Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:41

Chứng minh tính tất yếu của phân hóa

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 46
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: DOC
 • Câu 1: Ch ng minh tính t t y u v s phân hóa ế giai c p và s xu t hi n
  n h ng mâu th u n c ơ b n tr ong x ã h i Vi t Nam d i th i Tướ h c D ân P háp
  t h ng t r.
  1. Hoàn c nh xã h i Vi t Nam d i th i TDP th ng tr ướ
           
    !"  !   #   # $  
   ! 
  a. %! &
  '(%!   )* +  # + $ ),"% 
  $- !     .$     
  "  " $-  #  $" 
  '/ +    "# &0 1/!11+"
  1   ! !-   " !    
  '/  %!   # .$   +"    !
  %.$   "$  "
  '/  +    ! + #,  +"# %!
  +  
  b. / &
  ' & +   +"  "233!  !4 3  # #
  !  !    5 $ +" "   (
            
  '( & !   +"  (# + +"  # ! !
  6   ! 7 -     
   #  
  '/  &#"   "7  "   
    ! )*  ","$"-  
  '8 +  &(6     +  %    #
  
  '")*  .$  $" )*  $ 
  1
 • '/  "!  +9 
  Chính sách khai thác thu c đ a c a th c dân Pháp d n đ n h u qu là n n kinh t Vi t
  Nam b l thu c vào t b n Pháp, b kìm hãm.
  c. +,': &
  '/   %+,   
  '*$!;    4" +"  #  # %
   # ! "+   !    5 % 
  D i tác đ ng c a chính sách cai tr và chính sách kinh t , văn hóa, giáo d c th c dân, 
  xã h i Vi t Nam di n ra quá trình phân hóa sâu s c, trong xã h i Vi t Nam đã phân hóa thành
  5 giai c p v i t ng l p xã h i khác nhau, đ a v chính tr , suy nghĩ và ngu n tri th c khác
  nhau.
  2. S phân hóa giai c p trong xã h i Vi t Nam
  + Giai c p đ a ch &
  - 8    +       !  
  #, #  Là ch d a c a ch nghĩa đ qu c.
  - /$-!  #    "$, , #  
   ,7$- <   : !  
   ; +"  
  + Giai c p nông dân &
  - 8 "    ! :     !-
  =3>  #  +"  # #,   
  - /;   # ?   :"- #
  7? . +"  $"-9%  
  !   !" !  +".$    . Đây chính là
  l c l ng hăng hái và đông đ o nh t c a cách m ng. 
  + Giai c p công nhân Vi t Nam &
  - @  !  ;"     +"!    #
   !     +       #  
  2
 • -  "     .   
   7,   !-&# # # #,   #
  .   +"    A,.  #,  +  
  4 + "  # # ?,5A    #
  !$  $- ?#     
  - ) #   +  -: $   
      !"    +" BCDE-
  * + $  ! "   %!       
  !   /!-  , ,    ! " $ 
   :    
  + Giai c p t s n Vi t Nam ư &0         F 
  /!    , #  - 
  /! "   !    $  !  
    :#  # G<;:-  %   $  
  /! .!;!     ,"#  &
  - /   # &,.$    +  .    + 
  . H  ! - #  "$ #
  - /   &% ,     . +"  #
     -    H  !  " ! #
  <  I  
  + T ng l p ti u t s n Vi t Nam ư &#   !% +- +" 
   "   F/! , !% +" "#  .!    #
     
  - )       # #-+" #  ! "  "
   + /    ,7$- ? .   
           #  #- "!$ +" ;  
  + $$"  ,   +" $ %!   #
  - )  !"  ! !    +" +6 #  # $ 
  +" "6 "$"+", +!7.! ! 
   !"  !  " "
  * %#,   +"  $: ! 
  # +"  ! :  &   "#   
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016 , 23:10

Mô tả tài liệu:

Chứng minh tính tất yếu của phân hóa

Chứng minh tính tất yếu của phân hóa; những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin

Tin mới nhất

Trang