Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:38
2 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:38
3 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:38
4 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:38
5 Nguyễn Thị Huế Thứ năm, Tháng 6 30, 2016 - 22:47
6 Nguyễn Thị Huế Thứ năm, Tháng 6 30, 2016 - 22:47
7 Nguyễn Thị Huế Thứ năm, Tháng 6 30, 2016 - 22:47
8 Nguyễn Thị Huế Thứ năm, Tháng 6 30, 2016 - 22:47
9 Tuấn Phạm ngọc Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 16:56
10 Tuấn Phạm ngọc Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 16:56

Trang

Chuyên đề 4. Số phức

Ảnh của blogtoan
Lê Trung Kiên(18 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 27
21
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: PDF
 • https://www.facebook.com/letrungkienmath https://sites.google.com/site/letrungkienmath
  Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016
  20
  CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ PHỨC
  1. Kiến thức cơ bản.
  1.1. Các khái niệm
  1.2. Các phép toán trên số phức.
  * Phép cộng và phép trừ, nhân hai số phức.
  Cho hai số phức z = a + bi và z’ = a’ + b’i. Ta định nghĩa:
  ' ( ') ( ')
  ' ( ') ( ')
  z z a a b b i
  z z a a b b i
  ' ' ' ( ' ' )
  zz aa bb ab a b i
  * Phép chia số phức khác 0.
  Cho số phức z = a + bi ≠ 0 (tức là a
  2
  +b
  2
  > 0 )
  Ta định nghĩa số nghịch đảo z
  -1
  của số phức z ≠ 0 là số
  z
  -1
  =
  2
  2 2
  1 1
  z z
  a b
  Thương
  '
  z
  z
  của phép chia số phức z’ cho số phức z ≠ 0 được xác định như sau:
  1
  2
  ' '.
  .
  z z z
  z z
  z
  z
  2. Các dạng bài tập.
  2.1. Dạng 1: Các phép toán trên số phức.
  Ví dụ 1: Cho số phức z =
  3 1
  2 2
  i
  . Tính các số phức sau:
  z
  ; z
  2
  ; (
  z
  )
  3
  ; 1 + z + z
  2
 • https://www.facebook.com/letrungkienmath https://sites.google.com/site/letrungkienmath
  Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016
  21
  Ví dụ 2:m số phức liên hợp của:
  1
  (1 )(3 2 )
  3
  z i i
  i
  số phức liên hợp của z là:
  53 9
  10 10
  z i
  Ví dụ 3:m phần ảo của số phức z biết
  2
  2 1 2
  z i i
  Phần ảo của số phức
  2
  z
  Ví dụ 4:m mô đun của số phức
  (1 )(2 )
  1 2
  i i
  z
  i
  26
  5
  Ví dụ 5: Cho số phức z thỏa mãn
  3
  1 3
  1
  i
  z
  i
  . Tìm môđun của số phức
  .
  z iz
  8 2
  Ví dụ 6:m các số thực
  ,
  x y
  thỏa mãn đẳng thức:
  a) 3x + y + 5xi = 2y – 1 +(x – y)i
  b) (2x + 3y + 1) + ( –x + 2y)i = (3x – 2y + 2) + (4x – y – 3) i.
  c)
  3
  3 5 1 2 35 23
  x i y i i
  a)
  1
  7
  4
  7
  x
  y
  b)
  9
  11
  4
  11
  x
  y
  c)
  3
  4
  x
  y
  Bài tập tự luyện
  Bài 1. Tìm các số thực x, y biết:
  a) (3x –2) + (2y +1)i = (x + 1) – (y – 5)i;
  b) (2x + y) + (2y – x)i = (x – 2y + 3) + (y + 2x +1)i;
  Bài 2. Chứng minh z = (1+2i)(2 - 3i)(2+i) (3-2i ) là một số thực
  Bài 3. Tìm các số thực x, y thỏa mãn đẳng thức:
  3
  (3 2 )
  (1 2 ) 11 4
  2 3
  x i
  y i i
  i
  Bài 4. Cho hai số phức:
  1 2
  z 2 5 ; z 3 4
  i i