Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Le Ni Thứ bảy, Tháng 6 18, 2016 - 21:10
2 Le Ni Thứ bảy, Tháng 6 18, 2016 - 21:10
3 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:37
4 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:38
5 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:38
6 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:38
7 truong nhat Thứ tư, Tháng 6 29, 2016 - 15:06
8 truong nhat Thứ tư, Tháng 6 29, 2016 - 16:07
9 truong nhat Thứ tư, Tháng 6 29, 2016 - 16:17
10 Nguyễn Thị Huế Thứ năm, Tháng 6 30, 2016 - 22:45

Trang

Chuyên đề 6. Tích phân ứng dụng

Ảnh của blogtoan
Lê Trung Kiên(18 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 34
27
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: PDF
 • https://www.facebook.com/letrungkienmath https://sites.google.com/site/letrungkienmath
  Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015
  29
  CHUYÊN ĐỀ 6: TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
  1. Kiến thức liên quan
  1.1. Công thức nguyên hàm cơ bản
  Nguyên hàm của hàm số cơ bản Nguyên hàm mở rộng
  dx x C
  . , aa dx ax C
  1
  , 1
  1
  x
  x dx C
  1
  1 ( )
  ( ) .
  1
  ax b
  a
  ln , x 0
  dx
  x C
  x
  1
  .ln
  dx
  ax b C
  ax b a
  x x
  e dx e C
  1
  .
  ax b ax b
  e dx e C
  a
  ln
  x
  x
  a
  a dx C
  a
  1
  .
  ln
  x
  x
  a
  a dx C
  a
  cos sin
  xdx x C
  1
  cos( ) .sin( )
  ax b dx ax b C
  a
  sin cos
  xdx x C
  1
  sin( ) .cos( )
  ax b dx ax b C
  a
  2
  1
  tan
  cos
  dx x C
  x
  2
  1 1
  tan( )
  cos ( )
  dx ax b C
  ax b a
  2
  1
  sin
  dx cotx C
  x
  2
  1 1
  ( )
  sin ( )
  dx cot ax b C
  ax b a
  1.2. Công thức tích phân
  F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn [a;b] t
  ( ) ( ) ( ) ( )
  b
  b
  a
  a
  f x dx F x F b F a
  1.3. Phương pháp đổi biến số
  1.3.1. Dạng 1 : Tính I =
  '
  ( ) ( )
  b
  a
  f x x dx
  + Đặt t =
  ( )
  x
  '
  ( ).
  dt x dx
  + Đổi cận :
  I =
  ( )
  ( )
  ( )
  ( ). ( )
  ( )
  b
  a
  b
  f t dt F t
  a
  1.3.2. Dạng 2 : Tính I =
  ( )
  b
  a
  f x dx
  bằng cách đặt x =
  ( )
  t
  x a b
  t
  ( )
  a
  ( )
  b
 • https://www.facebook.com/letrungkienmath https://sites.google.com/site/letrungkienmath
  Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015
  30
  Dạng chứa
  2 2
  a x
  : Đặt x = asint, t
  ;
  2 2
  (a>0)
  1.4. Phương pháp tích phân từng phần
  * Công thức tính :
  ( )
  b b b
  b
  a
  a a a
  f x dx udv uv vdu
  Đặt
  )(...
  )(...
  ...
  ...
  hamnguyenlayv
  hamdaolaydxdu
  dv
  u
  Ta thường gặp hai loại tích phân như sau:
  * Loại 1:
  ( )
  ( ).sin ( ).
  ( ).cos ( ). ( )
  ( ). .
  b
  a
  b
  a
  b
  f x
  a
  P x f x dx
  P x f x dx u P x
  P x e dx
  , trong đó
  ( )
  P x
  là đa thức bậc n.
  *Loại 2:
  ( ).ln ( ). ln ( )
  b
  a
  P x f x dx u f x
  1.5. Tính chất tích phân
  Tính chất 1:
  ( ) ( )
  b b
  a a
  kf x dx k f x dx
  , k: hằng số
  Tính chất 2:
  ( ) ( ) ( ) ( )
  b b b
  a a a
  f x g x dx f x dx g x dx
  Tính chất 3:
  ( ) ( ) ( ) ( )
  b c b
  a a c
  f x dx f x dx f x dx a c b
  1.6. Diện tích hình phẳng
  1.6.1. Dạng 1: Cho m số y = f(x) liên tục trên [a; b]. khi đó diện tích hình phẳng giới hạn bởi
  đồ thị hàm số y = f(x), trục Ox và hai đường thẳng x = a và x = b là:
  ( )
  b
  a
  S f x dx
  (*)
  Lưu ý:
  ( ) 0
  f x
  vô nghiệm trên (a;b) thì
 • https://www.facebook.com/letrungkienmath https://sites.google.com/site/letrungkienmath
  Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015
  31
  ( ) ( )
  b b
  a a
  S f x dx f x dx
  ( ) 0
  f x
  có 1 nghiệm
  ( ; )
  c a b
  thì
  ( ) ( ) ( )
  b c b
  a a c
  S f x dx f x dx f x dx
  1.6.2. Dạng 2: Cho hai hàm số y = f
  1
  (x) và y = f
  2
  (x) liên tục trên [a; b]. Khi đó diện tích của hình
  phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số f
  1
  (x), f
  2
  (x) và hai đường thẳng x = a, x = b là:
  1 2
  ( ) ( )
  b
  a
  S f x f x dx
  (**)
  Lưu ý: Khử dấu gtrị tuyệt đối của công thức (**) thực hiện tương tđối với công thức
  (*).
  1.7. Thể tích vật thể tròn xoay
  Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường
  y = f(x), trục Ox và hai đường thẳng x = a, x = b quay xung quanh trục Ox là:
  2
  ( )
  b
  a
  V f x dx
  Lưu ý: Diện tích, thểch đều là những giá trị dương.
  2. Ví dụ minh họa
  Ví dụ 1: Tính các tích phân sau
  1 1
  0 0 0
  4
  2
  3
  1 0
  1/ (2x+e ) x 2 / 2 3 3 / sinx+cos
  2 3
  4 / 5 / sin 2
  x x x
  A d B e dx C x dx
  x x
  D dx E x x dx
  x
  Lời giải
  1/
  A e
  2 1 3
  2 /
  ln 2 ln 2
  e
  B
  e
  3 / 2
  C
  2
  5 /
  2
  E
  Ví dụ 2. Tính các tích phân sau
  6 1
  1 0
  2 1
  1/ 3 x 2 / x
  1 3 1
  x
  I x x d J d
  x
  Lời giải
  1/
  232
  5
  I
  2 /
  28 2 3
  ln
  27 3 2
  J
  Ví dụ 3. Tính các tích phân sau

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2016 , 09:43

Mô tả tài liệu:

Chuyên đề 6. Tích phân ứng dụng

Đây là tài liệu hay và cần thiết cho các em ôn thi THPT Quốc gia, Chúc các em thi đạt kết quả cao!

Tin mới nhất

Trang