Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

CÁCH PHÂN BIỆT 2 KIỂU BÀI CỦA DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 336
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • CÁCH PHÂN BI T 2 KI U BÀI C A D NG TOÁN RÚT V
  Đ N VƠ
  Chuyên đ b i d ng h c sinh gi i l p 4 và thi violympic môn ưỡ
  toán
  I – PH NG PHÁP GI IƯƠ
  1/Ph ng pháp chung đ gi i các bài toán:ươ
  * B c 1: Đ c kĩ đ toán: C n n m đ c ba y u t c b n. Nh ng “ướ ượ ế ơ
  d ki n” là nh ng cái đã cho, đã bi t trong đ u bài, “nh ng n s ” là ế
  nh ng cái ch a bi t và c n tìm và nh ng “đi u ki n” là quan h gi a ư ế
  các d ki n v i n s .
  * B c 2: Phân tích bài toán.ướ
  – Bài toán cho bi t gì?ế
  – Bài toán h i gì?
  – Mu n tìm cái đó ta c n bi t gì? ế
  – Cái này bi t ch a?ế ư
  – Còn cái này thì sao?
  – Mu n tìm cái ch a bi t ta c n d a vào đâu? Làm nh th nào? ư ế ư ế
  * B c 3: Tóm t t đ toán.ướ
  * Cách 1: Tóm t t b ng ch .
  * Cách 2: Tóm t t b ng ch và d u.
  * Cách 3: Tóm t t b ng s đ đo n th ng. ơ
  * Cách 4: Tóm t t b ng hình t ng tr ng. ượ ư
  * Cách 5: Tóm t t b ng l u đ . ư
  * Cách 6: Tóm t t b ng s đ Ven. ơ
  * Cách 7: Tóm t t băng k ô.
  * B c 4: Vi t bài gi i.ướ ế
 • * B c 5: Ki m tra l i gi i và đánh giá cách gi i.ướ
  – Đ c l i l i gi i.
  – Ki m tra các b c gi i xem đã h p lí yêu c u c a bài ch a, các câu ướ ư
  văn di n đ t trong l i gi i đúng ch a. ư
  Th l i các k t qu v a tính t b c đ u tiên. ế ướ
  Th l i k t qu đáp s xem đã phù h p v i yêu c u c a đ bài ế
  ch a.ư
  2/ Ph ng pháp gi i bài toán liên quan đ n rút v đ n v b ng ươ ế ơ
  phép tính chia, nhân (ki u bài 1):
  Các bài toán có liên quan đ n rút v đ n v th ng đ c gi i b ng 2 ế ơ ườ ượ
  b c:ướ
  + B c 1:ướ Tìm giá tr m t đ n v (giá tr m t ph n trong các ơ
  ph n b ng nhau). Th c hi n phép chia.
  + B c 2:ướ Tìm giá tr c a nhi u đ n v cùng lo i (giá tr c a ơ
  nhi u ph n b ng nhau). Th c hi n phép nhân.
  Ví d 1: Có 9 thùng d u nh nhau ch a 414 lít. H i 6 thùng d u nh ư ư
  th ch a bao nhiêu lít d u?ế
  Tóm t t: 9 thùng: 414lít
  6 thùng : ? lít
  Bài gi i
  S lít d u ch a trong m t thùng là:
  414 : 9 = 46 (l)
  S lít d u ch a trong 6 thùng là:
  46 x 6 = 276 (l)
 • Đáp s : 276 lít
  3/ Ph ng pháp gi i bài toán liên quan đ n rút v đ n v gi i ươ ế ơ
  b ng 2 phép tính chia: (Ki u bài 2)
  + B c 1ướ :: Tìm giá tr 1 đ n v (giá tr 1 ph n – Đây là b c rút v ơ ướ
  đ n v , th c hi n phép chia).ơ
  + B c 2:ướ Tìm s ph n (s đ n v – phép chia). ơ
  Ví d 2: Có 72 kg g o đ ng đ u trong 8 bao. H i 54 kg g o đ ng đ u
  trong bao nhiêu bao nh th ?ư ế
  Tóm t t: 72 kg g o: 8 bao
  54 kg g o: ? bao
  Bài gi i
  S g o đ ng trong m i bao là:
  72 : 8 = 9 (kg)
  S bao ch a 54 kg g o là:
  54 : 9 = 6 (bao)
  Đáp s : 6 bao
  II – CÁCH PHÂN BI T 2 D NG TN RÚT V Đ N V Ơ
  V i hai ki u bài c a d ng: Bài toán liên quan đ n rút v đ n v này ế ơ
  đ u có hai b c gi i sau: ướ
  B c 1: Rút v đ n v – t c là tìm giá tr 1 ph n (đ u gi ng nhau)ướ ơ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016 , 13:57

Mô tả tài liệu:

CÁCH PHÂN BIỆT 2 KIỂU BÀI CỦA DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

CÁCH PHÂN BIỆT 2 KIỂU BÀI CỦA DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 và thi violympic môn toán

Tin mới nhất

Trang