Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 bảo trâm Thứ bảy, Tháng 4 9, 2016 - 17:55
2 phuong le Thứ hai, Tháng 9 5, 2016 - 10:16
3 phuong le Thứ hai, Tháng 9 5, 2016 - 10:16
4 phuong le Thứ hai, Tháng 9 5, 2016 - 10:16

characteristic of ancient geographic lithofacies in bach ho basin

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 47 | Loại file: DOC
 • INTRODUCTION
  Target :
  
  
  
  
  Tasks of research subjects
  
  
  
  
  
  Introduction
  Chapter I characteristics of regional geology
  Chapter II history of research and research methods
  Chapter III characteristic of ancient geographic lithofacies in bach
  ho basin
  Chapter IV evaluating the potential petroleum based on oligocene
  sedimentary environment research
  Conclusion
 • CHAPTER I
  CHARACTERISTICS OF REGIONAL GEOLOGY
  1.1 STRATIGRAPHY
   !
      
    " #
  $%&&#&&&
  %
  '#
  (
  !")(
  
  *+,+#
  
  -./012
  ,3&&&#
      * 4&   
  **
  #
  1.1.1 Tertiary stratigraphy
   
  ./ 5/ "
  """02$
  67('#
  1.1.1.1 Early Oligocene - Tra Cu Formation (E31tc)
  8
      #
  9
  #./8
  :;#
  8&&4&&
  $'
  &&&#<*8
  %
 •   ! =    
   .)      
  9
  >
  #
  ?)
    : "  !
    0  /  .    /
      /  $ <7      .'  
  "$8<7.'#+
  8/
  @8$.'#
  1.1.1.2 Late Oligocene - Tra Tan Formation (E32tt)
  /8
  
          
         #
  8
  *
  #   "  AB A 
      4# <    
  0C##
    8     8
   9
  #   8    
  $D&3&E
  '#
    8      
  #8
  D&&F&&
  4&&#
  G

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2016 , 15:28

Mô tả tài liệu:

characteristic of ancient geographic lithofacies in bach ho basin

: Target of topic to to clarify characteristics of sedimentary facies, sandstone lithology of the oligocene sedimentary in bach họ area of cuu long basin thereby creating the basis for the study characteristics of source rock, reserver rock and seal rock Tasks of research subjects Characterize oligocene sedimentary facies in the region bach ho - cuu long and composition relationship to each other Study characteristics sandstone lithology, sedimentary parameters thereby create conditions assessment of rock collector The content of the research includes the following sections Introduction Chapter I characteristics of regional geology Chapter II history of research and research methods Chapter III characteristic of ancient geographic lithofacies in bach ho basin Chapter IV evaluating the potential petroleum based on oligocene sedimentary environment research Conclusion

Tin mới nhất

Trang