Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Thien Thứ hai, Tháng 11 7, 2016 - 18:51

Chủ đề nhánh lớp chồi : Các đồ dùng trong gia đình

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 249
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: DOC
 • Tr ng M m non Ánh D ng Ch đ : Gia đìnhườ ươ
  Th c hi n 3 tu n
  (T ngày 03/10-21/10/2016)
  Nguy n Th Minh Nguyên
  Các thành viên trong gia đình
  Gia đình c a bé
  M t s đ dùng
  trong gia đình.
  Ngôi nhà thân yêu c a
 • Tr ng M m non Ánh D ng Ch đ : Gia đìnhườ ươ
  (Th c hi n: 1tu n, t 17 / 10 đ n 21 / 10/ 2016) ế
  I.M c tiêu:
  * Ki n th cế
  - Tr bi t tên g i, đ c đi m, công d ng, ch t li u cách s d ng, b o qu n ế
  m t s đ dùng quen thu c trong gia đình.
  - Bi t m t s m i liên h đ n gi n gi a đ c đi m c u t o v i cách s d ng đế ơ
  dùng quen thu c
  - Bi t m t s đ c đi m gi ng nhau, khác nhau c a 2-3 đ dùng theo 1-2 d u ế
  hi u
  - Nói đ c đi u bé thích, nh ng vi c gì bé có th làm đ c ( HĐ góc)ượ ượ
  * K năng
  - Rèn k ph i h p các giác quan đ quan sát, ghi nh , nhìn.
  - Rèn cho tr k năng so sánh, phân bi t s gi ng nhau và khác nhau c a các lo i
  đ dùng
  - Nói đ c các t ch đ c đi m n i b t c a m t s đ dùng trong gia đình.ượ
  *Thái đ
  - Không đ n g n nh ng đ dùng có th gây nguy hi m.ế
  - Bi t nh ng vi c mình có th làm đ gi gìn, b o qu n đ dùng trong gia đình.ế
  Nguy n Th Minh Nguyên
 • Tr ng M m non Ánh D ng Ch đ : Gia đìnhườ ươ
  II. M NG N I DUNG - M NG HO T Đ NG
  Nguy n Th Minh Nguyên
  Tên g i, d c đi m, công
  d ng c a đ dùng đ
  ăn u ng
  - T chuy n đ c đi m,
  công d ng c a m t s đ
  dùng nhân dùng
  chung gia đình.
  - Xem tranh đ nh n bi t ế
  v đ c đi m c a các lo i
  đ dùng nhân dùng
  chung trong gia đình
  - màu m t s lo i đ
  dùng gia đình.
  - Xây d ng: C a hàng
  bán đ dùng gia đình
  - Ch i đ dùng bi nơ ế
  m t
  Các đ dùng đ ăn u ng
  Cách s d ng và
  b o qu n
  - T chuy n v cách
  s d ng gìn gi
  b o qu n m t s đ
  dùng đ ăn u ng.
  - T ch i: Đ dùngơ
  c t đâu
  - Ch i phân vai: ơ
  giúp m d n nhà
  - Cho tr s p x p đ ế
  dùng g n gàng
  Ch t li u
  Trò chuy n v ch t
  li u c a m t s đ
  dùng đ ăn, u ng
  -Xem v t th t 1 m t
  đ v t ch t li u
  khác nhau.
  - Làm qu t b ng gi y.
  Ch t li u
  Trò chuy n v ch t
  li u c a m t s đ
  dùng gia đình,
  -Xem v t th t 1 m t
  đ v t ch t li u
  khác nhau.
  - Làm qu t b ng
  gi y.
  Ch t li u
  Trò chuy n v ch t
  li u c a m t s đ
  dùng gia đình,
  -Xem v t th t 1 m t
  đ v t ch t li u
  khác nhau.
  - Làm qu t b ng
  gi y.
  Ch t li u
  Trò chuy n v ch t
  li u c a m t s đ
  dùng gia đình,
  -Xem v t th t 1 m t
  đ v t ch t li u
  khác nhau.
  - Làm qu t b ng
  gi y.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2016 , 20:51

Mô tả tài liệu:

Chủ đề nhánh lớp chồi : Các đồ dùng trong gia đình

Chủ đề nhánh lớp chồi : Các đồ dùng trong gia đình

Tin mới nhất

Trang