Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Aries Khương Thứ ba, Tháng 1 19, 2016 - 21:36
2 Aries Khương Thứ ba, Tháng 1 19, 2016 - 21:36
3 Phạm Hiển Chủ nhật, Tháng 3 6, 2016 - 16:52
4 Phạm Hiển Chủ nhật, Tháng 3 6, 2016 - 16:54
5 Ngyễn Tiến Cảnh Thứ bảy, Tháng 3 12, 2016 - 11:35
6 Đặng Thủy Thứ tư, Tháng 4 13, 2016 - 21:01
7 lai dung Thứ sáu, Tháng 4 15, 2016 - 09:29
8 Bui VanAnhHoang Thứ ba, Tháng 4 26, 2016 - 22:33
9 trần công trường Thứ bảy, Tháng 4 30, 2016 - 15:24
10 Đỗ Ngọc Rạng Thứ sáu, Tháng 7 29, 2016 - 03:46

Trang

Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin có đáp án

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 209
26
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 10 | Loại file: DOC
 • Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Triết Học có kèm đáp án
  1. Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?
  a. Triết học Mác-Lênin.
  b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin .
  c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam .
  d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học.
  2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.
  a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa
  học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin;
  b. là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa
  học và thực tiễn cách mạng;
  c. là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng
  nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bót lột và tiến tới giải phóng
  con người.
  d. là học thuyết của Mác,Angghen và Lênin về xây dựng chủ nghĩa
  cọng sản.
  3.Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả
  lời đúng.
  a.Sự củng cố và phát triển của PTSX tư bản Chủ nghĩa trong điều kiện
  cách mạng công nghiệp.
  b.Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một
  lực lượng chính trị - xã hội độc lập.
  c.Thực tiễn cách mạng cuả giai cấp vô sản là cơ sở chủ yếu nhất cho sự
  ra đời triết học Mác.
  d. Các phán đoán kia đều đúng.
  Tư tưởng hồ chí minh
  4.Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.
  a. Chủ nghĩa duy vật triết học của Phoiơbắc, Kinh tế học Anh, Chủ nghĩa
  xã hội không tưởng Pháp.
  b. Triết học biện chứng của Hêghen, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, tư
  tưởng xã hội chủ nghĩa của Pháp.
  c.Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp. Triết học cổ điển Đức
  d.Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội
  không tưởng.
  5.Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác?
  Chọn phán đoán sai.
  a.Quy luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng,
  b.Thuyết tiến hoá của Dacuyn.
  c. Nguyên tử luận.
  d. Học thuyết tế bào.
  6. Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng.
  a. là khoa học của mọi khoa học .
  b. là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên.
  c. là khoa học nghiên cứu về con người.
  d. là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị
 • trí , vai trò của con người trong thế giới ấy “.
  7. Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng.
  a. Nghiên cứu thế giới trong tính chỉnh thể và tìm ra bản chất qui luật cụa
  nó.
  b. Nghiên cứu thế giới siêu hình
  c. Nghiên cứu những quy luật của tinh thần.
  d. Nghiên cứu những quy luật của giới tự nhiên
  8. Triết học có tính giai cấp không? Chọn câu trả lời đúng
  a.Không có.
  b. Chỉ có trong xã hội tư bản
  c. Có tính giai cấp trong mọi trường phái triết học.
  d. Chỉ có trong một số hệ thống triết học .
  9. Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng.
  a. Vấn đề mối quan hệ giữa Trời và Đất
  b. Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
  c. Vấn đề hiện sinh của con người.
  d. Các phán đoán kia đều đúng.
  10. Chức năng của triết học mácxít là gì? Chọn câu trả lời đúng
  a. Chức năng làm cầu nối cho các khoa học.
  b. Chức năng làm sáng tỏ cấu trúc ngôn ngữ.
  c. Chức năng khoa học của các khoa học.
  d. Chức năng thế giới quan và phương pháp luận.
  11. Chủ nghĩa duy vật triết học bao gồm trường phái nào? Chọn câu trả
  lời đúng .
  a. Chủ nghĩa duy vật cổ đại.
  b. Chủ nghĩa duy vật siêu hình.
  c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
  d. Các phán đoán kia đều đúng.
  12.Khoa học nào là hạt nhân của thế giới quan? Chọn câu trả lời đúng .
  a. Toán học
  b. Triết học.
  c. Chính trị học.
  d. Khoa học tự nhiên.
  13. Thế giới thống nhất ở cái gì? Chọn câu trả lời đúng.
  a. Thống nhất ở Vật chất và Tinh thần .
  b. Ta cho nó thống nhất thì nó thống nhất .
  c. Thống nhất ở tính vật chất của nó .
  d. Thống nhất vì do Thượng đế sinh ra.
  14.Nguồn gốc tự nhiên của ý thức? Chọn câu trả lời đúng.
  a. là sản phẩm của bộ óc động vật.
  b. là sự phản ánh của hiện thực khách quan vào bản thân con người. .
  c. bộ óc người cùng với thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc người.
  d. là quà tặng của thượng đế.
  15. Nguồn gốc xã hội của ý thức? Chọn câu trả lời đầy đủ.
  a. ý thức ra đời nhờ có lao động của con người.
  b. ý thức ra đời cùng với quá trình hình thành bộ óc con người nhờ có lao
  động và ngôn ngữ và những quan hệ xã hội.
 • c. ý thức ra đời nhờ có ngôn ngữ của con người.
  d. ý thức ra đời nhờ có những quan hệ xã hội của con người.
  16.Bản chất của ý thức? Chọn câu trả lời đúng.
  a. ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con
  người một cách năng động, sáng tạo;
  b. ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.
  c. Ý thức là một hiện tượng xã hội và mang bản chất xã hội. Sự ra đời,
  tồn tại của ý thức chịu sự chi phối không chỉ các QL tự nhiên mà còn của
  các QL xã hội,
  d. Các phán đoán kia đều đúng.
  17.Phán đoán nào là của Chủ nghĩa duy vật biện chứng? Chọn câu trả lời
  đúng.
  a. Vật chất và ý thức là hai lĩnh vực riêng biệt không cái nào liên quan đến
  cái nào.
  b. Ý thức có trước vật chất và quyết định vật chất.
  c. Vật chất có trước ý thức và quyết định ý thức.
  d. vật chất và ý thức không cái nào quyết định cái nào.
  18. Hiểu theo nghĩa chung nhất vận động là gì? Chọn phương án đúng.
  a.Bao gồm tất cả mọi sự thay đổi
  b.Moị quá trình diễn ra trong vũ trụ trụ kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản
  cho đến tư duy.
  c. Vận động là phương thức tồn tại của vất chất.…là thuộc tính cố hữu của
  vật chất.
  d. Các phán đoán kia đều đúng.
  19. Theo anh (chị) bệnh chủ quan, duy ý chí biểu hiện như thế nào?
  a. chỉ căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử để định ra chiến lược và sách lược
  cách mạng.
  b. chỉ căn cứ vào quy luật khách quan để định ra chiến lược và sách lược
  cách mạng
  c. chỉ căn cứ vào kinh nghiệm của các nước khác để định ra chiến lược và
  sách lược cách mạng
  d. chỉ căn cứ vào mong muốn chủ quan để định ra chiến lược và sách lược
  cách mạng
  20. Phép biến chứng duy vật là gì? Chọn câu trả lời đúng.
  a. … Phép biện chứng là khoa học về mối liên hệ phổ biến.
  b. phép biện chứng, tức là học thuyết về sự phát triển, dưới hình thức
  hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện, học thuyết về tính tương
  đối của nhận thức của con người, nhận thức này phản ánh vật chất luôn
  luôn phát triển không ngừng.
  c. Phép biện chứng là khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động
  và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy.
  d. Các phán đoán kia đều đúng.
  21. “Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên lý cơ bản nào?
  Chọn câu trả lời đúng.
  a. Nguyên lý về mối liên hệ .
  b. Nguyên lý về tính hệ thống , cấu trúc
  c. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến,và sự phát triển

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2015 , 17:26

Mô tả tài liệu:

Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin có đáp án. Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Triết Học có kèm đáp án 1. Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học Mác-Lênin. b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin . c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam . d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học. 2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai. a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin; b. là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; c. là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bót lột và tiến tới giải phóng con người.

Tin mới nhất

Trang