Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Chủ đề động vật: Hoạt động làm quen chữ cái

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 48
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Giáo án đi n t Ch đ : Đ ng v t
  Lĩnh v c: Phát tri n ngôn ng
  HO T Đ NG LÀM QUEN CH CÁI
  Đ tài: T p v ch i, t, c
  I.M c đích yêu c u
  -Tr bi t c m tô màu ch in r ng và t p v ch i, t, c ế
  - Tr bi t m t s đ ng v t s ng trong r ng : Con voi, con th , con sóc ế
  - Rèn k năng phát âm, cách c m bút, cách tô màu không lem
  - Tr bi t b o v môi tr ng s ng c a các đ ng v t s ng trong r ng, khi ế ườ
  đ c đi s thú thì không đ c đ n g n và ch c phá chúng.ượ ượ ế
  II.Chu nb
  -Gi y tô ch r ng và vi t ch I, t, c. Bút màu, bàn gh . ế ế
  - H p ch (ch itròch i), 7 cái vòng ơ ơ
  - Bài hát“ Đ b n”
  - Tranh con voi, con th , con sóc
  - Ch r i C,O, N, V, I, T, H, S,
  III. Ti n trình ho t đ ngế
  1.Ho t đ ng m đ ng
  -Cho tr hát“ Đ b n”
  - Đàm tho i:
  + Trong bài hát có nh c đ n nh ng con gì? ế
  + Nh ng con v t đó s ng đâu?
 • + V y các con có t th y chúng ch a? ư
  2.Ho t đ ng tr ng tâm
  Ho t đ ng c a cô Ho ngc atr
  *Ho t đ ng 1: Trò ch i tìm ch i, t, c trong t ơ
  * Cô đ c câu đ v con kh
  B n chân nh b n c t nhà ư
  Hai tai ve v y
  Hai ngà tr ng phau
  Vòi dài v t v o trên đ u
  Trong r ng thích s ng
  V i nhau t ng đàn
  - Cho tr xem tranh con voi có t “ Con voi”
  - Cho tr đ ng thanh l pl i
  - Cho tr đ m s l ng ch cái, cho tr tìm ch ế ượ
  cái đã h c.
  - Cho tr l p l i ch i
  * C c… c c… c c… đ các b n tôi là ai?
  - Cho tr xem tranh con th có t “ Con th
  - Cho tr đ ng thanh l p l i
  - Cho tr đ m s l ng ch cái, cho tr tìm ch ế ượ
  cái đã h c.
  - Cho tr l p l i ch t
  *Nhìn xem, nhìn xem! Xem cô có b c tranh con gì?
  - Cho tr xem tranh con sóc có t “con sóc”
  - Cho tr đ ng thanh l p l i
  - Cho tr đ m s l ng ch cái,tìm ch cái đã ế ượ
  h c.
  - Cho tr l p l i ch c
  - Các con i! b n nào đ c đi s thú hay đi xem ơ ượ
  xi c thì các con không đ c đ n g n vàc h c phá ế ượ ế
  các con v t s ng trong r ng.vì chúng r t nguy
  hi m
  *Ho t đ ng 2: Trò ch i “B n nào nhanh” ơ
  - Cách ch i:Các con đi vòng tròn, cô s phát cho ơ
  m i b n m t th ch cái và cô có chu n b m t
  chi p h p và xung quanh chi c h p mang các ch ế ế
  - Tr l ngnghe
  - Tr quansát
  - Tr l pl i
  - Tr th chi n
  - Tr l pl i
  - Tr l ng nghe
  - Tr quan sát
  - Tr l pl i
  - Tr th c hi n
  - Tr l p l i
  - Tr quansát
  - Tr l pl i
  - Tr th chi n
  - Tr l pl i
  - Tr l ngnghe
  - Tr l ngnghe
 • cái gi ng v i th ch c a các con c m ,khi cô
  tung chi c h p lên và r i xu ng, th y ch cái nào ế ơ
  thì các con đ c to ch cái đó lên và nh ng b n
  c m ch cái đó s ch y vào m t trong b y cái
  vòng gi a l p. khi cô l c tr ng b n nào làm sai
  ho c không đ ng trong vòng s làm trò cho l p
  xem
  .- Cô cho tr ch i ơ
  - Cô quan sát, ki m tra và nh n xét
  *Ho ng 3: Tr t p v ch i, t, c
  - Phân tích c u t o ch i, t, c vi t th ng ế ườ
  + Ch i : g m m t nét xiên li n v i m t nét móc ơ
  ng c và m t d u ch m phía trênượ
  + Ch t: g m m t nét móc ng c và m t nét g ch ượ
  ngang phía trên
  + Ch c: g m m t nét cong n m bên trái
  - Cô cho tr v v trí tô ch r ng và t p v ch
  i, t, c”
  - Nh c tr tô theo c u t o ch , cách ng i và c m
  bút
  - Cô nh n xét, tuyên d ng. ươ
  *K t thúc ho t đ ngế
  - Tr ch i ơ
  - Tr l ngnghe
  - Tr l ng nghe và quan sát
  - Tr th c hi n
  - Tr l ng nghe

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2015 , 12:30

Mô tả tài liệu:

Chủ đề động vật: Hoạt động làm quen chữ cái

Giáo án đi n tệ ử Ch đ : Đ ng v tủ ề ộ ậLĩnh v c: Phát tri n ngôn ngự ể ữHO T Đ NG LÀM QUEN CH CÁIẠ Ộ ỮĐ tài: T p v ch i, t, cề ậ ẽ ữI.M c đích yêu c uụ ầ-Tr bi t c m tô màu ch in r ng và t p v ch i, t, cẻ ế ầ ữ ỗ ậ ẽ ữ- Tr bi t m t s đ ng v t s ng trong r ng : Con voi, con th , con sócẻ ế ộ ố ộ ậ ố ừ ỏ- Rèn k năng phát âm, cách c m bút, cách tô màu không lemỷ ầ- Tr bi t b o v môi tr ng s ng c a các đ ng v t s ng trong r ng, khiẻ ế ả ệ ườ ố ủ ộ ậ ố ừđ c đi s thú thì không đ c đ n g n và ch c phá chúng.ượ ở ượ ế ầ ọII.Chu nbẩ ị-Gi y tô ch r ng và vi t ch I, t, c. Bút màu, bàn gh .ấ ữ ỗ ế ữ ế- H p ch (ch itròch i), 7 cái vòngộ ữ ơ ơ- Bài hát“ Đ b n” ố ạ- Tranh con voi, con th , con sócỏ- Ch r i C,O, N, V, I, T, H, S, ữ ờIII. Ti n trình ho t đ ngế ạ ộ1.Ho t đ ng m đ ngạ ộ ở ộ-Cho tr hát“ Đ b n”ẻ ố ạ- Đàm tho i: ạ+ Trong bài hát có nh c đ n nh ng con gì?ắ ế ữ+ Nh ng con v t đó s ng đâu?ữ ậ ố ở

Tin mới nhất

Trang