Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 13:52

Chế định kiểm sát viên- một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 75 | Loại file: DOC
 • L i c m n! ơ
  Đ hoàn thành khóa lu n t t nghi p này, ngoài s c
  g ng c a b n thân, em còn nh n đ c s quan tâm, giúp đ , ượ
  t o đi u ki n c a các th y giáo khoa Hành chính - Nhà
  n c, các th y, giáo t b môn lu t Hi n pháp, s chướ ế
  b o, h ng d n t n tình c a giáo - Th c s Nguy n Th ướ
  Hoa, s đ ng viên, h tr t phía gia đình và ng i thân. ườ
  Nhân d p này, em xin g i l i c m n sâu s c t i Ban ơ
  Giám hi u nhà tr ng, Ban Ch nhi m khoa Hành chính - ườ
  Nhà n c, t b môn lu t Hi n pháp cùng toàn th các th y,ướ ế
  giáo đã trang b cho em nh ng ki n th c quý báu trong ế
  su t th i gian h c t p t i tr ng. ườ
  Em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i cô giáo - Th c s ế ơ
  Nguy n Th Hoa, ng i đã giúp đ em r t nhi u trong quá ườ
  trình nghiên c u, tìm hi u. C m n gia đình, ng i thân đã ơ ườ
  cho em thêm đ ng l c đ hoàn thành khóa lu n t t nghi p
  này.
  Do đây l n đ u tiên làm khoá lu n t t nghi p, đ tài
  nghiên c u còn m i m và th i gian có h n ch c ch n không
  th tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong đ c s góp ý ế ượ
  0
 • c a các th y, giáo, các b n sinh viên đ khoá lu n đ c ượ
  hoàn ch nh h n. ơ
  Em xin chân thành c m n! ơ
  L i nói đ u
  Đ t n c đang b c vào công cu c đ i m i toàn di n, m t trong ướ ướ
  nh ng c quan c a chuyên chính s n, trách nhi m c a ngành ki m sát, ơ
  ng i cán b ki m sát là h t s c quan tr ng, trong đó đ i ngũ ki m sátườ ế
  viên vi n ki m sát nhân dân, "ng i cán b ki m sát viên ph i th y h t trách ườ ế
  nhi m cao c n ng n c a mình, luôn luôn tôn tr ng s th t, phân đúng
  sai, h t s c gi thái đ khách quan, th n tr ng, công minh, chính tr c".( Lêế
  Du n).
  Ngay t khi n c nhà giành đ c l p, chính ph Vi t Nam dân ch c ng ướ
  hoà đã chú ý t i nh ng cán b làm nhi m v công t , nh ng v n đ pháp
  v ch c danh này b c đ u đ c đi u ch nh trong nh ng văn b n pháp lu t ướ ượ
  do nhà n c ban hành. S ra đ i c a Vi n ki m sát nhân dân năm 1960 đánhướ
  d u s hình thành ch c danh ki m sát viên có nhi m v ki m sát s tuân theo
  pháp lu t th c hành quy n công t . V trí, vai trò c a ki m sát viên vi n
  ki m sát nhân dân trong h th ng c quan Vi n ki m sát và b máy nhà n c ơ ướ
  nói chung đã đang đ c kh ng đ nh. V i c quan vi n ki m sát, ki m sátượ ơ
  viên là ng i tr c ti p th c hi n ch c năng th c hành quy n công t ki mườ ế
  sát các ho t đ ng t pháp, trong b máy nhà n c, ki m sát viên m t ch c ư ướ
  danh t pháp, nhi m v th c hi n ch c năng c a vi n ki m sát, b o vư
  pháp ch , b o v ch đ h i ch nghĩa, đ m b o s th c thi pháp lu tế ế
  nghiêm minh, công b ng.
  1
 • Pháp lu t đi u ch nh đ i v i ch c danh ki m sát viên đang d n hoàn
  thi n, t o c s pháp v ng ch c đ xây d ng đ i ngũ ki m sát viên đáp ơ
  ng yêu c u c a c i cách t pháp theo tinh th n c a Ngh quy t Trung ng ư ế ươ
  08/NQ-TW c a B chính tr , đáp ng yêu c u c a đ t n c trên con đ ng ư ườ
  h i nh p. m t th c t khi các bài vi t, các đ tài, các công trình nghiên ế ế
  c u v Vi n ki m sát m t s lu ng không nh , thì s quan tâm t i ki m
  sát viên v lĩnh v c này l i quá ít, đ c bi t là v ch đ nh ki m sát viên. V i ế
  mong mu nm rõ m t s v n đ lu n th c ti n c a ch đ nh ki m sát ế
  viên, góp ph n mình xây d ng m t s gi i pháp hoàn thi n ch đ nh, ti p t c ế ế
  kh ng đ nh v trí, vai trò c a ki m sát viên trong công cu c xây d ng nhà
  n c pháp quy n, ng i vi t m nh d n ch n đ tài : ướ ườ ế “ch đ nh ki m sátế
  viên- m t s v n đ lý lu n và th c ti n làm đ tài khóa lu n t t nghi p.
  Đ tài ch y u đi vào nghiên c u ch đ nh ki m sát viên vi n ki m sát ế ế
  nhân dân, tìm hi u trong quá trình hình thành phát tri n ch đ nh này đã đ ế
  c p t i nh ng v n đ gì? Th c t đã đáp ng ra sao? Nh ng t n t i và v ng ế ướ
  m c? Đ c bi t ch t l ng ki m sát viên hi n nay th c s đ m b o hi u ượ
  qu ho t đ ng c a Vi n ki m sát nhân dân? T đó nh ng ki n ngh gi i ế
  pháp cho vi c hoàn thi n ch đ nh ki m sát viên vi n ki m sát nhân dân, góp ế
  ph n xây d ng nâng cao ch t l ng đ i ngũ ki m sát viên hi n nay, c ng ượ
  c phát huy vai trò c a Vi n ki m sát nhân dân khi th c hi n ch c năng
  th c hành quy n công t và ki m sát các ho t đ ng t pháp. ư
  Đ tài nghiên c u d a trên quan đi m c a ch nghĩa Mác - Lênin t ư
  t ng H Chí Minh v nhà n c và pháp lu t, quan đi m c a Đ ng c ng s nưở ướ
  Vi t Nam v v trí vai trò c a vi n ki m sát nhân dân trong b máy nhà n c, ướ
  v trí vai tc a ki m sát viên trong c quan vi n ki m sát trong h th ng ơ
  c quan t pháp. Trong quá trình nghiên c u, trên c s tìm hi u h th ng cácơ ư ơ
  văn b n pháp lu t đi u ch nh t ch c ho t đ ng c a Vi n ki m sát, đ c
  bi t c a Ki m sát viên vi n ki m sát nhân dân tác gi lu n văn đã s d ng
  các ph ng pháp nghiên c u c b n nh : ph ng pháp duy v t bi n ch ng,ươ ơ ư ươ
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:18

Mô tả tài liệu:

Chế định kiểm sát viên- một số vấn đề lý luận và thực tiễn

L i c m n!ờ ả ơĐ hoàn thành khóa lu n t t nghi p này, ngoài s cể ậ ố ệ ự ốg ng c a b n thân, em còn nh n đ c s quan tâm, giúp đ ,ắ ủ ả ậ ượ ự ỡt o đi u ki n c a các th y cô giáo khoa Hành chính - Nhàạ ề ệ ủ ần c, các th y, cô giáo t b môn lu t Hi n pháp, s chướ ầ ổ ộ ậ ế ự ỉb o, h ng d n t n tình c a cô giáo - Th c s Nguy n Thả ướ ẫ ậ ủ ạ ỹ ễ ịHoa, s đ ng viên, h tr t phía gia đình và ng i thân.ự ộ ỗ ợ ừ ườNhân d p này, em xin g i l i c m n sâu s c t i Banị ử ờ ả ơ ắ ớGiám hi u nhà tr ng, Ban Ch nhi m khoa Hành chính -ệ ườ ủ ệNhà n c, t b môn lu t Hi n pháp cùng toàn th các th y,ướ ổ ộ ậ ế ể ầcô giáo đã trang b cho em nh ng ki n th c quý báu trongị ữ ế ứsu t th i gian h c t p t i tr ng.ố ờ ọ ậ ạ ườEm xin bày t lòng bi t n sâu s c t i cô giáo - Th c sỏ ế ơ ắ ớ ạ ỹNguy n Th Hoa, ng i đã giúp đ em r t nhi u trong quáễ ị ườ ỡ ấ ềtrình nghiên c u, tìm hi u. C m n gia đình, ng i thân đãứ ể ả ơ ườcho em thêm đ ng l c đ hoàn thành khóa lu n t t nghi pộ ự ể ậ ố ệnày.Do đây là l n đ u tiên làm khoá lu n t t nghi p, đ tàiầ ầ ậ ố ệ ềnghiên c u còn m i m và th i gian có h n ch c ch n khôngứ ớ ẻ ờ ạ ắ ắth tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong đ c s góp ýể ỏ ữ ế ấ ượ ự0

Tin mới nhất

Trang