Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:05
2 Đặng Tuyết Thứ sáu, Tháng 1 13, 2017 - 21:20
3 Nguyen Dat Thứ bảy, Tháng 3 25, 2017 - 10:00
4 thành long Thứ tư, Tháng 4 19, 2017 - 13:48

Chu nghia tu ban doc quyen van dung cong ty da quoc gia KFC

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 148
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: DOC
 • B GD và ĐT-Tr ng đ i h c KTQD ườ
  Bài t p l n môn: Nguyên lý c b n ch nghĩa Mác-Lênin ơ
  h c ph n 2
  Quan đi m c a ch nghĩa Mác-Leenin v ch nghĩa t ư
  b n đ c quy n.V n d ng v n đ nghiên c u trên phân
  tích công ty đa qu c gia KFC.
  Sinh viên: Hà Tr ng D ng ươ
  Mã SV: CQ530768
  L p NL6 nhóm 22A
  STT:
  Giáo viên h ng d n :TS Đ Kim Hoaướ
  Hà n i ngày 28 tháng 4 năm 2012
 • I-Quan đi m c a Mác-Lenin v ch nghĩa t ư
  b n đ c quy n
  1. Nguyên nhân chuy n bi n c a ch nghĩa t b n do c nh tranh ế ư
  thành ch nghĩa t b n đ c quy n ư
  Ph ng th c s n xu t t b n ch nghĩa phát tri n qua hai giai đo n: ươ ư
  Giai đo n ch nghĩa t b n t do c nh tranh và giai đo n ch nghĩa t ư ư
  b n đ c quy n.
  Nghiên c u ch nghĩa t b n c nh tranh t do, C.Mác và Ph.Awngghen ư
  đã d báo r ng: c nh tranh t do sinh ra tích t và t p trung s n xu t, tích
  t t p trung s n xu t đ n m c đ nào đó s d n đ n đ c quy n. ế ế
  V n d ng sáng t o nh ng nguyên lý c a ch nghĩa Mác vào đi u ki n
  l ch s m i c a th gi i, Lenin đã ch ng minh r ng ch nghĩa t b n đ c ế ư
  quy n, đ ng th i Lenin xác đ nh b n ch t kinh t c a ch nghĩa t b n ế ư
  đ c quy n qua năm đ c đi m kinh t c b n c a nó. ế ơ
  Ch nghĩa t b n đ c quy n xu t hi n vào cu i th k XIX, đ u th ư ế ế
  k XX do nh ng nguyên nhân ch y u sau: ế
  Th nh t, s phát tri n c a l c l ng s n xu t d i tác đ ng c a ti n ượ ướ ế
  b khoa h c-k thu t đ y nhanh quá trình tích t và t p trung s n xu t,
  hình thành các xí nghi p có quy mô l n.
  Th hai, vào 30 năm cu i th k XIX, nh ng thành t u khoa h c-k ế
  thu t m i xu t hi n nh lò luy n kim m i Bets me, Máctanh, Tômát, v.v. ư ơ
  đã t o ra s n l ng l n gang thép có ch t l ng cao; phát hi n ra hóa ch t ượ ượ
  m i nh axit sunphuaric, thu c nhu m, v.v.; máy móc m i ra đ i: đ ng c ư ơ
  điezen, máy phát đi n, máy ti n, máy phay, v.v.; phát tri n nh ng ph ng ươ
  ti n v n t i m i: xe h i, tàu th y, xe đi n, máy bay, v.v. và đ c bi t là ơ
  đ ng s t.Nh ng thành t u khoa h c-k thu t này, m t m t làm xu t ườ
 • hi n nh ng ngành s n xu t m i đòi h i xí nghi p ph i có quy mô l n;
  m t khác, nó d n đ n tăng năng xu t lao đ ng, tăng kh năng tích lũy t ế ư
  b n, thúc đ y phát tri n s n xu t l n.
  Th ba, trong đi u ki n phát tri n c a khoa h c-k thu t, s tác đ ng
  c a các quy lu t kinh t c a ch nghĩa t b n nh quy lu t giá tr th ng ế ư ư
  d , quy lu t tích lũy,v.v. ngày càng m nh m , làm bi n đ i c c u kinh t ư ế ơ ế
  c a xã h i t b n theo h ng t p trung s n xu t quy mô l n. ư ướ
  Th t , ư c nh tranh kh c li t bu c các nhà t b n ph i tích c c c i ti n ư ế
  k thu t, tăng quy mô tích lũy đ th ng th trong c nh tranh.Đ ng th i, ế
  c nh tranh gay g t làm cho các nhà t b n v a và nh b phá s n, còn các ư
  nhà t b n l n phát tài, làm giàu v i s t b n t p trung và quy mô xí ư ố ư
  nghi p ngày càng to l n.
  Th năm, cu c kh ng ho ng kinh t năm 1873 trong toàn b th gi i ế ế
  t b n ch nghĩa làm phá s n hàng lo t xí nghi p v a và nh , thúc đ y ư
  nhanh chóng quá trình tích t và t p trung t b n. ư
  Th sáu, s phát tri n c a h th ng tín d ng t b n ch nghĩa tr ư
  thành đòn b y m nh m thúc đ y t p trung s n xu t, nh t là vi c hình
  thành các công ty c ph n, t o ti n đ cho s ra đ i c a các t ch c đ c
  quy n.
  T nh ng nguyên nhân trên, Lênin kh ng đ nh: “..c nh tranh t do đ ra
  t p trung s n xu t và s t p trung s n xu t này, khi phát tri n t i m t
  m c đ nh t đ nh, l i d n t i đ c quy n”.
  2. Nh ng đ c đi m kinh t c b n c a ch nghĩa t b n đ c quy n. ế ơ ư
  a) S t p trung s n xu t và các t ch c đ c quy n
  Tích t và t p trung s n xu t cao d n đ n hình thành các t ch c đ c ế
  quy n là đ c đi m kinh t c b n c a ch nghĩa đ qu c. ế ơ ế
  Trong nh ng năm 1900, M , Đ c, Anh, Pháp đ u có tình hình là các xí
  nghi p l n ch chi m kho ng 1% t ng s nghi p nh ng chi m h n ¾ ế ư ế
  t ng s máy h i n c và đi n l c, g n m t n a t ng s s n ph m.S ơ ướ
  tích t t p trung s n xu t đ n đ c quy n.B i vì, m t m t, do có m t ế
  s xí nghi p l n nên có quy mô l n, k thu t cao nên c nh tranh s r t
  gay g t, quy t li t, khó đánh b i nhau, do đó đã d n đ n khuynh h ng ế ế ướ
  th a hi p v i nhau đ n m đ c quy n.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016 , 23:13

Mô tả tài liệu:

Chu nghia tu ban doc quyen van dung cong ty da quoc gia KFC

Chu nghia tu ban doc quyen van dung cong ty da quoc gia KFC

Tin mới nhất

Trang