ng ng m , th m chí là “th n t ng” n u h i t đ 6 y u t trên. ưỡ ượ ế ế
  1. T i sao ng i GVCN c n có ph m ch t, tình c m c a m t ng i m ? ườ ườ
  - “M thì hi n”, “m cũng có th nghiêm kh c nh ng bao gi cũng yêu quý con, hi u con ư
  và chia s v i con nh ng đi u con v ng m c”, “m luôn là ch d a tin c y m i khi con ướ
  v p ngã ho c sai l m”…
  - Th i gian h c sinh tr ng th b ng, th m chí nhi u h n nhà ( nh t v i h c ườ ơ
  sinh n i trú, bán trú tr ng THCS Nguy n Đ c C nh), con ng i nói chung h c sinh ườ ườ
  cũng v y, luôn khao khát đ c yêu th ng, đ c v v , an i. V y nên, n u ng i ượ ươ ượ ế ườ
  GVCN nào dành cho h c sinh thái đ , tình c m nh c a m dành cho con, hi u qu công ư
  tác ch nhi m s l n h n r t nhi u so v i GVCN l nh lùng, th không g n gũi u ẽ ớ ơ ơ
  th ng h c sinh.ươ
  2. T i sao GVCN c n ph i “là ng i b n” c a h c sinh ườ ?
  - Nhu c u chia s tâm t , tình c m, trao đ i ph ng pháp h c t p…c a h c trò r t ư ươ
  l n. nh ng đi u các em không nói v i m , không nói v i th y ch tâm s v i
  b n.
  - B i v y, n u GVCN t o đ c ni m tin t ng, s thân thi n g n gũi v i h c sinh, các ế ượ ưở
  em s n sàng tâm s , k c nh ng đi u sâu kín nh t c a l a tu i. Khi đó, GVCN c ơ
  h i hi u các em h n, t v n g r i cho các em nh ng băn khoăn c a tu i m i l n, ơ ư
  nh ng mâu thu n c a quan h h c trò, th m chí c nh ng khúc m c trong gia đình…Khi
  “là ng i b n” c a các em, không h làm gi m v th c a GVCN trái l i, uy tín c aườ ế
  ng i GVCN tăng lên đ ng th i t o l p m t môi tr ng, m t không khí g n gũi, thânườ ườ
  thi n đoàn k t trong l p. ế
  3. T i sao GVCN c n có ph i có năng l c c a m t “lu t s ” và “th m phán” ư ?
  Biªn tËp: Lª ThÞ Thoa -Trêng THCS NguyÔn §øc C¶nh
  -Th¸i Thôy -Th¸i B×nh
  2
 • - M t l p h c t 40-50 h c sinh v i s đa d ng v tính cách, v i s ph c t p c a tâm
  l a tu i không th tránh kh i nh ng mâu thu n xung đ t trong t p th l p các phát ể ớ
  sinh các tình hu ng giáo d c
  -v y, ng i GVCN ph i m t nhà tâm lý, bi t kìm ch căng th ng qu n c m ườ ế ế
  xúc b n thân, hi u quy lu t phát tri n tâm các đi u ki n phát tri n tâm l a tu i
  h c sinh đ t đó xây d ng K ho ch công tác ch nhi m cho phù h p và hi u qu . ế
  - GVCN ph i là m t “lu t s , m t nhà qu n lý, m t v “ th m phán” gi i đ bào ch a và ư
  gi i quy t m t cách thuy t ph c, th a đáng nh ng mâu thu n xung đ t trong t p th l p. ế ế
  4. Y u t “nhà khoa h c” giúp gì trong công tác c a ng i GVCN?ế ườ
  - M t GVCN thành công trong công tác ch nhi m là: l p ch nhi m n n p t t, ế
  ch t l ng h c t p t t, nhi u h c sinh đ t đ c thành tích cao trong h c t p. ượ ượ
  - Mu n v y, ngoài nh ng ph m ch t trên, ng i GVCN cũng c n ph i m t giáo viên ườ
  d y gi i luôn luôn bi t khích l , bi t th p sáng “ng n n n” say trong lòng ng i ế ế ế ườ
  h c.
  5. Là “ng i m giàu lòng yêu th ng”; là “ng i b n chân thành, v tha”; là “lu tườ ươ ườ
  s am hi u lu t”; “v th m phán công b ng nghiêm minh”; “nhà khoa h c v iư
  v n tri th c phong phú”…ng i GVCN đ các y u t đó, chính “T m g ng ườ ế ươ
  sáng” cho h c sinh.
  - Trong th c ti n giáo d c nói chung trong công tác ch nhi m nói riêng không
  ph ng pháp giáo d c nào hi u qu và thuy t ph c b ng… b n thân nhà giáo d c!ươ ế
  - 6 ph m ch t trên đ ng th i 2 y u t c b n c a ng i GVCN, đó là: cái Tâm cái ế ơ ườ
  Tài. Khi h i t đ các ph m ch t y u t đó th hi n thông qua các n i dung c b n ế ơ
  c a công tác ch nhi m, b n thân ng i GVCN l p t t a sáng và h c sinh s noi theo. ườ
  B. Các n i dung c b n c a Công tác ch nhi m l p ơ .
  I. Xây d ng K ho ch công tác ch nhi m l p ế .
  1. Khái ni m
  a. K ho ch ch nhi m là gì?ế
  * K ho ch ch nhi m ch ng trình hành đ ng trong t ng lai c a l p ch nhi m,ế ươ ươ
  nh m xác đ nh m t cách chính xác l p h c c a chúng ta mu n đi đ n đâu c n ph i ế
  làm gì, làm nh th nào đ đ t đ c đi u đó?ư ế ượ
  * K ho ch ch nhi m đ c xây d ng cho 3 năm h c ế ượ g i là k ho ch chi n l c ế ế ượ , cho 1
  năm h c g i là k ho ch năm h c. ế Trong k ho ch năm h cế :
  - K ho ch tháng, K ho ch tu n. ế ế
  - K ho ch m c tiêu ho c K ho ch chuyên đ c a l p ch nhi m. ế ế
  b. L p k ho ch ch nhi m là gì? ế
  * L p k ho ch ch nhi m l a ch n nh ng ph ng án hành đ ng trong t ng lai cho ế ươ ươ
  toàn b ho c t ng b ph n trong b máy qu n lí l p đ đ t đ c m c tiêu mong đ i trên ượ
  c s kh năng hi n t i. ơ ở
  Biªn tËp: Lª ThÞ Thoa -Trêng THCS NguyÔn §øc C¶nh
  -Th¸i Thôy -Th¸i B×nh
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2016 , 23:46

Mô tả tài liệu:

Chuyên đề công tác chủ nhiệm lớp

CHUYÊN Đ : Ề CÔNG TÁC CH NHI M L PỦ Ệ Ớ-----------o0o----------PH N M Đ UẦ Ở Ầ N u nh trong m t tr ng h c, ng i Hi u tr ng đ c coi là có v trí quan tr ngế ư ộ ườ ọ ườ ệ ưở ượ ị ọtrong vi c quy t m i đoàn k t th ng nh t đ phát huy s c m nh c a đ i ngũ CBGVệ ụ ố ế ố ấ ể ứ ạ ủ ộnh m th c hi n có hi u qu các nhi m v giáo d c c a nhà tr ng thì ng i GVCN l pằ ự ệ ệ ả ệ ụ ụ ủ ườ ườ ớcó vai trò h t s c quan tr ng trong m t l p h c, là ng i quy t đ nh m i s phát tri n vàế ứ ọ ộ ớ ọ ườ ế ị ọ ự ểti n b c a l p, là ng i ch u nh h ng nhi u nh t v m i ho t đ ng c a h c sinhế ộ ủ ớ ườ ị ả ưở ề ấ ề ọ ạ ộ ủ ọtrong l p ch nhi m.ớ ủ ệ Đ i ngũ GVCN là l c l ng h tr đ c l c cho Hi u tr ng trong vi c ch đ o tộ ự ượ ỗ ợ ắ ự ệ ưở ệ ỉ ạ ổch c các ho t đ ng giáo d c c a nhà tr ng, là cánh tay n i dài c a Hi u tr ng, ứ ạ ộ ụ ủ ườ ố ủ ệ ưở là c uần i gi a Hi u tr ng nhà tr ng v i h c sinh, cha m các em và đoàn th mà các emố ữ ệ ưở ườ ớ ọ ẹ ểsinh ho t.ạ K t qu h c t p c a c tr ng, th ng hi u c a nhà tr ng đ c xây d ng và gi gìnế ả ọ ậ ủ ả ườ ươ ệ ủ ườ ượ ự ữkhông ph i do m t hai cá nhân CBGV hay do m t nhóm h c sinh, m t hai l p h c, mà làả ộ ộ ọ ộ ớ ọdo s n l c c a t ng thành viên và toàn th CBGV- HS nhà tr ng qua các th h .ự ỗ ự ủ ừ ể ườ ế ệ Đ t o l p n n p, th ng hi u nhà tr ng và luôn luôn “gi đ c l a”, nhi m v vàể ạ ậ ề ế ươ ệ ườ ữ ượ ử ệ ụvai trò r t l n thu c v đ i ngũ GVCN l p-nh ng ng i đ c coi là “linh h n” c a cácấ ớ ộ ề ộ ớ ữ ườ ượ ồ ủl p h c.ớ ọ V y làm th nào đ làm t t Công tác ch nhi m l p? Hy v ng chuyên đ này s ph nậ ế ể ố ủ ệ ớ ọ ề ẽ ầnào giúp các b n tr l i câu h i đó.ạ ả ờ ỏPH N N I DUNGẦ ỘA. Nh ng y u t c n có m t ng i giáo viên ch nhi m l pữ ế ố ầ ở ộ ườ ủ ệ ớ Biªn tËp: Lª ThÞ Thoa -Trêng THCS NguyÔn §øc C¶nh -Th¸i Thôy -Th¸i B×nh 1GIÁO VIÊN CH ỦNHI M ỆL PỚT M ẤG NƯƠGNG I ƯỜMẸNG I ƯỜB NẠTH M ẨPHÁNLU TẬ SƯNHÀ KHOA H CỌ

Tin mới nhất

Trang