Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:18
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:18
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:18
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:18
5 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 10:35
6 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 10:35
7 Phan Trung Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 14:39
8 Phan Trung Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 14:39

Cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đâu tư và phát triển – chi nhánh Quảng Ninh

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 56
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 69 | Loại file: DOC
 • Khóa lu n t t nghi p Đ i h c Th ng ươ
  m i
  M C L C
  DANH M C T VI T T T………………………………..
  DANH M C CÁC B NG…………………………………..
  L I M Đ U……………………………………………….
  CH NG 1: M T S LU N CHUNG V HO T Đ NG CHO VAYƯƠ
  Đ I V I DOANH NGHI P NH V A C A NGÂN HÀNG
  TH NG M IƯƠ .................................................................................................
  1.1 Khái quát v DNN&V trong n n kinh t qu c dân ế ...............................
  1.1.1 Khái ni m v DNN&V..............................................................................
  1.1.2 Đ c đi m c a DNN&V Vi t Nam ........................................................
  1.1.3 Vai trò và v trí c a DNN&V trong n n kinh t ế.......................................
  1.2. Ho t đ ng cho vay c a NHTM đ i v i DNN&V .................................
  1.2.1. Khái ni m v v cho vay đ i v i DNN&V( hình th c tín d ng th ng ươ
  m i).....................................................................................................................
  1.2.2. Các hình th c cho vay c a NHTM ...........................................................
  1.2.3. Vai trò c a ho t đ ng cho vay đ i v i DNN&V.....................................
  1.2.4. Các ch tiêu ph n ánh k t qu cho vay c a NHTM đ i v i DNN&V ế ...
  1.3. Các nhân t nh h ng đ n ho t đ ng cho vay đ i v i DNN&V ưở ế .....
  1.3.1. Nhân t khách quan
  1.3.2. Nhân tó ch quan
  1.3.3. Các nhân t t phía khách hàng
  CH NG 2: TH C TR NG HO T Đ NG CHO VAY Đ I V IƯƠ
  DNN&V T I NHĐT&PT – CHI NHÁNH QU NG NINH .........................
  2. Khái quát v NHĐT&PT Qu ng Ninh .......................................................
  2.1 gi i thi u chung v chi nhánh
  SV: Lê Th Y n L p: ế
  K46H3
  1
 • Khóa lu n t t nghi p Đ i h c Th ng ươ
  m i
  2.1.1 C c u t ch c m ng l i ho t đ ng t i NHĐT&PT - Chi nhánhơ ướ
  Qu ng Ninh .........................................................................................................
  2.1.2. Tình hình ho t đ ng kinh doanh t i NHĐT&PT – chi nhánh Qu ng Ninh
  2.2 Th c tr ng ho t đ ng cho vay đ i v i DNN&V t i NHĐT&PT- chi
  nhánh Qu ng Ninh ...........................................................................................
  2.2.1. Quy tnh cho vay đ i v i DNN&V t i NHĐT& PT- chi nhánh Qu ng
  Ninh
  2.2.2.. Th c tr ng ho t đ ng cho vay đ i v i DNN&V t i NHĐT&PT- chi
  nhánh
  Qu ng Ninh .........................................................................................................
  2.2.3. R i ro trong ho t đ ng cho vay đ i v i DNN&V NHĐT&PT chi
  nhánh Qu ng Ninh
  2. 3 Đánh giá chung ho t đ ng cho vay đ i v i DNN&V t i NHĐT&PT-
  chi nhánh Qu ng Ninh ....................................................................................
  2.3.1. Nh ng k t qu đ t đ c ế ượ .........................................................................
  2.3.2. Nh ng t n t i ...........................................................................................
  CH NG 3: GI I PHÁP M R NG HO T Đ NG CHO VAY Đ IƯƠ
  V I DNN&V T I NHĐT&PT – CHI NHÁNH QU NG NINH .................
  3.1. Đ nh h ng ho t đ ng cho vay đ i v i DNN&V t i NHĐT&PT- chi ướ
  nhánh Qu ng Ninh ...........................................................................................
  3.1.1 Đ nh h ng chung ướ
  3.1.2.Đ nh h ng đ i v i ho t đ ng cho vay ướ
  3.2. Gi i pháp m r ng cho đ i v i DNN&V t i NHĐT&PT- chi nhánh
  Qu ng Ninh .......................................................................................................
  3.2.1. V phía ngân hàng ...................................................................................
  3.2.2. V phía doanh nghi p ..............................................................................
  3.3. M t s ki n ngh ế .......................................................................................
  3.3.1. Ki n ngh v i Chính ph các c quan Nhà n c có liên quanế ơ ướ .........
  3.3.2. Ki n ngh v i ngân hàng Nhà n c Vi t Namế ướ ........................................
  SV: Lê Th Y n L p: ế
  K46H3
  2
 • Khóa lu n t t nghi p Đ i h c Th ng ươ
  m i
  3.3.3. Ki n ngh v i NHĐT&PT Vi t Namế .......................................................
  K T LU NÊ ........................................................................................................
  DANH M C THAM KH O ...........................................................................
  DANH M C T VI T T T Ê
  NHNN : Ngân hàng nhà n c ướ
  NHĐT & PT : Ngân hàng đ u t và phát tri n ( BIDV) ư
  DNN&V : Doanh nghi p nh và v a
  NHTM : Ngân hàng th ng m iươ
  TDNH : Tín d ng ngân hàng
  SV: Lê Th Y n L p: ế
  K46H3
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2016 , 14:35

Mô tả tài liệu:

Cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đâu tư và phát triển – chi nhánh Quảng Ninh

Cho vay đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Đâu tư và phát triển – chi nhánh Quảng Ninh

Tin mới nhất

Trang