Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Luật Kinh Tế Thứ sáu, Tháng 11 25, 2016 - 09:24
2 Doan Hung Thứ bảy, Tháng 12 16, 2017 - 20:51

Câu Hỏi và đáp án Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 65
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 135 | Loại file: DOC
 • 35 câu h i-tr l i ph n Tri t h c ế
  26 câu h i-tr l i ph n Kinh t chính tr ế
  20 câu h i-tr l i ph n Ch nghĩa xã h i khoa h c
  H c t p ch nghĩa Mác-Lênin là h c t p cái tinh th n x trí m i vi c (…) là h c
  t p nh ng chân lý ph bi n c a ch nghĩa Mác-Lênin đ áp d ng m t cách sáng ế
  t o vào hoàn c nh th c t n c ta ế ướ
  H Chí Minh: Toàn t p, 1996, t.9, tr.292
  M C L C
  Contents
  35 CÂU H I-TR L I PH N TRI T H C .........................................................1
  Câu h i 1. Ch nghĩa Mác-Lênin và ba b ph n lý lu n c u thành c a nó? .....1
  Câu h i 2. S khác nhau t ng đ i và s th ng nh t gi a ba b ph n c u ươ
  thành c a ch nghĩa Mác-Lênin? .........................................................................2
  Câu h i 3. Nh ng đi u ki n, ti n đ c a s ra đ i ch nghĩa Mác? ................3
  Câu h i 4. T i sao chúng ta g i ch nghĩa Mác là ch nghĩa Mác-Lênin? .........4
  Câu h i 5. Ch nghĩa Mác-Lênin v i phong trào cách m ng th gi i? ế ..............7
  Câu h i 6. M c đích và yêu c u c a vi c h c t p, nghiên c u môn h c Nh ng
  nguyên lý c b n c a ch nghĩa Mác-Lênin?ơ ......................................................8
  Câu h i 7. V n đ c b n c a tri t h c? ơ ế ............................................................8
  Câu h i 8. B n ch t, n i dung c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng? ..................9
  Câu h i 9. Khái l c v vai trò (ch c năng) th gi i quan và ph ng pháp ượ ế ươ
  lu n c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng? ..........................................................10
  Câu h i 10. Đ nh nghĩa, n i dung và ý nghĩa đ nh nghĩa v t ch t c a V.I.
  Lênin?..................................................................................................................12
  Câu h i 11. Ph ng th c, hình th c t n t i c a v t ch t? ươ ..............................14
  Câu h i 12. Tính th ng nh t v t ch t c a th gi i? ế .........................................15
  Câu h i 13. Ngu n g c c a ý th c? ..................................................................16
  Câu h i 14. B n ch t c a ý th c? .....................................................................17
 • Câu h i 15. Ý nghĩa ph ng pháp lu n c a m i quan h gi a v t ch t v i ý ươ
  th c? ....................................................................................................................19
  Câu h i 16. T i sao nói siêu hình và bi n ch ng là hai m t đ i l p c a
  ph ng pháp t duy?ươ ư ..........................................................................................21
  Câu h i 17. Khái l c v phép bi n ch ng duy v t? ượ .......................................22
  Câu h i 18. Nguyên lý v m i liên h ph bi n c a phép bi n ch ng duy v t? ế
  ý nghĩa ph ng pháp lu n đ c rút ra t n i dung nguyên lý này?ươ ượ .................23
  Câu h i 19. Nguyên lý v s phát tri n c a phép bi n ch ng duy v t? ..........24
  Câu h i 20. C p ph m trù cái riêng, cái chung c a phép bi n ch ng duy v t?
  .............................................................................................................................26
  Câu h i 21. C p ph m trù n i dung-hình th c c a phép bi n ch ng duy v t?
  .............................................................................................................................27
  Câu h i 22. C p ph m trù t t nhiên-ng u nhiên c a phép bi n ch ng duy v t?
  .............................................................................................................................27
  Câu 23. T i sao nói quy lu t th ng nh t và đ u tranh gi a các m t đ i l p nêu
  ngu n g c, đ ng l c v n đ ng, phát tri n c a s v t, hi n t ng? ượ ...............28
  Câu h i 24. T i sao nói quy lu t t nh ng thay đ i v l ng d n đ n nh ng ượ ế
  thay đ i v ch t và ng c l i nêu cách th c, tính ch t phát tri n c a s v t, ượ
  hi n t ng? ượ .........................................................................................................32
  Câu h i 25. T i sao nói quy lu t ph đ nh c a ph đ nh nêu khuynh h ng và ướ
  k t qu phát tri n c a s v t, hi n t ng?ế ượ ......................................................35
  Câu h i 26. Th c ti n và vai trò c a th c ti n đ i v i nh n th c? .................38
  Câu h i 27. Con đ ng bi n ch ng c a nh n th c chân lý? ườ ...........................40
  Câu h i 28. T n t i xã h i, ý th c xã h i và m i quan h bi n ch ng gi a
  chúng?..................................................................................................................43
  Câu 29. S n xu t v t ch t và vai trò c a nó đ i v i s t n t i, phát tri n c a
  xã h i? .................................................................................................................46
  Câu 30. Phân tích n i dung quy lu t quan h s n xu t phù h p v i trình đ
  phát tri n c a l c l ng s n xu t? ượ ...................................................................47
  Câu h i 31. Phân tích n i dung m i quan h bi n ch ng gi a c s h t ng ơ
  v i ki n trúc th ng t ng? ế ượ ................................................................................52
  Câu h i 32. Hình thái kinh t -xã h i? ế ...............................................................55
 • Câu h i 33. Giai c p và đ u tranh giai c p? ......................................................56
  Câu h i 34. Cách m ng xã h i? .........................................................................58
  Câu h i 35. V n đ con ng i trong ch nghĩa Mác-Lênin? ườ ...........................59
  25 CÂU H I-TR L I PH N KINH T CHÍNH TR .......................................61
  Câu h i 1. Phân tích đi u ki n ra đ i, đ c tr ng và u th c a s n xu t hàng ư ư ế
  hoá?......................................................................................................................61
  Câu h i 2. Phân tích hàng hoá và hai thu c t nh c a hàng ho . í nghĩa th c
  ti n c a v n đ này đ i v i Vi t Nam hi n nay? .............................................63
  Câu h i 3. Phân tích tính hai m t c a lao đ ng s n xu t hàng ho và ý nghĩa
  c a phát hi n này đ i v i vi c xây d ng lý lu n giá tr lao đ ng? ..................65
  Câu h i 4. Phân tích m i quan h gi a hai thu c tính c a hàng hoá v i tính hai
  m t c a lao đ ng s n xu t hàng hoá? ...............................................................66
  Câu h i 5. Phân tích l ng giá tr c a hàng hoá và các y u t nh h ng đ n ượ ế ưở ế
  l ng giá tr c a hàng hoá?ượ ................................................................................66
  Câu h i 6. Phân tích ngu n g c và b n ch t c a ti n? ....................................69
  Câu h i 7. Phân tích các ch c năng c a ti n? ...................................................71
  Câu h i 8. Phõn t ch n i dung và t c d ng c a quy lu t gi tr . í nghĩa c a
  v n đ này đ i v i n c ta hi n nay? ướ ...............................................................73
  Câu h i 9. Phân tích s chuy n hoá c a ti n t thành t b n. Theo anh (ch ) ư
  đi u ki n g quy t đ nh ti n t bi n thành t b n. V sao? ế ế ư ...........................75
  Câu h i 10. Phân tích hàng hoá s c lao đ ng và ý nghĩa c a lý lu n này đ i
  v i lý lu n giá tr th ng d ? ư ..............................................................................77
  Câu h i 11. Phân tích quá trinh s n xu t giá tr th ng d và nh n xét qu tr nh ư
  s n xu t đó? ........................................................................................................78
  Câu h i 12. C s và ý nghĩa c a vi c phõn chia t b n thành t b n b t bi n ơ ư ư ế
  và t b n kh bi n?ư ế ...........................................................................................79
  Câu h i 13. Phân tích hai ph ng pháp s n xu t giá tr th ng d trong ch ươ ư
  nghĩa t b n. í nghĩa lý lu n và th c ti n c a vi c nghi n c u v n đ này?ư .80
  Câu h i 14. So sánh giá tr th ng d v i l i nhu n, t su t giá tr th ng d v i ư ư
  t su t l i nhu n? ...............................................................................................81

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2015 , 23:11

Mô tả tài liệu:

Câu Hỏi và đáp án Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin

35 câu h i-tr l i ph n Tri t h cỏ ả ờ ầ ế ọ26 câu h i-tr l i ph n Kinh t chính trỏ ả ờ ầ ế ị20 câu h i-tr l i ph n Ch nghĩa xã h i khoa h cỏ ả ờ ầ ủ ộ ọ H c t p ch nghĩa Mác-Lênin là h c t p cái tinh th n x trí m i vi c (…) là h cọ ậ ủ ọ ậ ầ ử ọ ệ ọt p nh ng chân lý ph bi n c a ch nghĩa Mác-Lênin đ áp d ng m t cách sángậ ữ ổ ế ủ ủ ể ụ ột o vào hoàn c nh th c t n c taạ ả ự ế ở ướH Chí Minh: Toàn t p, 1996, t.9, tr.292ồ ậM C L CỤ ỤContents35 CÂU H I-TR L I PH N TRI T H CỎ Ả Ờ Ầ Ế Ọ .........................................................1Câu h i 1. Ch nghĩa Mác-Lênin và ba b ph n lý lu n c u thành c a nó?ỏ ủ ộ ậ ậ ấ ủ .....1Câu h i 2. S khác nhau t ng đ i và s th ng nh t gi a ba b ph n c u ỏ ự ươ ố ự ố ấ ữ ộ ậ ấthành c a ch nghĩa Mác-Lênin?ủ ủ .........................................................................2Câu h i 3. Nh ng đi u ki n, ti n đ c a s ra đ i ch nghĩa Mác?ỏ ữ ề ệ ề ề ủ ự ờ ủ ................3Câu h i 4. T i sao chúng ta g i ch nghĩa Mác là ch nghĩa Mác-Lênin?ỏ ạ ọ ủ ủ .........4Câu h i 5. Ch nghĩa Mác-Lênin v i phong trào cách m ng th gi i?ỏ ủ ớ ạ ế ớ ..............7Câu h i 6. M c đích và yêu c u c a vi c h c t p, nghiên c u môn h c Nh ngỏ ụ ầ ủ ệ ọ ậ ứ ọ ữnguyên lý c b n c a ch nghĩa Mác-Lênin?ơ ả ủ ủ ......................................................8Câu h i 7. V n đ c b n c a tri t h c?ỏ ấ ề ơ ả ủ ế ọ ............................................................8Câu h i 8. B n ch t, n i dung c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng?ỏ ả ấ ộ ủ ủ ậ ệ ứ ..................9Câu h i 9. Khái l c v vai trò (ch c năng) th gi i quan và ph ng pháp ỏ ượ ề ứ ế ớ ươlu n c a ch nghĩa duy v t bi n ch ng?ậ ủ ủ ậ ệ ứ ..........................................................10Câu h i 10. Đ nh nghĩa, n i dung và ý nghĩa đ nh nghĩa v t ch t c a V.I. ỏ ị ộ ị ậ ấ ủLênin?..................................................................................................................12Câu h i 11. Ph ng th c, hình th c t n t i c a v t ch t?ỏ ươ ứ ứ ồ ạ ủ ậ ấ ..............................14Câu h i 12. Tính th ng nh t v t ch t c a th gi i?ỏ ố ấ ậ ấ ủ ế ớ .........................................15Câu h i 13. Ngu n g c c a ý th c?ỏ ồ ố ủ ứ ..................................................................16Câu h i 14. B n ch t c a ý th c?ỏ ả ấ ủ ứ .....................................................................17

Tin mới nhất

Trang