Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 VŨ HÙNG Thứ ba, Tháng 5 10, 2016 - 11:23
2 Nguyễn Ngân Thứ bảy, Tháng 11 11, 2017 - 10:30

Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội.doc

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 17
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 58 | Loại file: DOC
 • L i m đ u
  Trong n n kinh t th tr ng, ho t đ ng kinh doanh ngân hàng đóng ế ườ
  m t vai trò r t quan tr ng. Trong th i gian g n đây, cùng v i s đ i m i
  c a đ t n c, h th ng Ngân hàng Vi t Nam đã đ t đ c nh ng thành ướ ượ
  công đáng khích l . Tuy nhiên, r i ro trong kinh doanh đi u không th
  tránh kh i, đ c bi t đ i v i kinh doanh ngân hàng thì r i ro tín d ng
  là m t v n đ c n đ c quan tâm xem xét m t cách c th , kĩ l ng. ượ ưỡ
  Ngày nay, trên th gi i, khoa h c v qu n tr kinh doanh nói chung,ế
  trong đó lĩnh v c qu n tr r i ro kinh doanh ngân hàng đ c bi t
  qu n tr r i ro tín d ng trong kinh doanh ngân hàng đã đ t đ c trình đ ượ
  tiên ti n và hi n đ i. ế
  Vi t Nam hi n nay, v n đ nâng cao kh năng và hi u qu qu n tr
  r i ro tín d ng các ngân hàng th ng m i đang m t v n đ quan tr ng ươ
  c p bách đ i v i lĩnh v c qu n tr kinh doanh ngân hàng, đòi h i các cán
  b nhân viên tín d ng c a các ngân hàng ph i m t trình đ hi u bi t ế
  nh t đ nh c đ o đ c ngh nghi p đ th nh n bi t đ c các r i ro ế ượ
  ti m n, qua đó các bi n pháp phù h p đ phòng tránh cũng nh kh c ư
  ph c nh ng h u qu mà r i ro tín d ng gây ra.
  Sau 15 tu n th c t p t t nghi p t i ngân hàng Techcombank N i
  ( chi nhánh Tr n Khát Chân ) áp d ng nh ng ki n th c v qu n tr kinh ế
  doanh mà mình đã đ c h c tr ng, em đã quy t đ nh l a ch n đ tài choượ ườ ế
  chuyên đ t t nghi p c a mình : ề ố “Các gi i pháp tăng c ng qu n tr ườ
  r i ro tín d ng t i ngân hàng Techcombank N i v i mong mu n
  chuyên đ s mang l i nh ng n i dung b ích v nh ng v n đ c b n ơ
  cũng nh th c ti n c a lĩnh v c qu n tr r i ro tín d ng cho ng i đ c.ư ị ủ ườ
  N i dung c a chuyên đ bao g m 3 ch ng : ươ
  - Ch ng 1 : T ng quan v ngân hàng th ng Techcombank ươ ươ
  N i
  - Chương 2 : Nh ng v n đ c b n v qu n tr r i ro tín d ng ơ ị ủ
  - Chương 3 : Các gi i pháp tăng c ng qu n tr r i ro tín d ng t i ườ
  ngân hàng Techcombank Hà N i
  1
 • Ch ng 1ươ : T ng quan v ngân hàng kĩ th ng Techcombank Hà N i. ươ
  1. L ch s hình thành phát tri n c a ngân hàng Techcombank
  :
  Ngân hàng th ng m i c ph n K th ng Vi t nam ươ ươ
  Techcombank đ c thành l p vào ngày 27 tháng 09 năm 1993 ượ
  1995 - Tăng v n đi u l lên 51,495 t đ ng.
  - Thành l p Chi nhánh Techcombank H Chí Minh, kh i
  đ u cho quá trình phát tri n nhanh chóng c a Techcombank
  t i các đô th l n.
  1996 - Thành l p Chi nhánh Techcombank Thăng Long cùng
  Phòng Giao d ch Nguy n Chí Thanh t i Hà N i.
  - Thành l p Phòng Giao d ch Th ng L i tr c thu c
  Techcombank H Chí Minh.
  - Tăng v n đi u l ti p t c lên 70 t đ ng. ế
  1998 - Tr s chính đ c chuy n sang T nhà Techcombank, 15 ượ
  Đào Duy T , Hà N i.
  - Thành l p Chi nhánh Techcombank Đà N ng t i Đà
  N ng.
  1999 - Tăng Techcombank tăng v n đi u l lên 80,020 t đ ng.
  - Khai tr ng Phòng giao d ch s 3 t i ph Khâm Thiên,ươ
  Hà N i.
  2000 - Thành l p Phòng Giao d ch Thái Hà t i Hà N i.
  2
 • 2001 - Tăng v n đi u l lên: 102,345 t đ ng.
  - k t h p đ ng v i nhà cung c p ph n m m h th ngế
  ngân hàng hàng đ u trên th gi i Temenos Holding NV, v ế
  vi c tri n khai h th ng ph n m m Ngân hàng GLOBUS cho
  toàn h th ng Techcombank nh m đáp ng ngày càng t t h n ơ
  nhu c u c a khách hàng.
  2002 - Thành l p Chi nhánh Ch ng D ng Chi nhánh Hoàn ươ ươ
  Ki m t i Hà Nôi.ế
  - Thành l p Chi nhánh H i Phòng t i H i Phòng.
  - Thành l p Chi nhánh Thanh Khê t i Đà N ng.
  - Thành l p Chi nhánh Tân Bình t i Thành ph H Chí
  Minh.
  - Là Ngân hàng C ph n có m ng l i giao d ch r ng nh t ướ
  t i th đô Hà N i. M ng l i bao g m H i s chính và 8 Chi ướ
  nhánh cùng 4 Phòng giao d ch t i các thành ph l n trong c ố ớ
  n c.ướ
  - V n đi u l tăng lên 104,435 t đ ng.
  - Chu n b phát hành c phi u m i đ tăng v n đi u l ế
  Techcombank lên 202 t đ ng.
  2003 - Chính th c phát hành th thanh toán F@stAccess-Connect
  24 (h p tác v i Vietcombank) vào ngày 05/12/2003.
  - Tri n khai thành công h th ng ph n m m Globus trên
  toàn h th ng vào ngày 16/12/2003. Ti n hành xây d ng m t ế
  bi u t ng m i cho ngân hàng. ượ
  - Đ a chi nhánh Techcombank Ch l n vào ho t đ ng. ư
  - V n đi u l tăng lên 180 t t i 31/12/2004.
  2004 - Ngày 09/06/2004: Khai tr ng bi u t ng m i c a Ngânươ ượ
  hàng vào.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 11:06

Mô tả tài liệu:

Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank Hà Nội.doc

L i m đ uờ ở ầTrong n n kinh t th tr ng, ho t đ ng kinh doanh ngân hàng đóngề ế ị ườ ạ ộm t vai trò r t quan tr ng. Trong th i gian g n đây, cùng v i s đ i m iộ ấ ọ ờ ầ ớ ự ổ ớc a đ t n c, h th ng Ngân hàng Vi t Nam đã đ t đ c nh ng thànhủ ấ ướ ệ ố ệ ạ ượ ữcông đáng khích l . Tuy nhiên, r i ro trong kinh doanh là đi u không thệ ủ ề ểtránh kh i, mà đ c bi t là đ i v i kinh doanh ngân hàng thì r i ro tín d ngỏ ặ ệ ố ớ ủ ụlà m t v n đ c n đ c quan tâm xem xét m t cách c th , kĩ l ng.ộ ấ ề ầ ượ ộ ụ ể ưỡNgày nay, trên th gi i, khoa h c v qu n tr kinh doanh nói chung,ế ớ ọ ề ả ịtrong đó có lĩnh v c qu n tr r i ro kinh doanh ngân hàng mà đ c bi t làự ả ị ủ ặ ệqu n tr r i ro tín d ng trong kinh doanh ngân hàng đã đ t đ c trình đả ị ủ ụ ạ ượ ộtiên ti n và hi n đ i. ế ệ ạ Vi t Nam hi n nay, v n đ nâng cao kh năng và hi u qu qu n trỞ ệ ệ ấ ề ả ệ ả ả ịr i ro tín d ng các ngân hàng th ng m i đang là m t v n đ quan tr ngủ ụ ở ươ ạ ộ ấ ề ọvà c p bách đ i v i lĩnh v c qu n tr kinh doanh ngân hàng, đòi h i các cánấ ố ớ ự ả ị ỏb và nhân viên ộ tín d ng c a các ụ ủ ngân hàng ph i có m t trình đ hi u bi tả ộ ộ ể ếnh t đ nh và c đ o đ c ngh nghi p đ có th nh n bi t đ c các r i roấ ị ả ạ ứ ề ệ ể ể ậ ế ượ ủti m n, qua đó có các bi n pháp phù h p đ phòng tránh cũng nh kh cề ẩ ệ ợ ể ư ắph c nh ng h u qu mà r i ro tín d ng gây ra.ụ ữ ậ ả ủ ụSau 15 tu n th c t p t t nghi p t i ngân hàng Techcombank Hà N iầ ự ậ ố ệ ạ ộ( chi nhánh Tr n Khát Chân ) và áp d ng nh ng ki n th c v qu n tr kinhầ ụ ữ ế ứ ề ả ịdoanh mà mình đã đ c h c tr ng, em đã quy t đ nh l a ch n đ tài choượ ọ ở ườ ế ị ự ọ ềchuyên đ t t nghi p c a mình là : ề ố ệ ủ “Các gi i pháp tăng c ng qu n trả ườ ả ịr i ro tín d ng t i ngân hàng Techcombank Hà N iủ ụ ạ ộ “ v i mong mu nớ ốchuyên đ s mang l i nh ng n i dung b ích v nh ng v n đ c b nề ẽ ạ ữ ộ ổ ề ữ ấ ề ơ ảcũng nh th c ti n c a lĩnh v c qu n tr r i ro tín d ng cho ng i đ c.ư ự ễ ủ ự ả ị ủ ụ ườ ọN i dung c a chuyên đ bao g m 3 ch ng :ộ ủ ề ồ ươ- Ch ng 1 : T ng quan v ngân hàng kĩ th ng Techcombank Hàươ ổ ề ươN iộ- Chương 2 : Nh ng v n đ c b n v qu n tr r i ro tín d ngữ ấ ề ơ ả ề ả ị ủ ụ- Chương 3 : Các gi i pháp tăng c ng qu n tr r i ro tín d ng t iả ườ ả ị ủ ụ ạngân hàng Techcombank Hà N iộ1

Tin mới nhất

Trang