Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Các giác quan của bé

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 13
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • B. HO T Đ NG CHUNG
  MTXQ (PTNT): Các giác quan c a bé
  I. M c đích yêu c u
  KT: - Tr nh n bi t đ c các giác quan trên c th , bi t tác d ng c a m i ế ượ ơ ế
  giác quan
  - Bi t đ c đi m, v trí, s l ng các giác quan trên c thế ượ ơ
  KN: - Rèn luy n và phát tri n ngôn ng m ch l c
  - Kh năng quan sát, ghi nh , trí t ng t ng ưở ượ
  TĐ: - Bi t v sinh các giác quanế
  - Gi gìn c th s ch s ơ
  II. Chu n b
  -
  III. H ng d n th c hi nướ
  Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
  1. Ho t đ ng 1:Trò chuy n theo ch đ
  - Nghe hát và v n đ ng “Chúc m ng sinh
  nh t”
  - Các con v a l ng nghe và v n đ ng hát
  bài hát gì?
  - Bài hát nói v đi u gì?
  - Con hãy gi i thi u v mình?
  - Trong l p mình còn có r t nhi u b n cũng
  sinh vào tháng này cùng tháng v i b n búp
  bê Ly Ly, nên hôm nay chúng ta hãy cùng
  đ n d sinh nh t b n Ly Ly nàoế
  2. Ho t đ ng 2: Trò chuy n v các giác
  quan c a bé
  * Quan sát đàm tho i
  - Hát
  - 1 – 2 ý ki nế
  - 2 – 3 ý ki nế
  - Tr tr l i
  - L ng nghe
 • +) Trò chuy n v c quan th giác ơ
  - Các con hãy quan sát xem bu i ti c c a
  chúng ta có nh ng gì?
  - Vì sao con th y?
  - Nh có gì mà con nhìn th y? ( Cho tr
  nh m măt l i đ tr i nghi m)
  - Các con có bi t m t còn g i là c quan gì ế ơ
  không?
  - Tr phát âm: “C quan th giác” ơ
  - Các con bi t gì v s kì di u c a m t ế
  mình nào?
  - Chúng ta có m y m t?
  - Đ m t luôn sáng chúng ta ph i làm gì?
  Cô KQ l i: M t là c quan th giác dùng đ ơ
  nhìn th y m i v t, m i chúng ta đ u có hai
  m t hat còn g i là đôi m t. Đ gi cho đôi
  m t luôn sáng trong và s ch s các con ph i
  luôn r a m t b ng n c s ch h ng ngày và ướ
  không đ đ t cát và b i b n bay vào m t
  +) Trò chuy n v c quan thính giác ơ
  - Đ chúc m ng sinh nh t các b n chúng ta
  cùng hô vang “Chúc m ng sinh nh t các
  b n” nào? (Hát đ c th t ng b n) ơ
  - Các con nghe th y nh ng gì?
  - Vì sao các b n l i nghe th y v y?
  - Tai dùng đ nghe v y tai đ c g i là gì? ượ
  - Phát âm: “C quan thính giác”ơ
  - Quan sát
  - 2 – 3 ý ki nế
  - Tr tr l i
  - 1 – 2 ý ki nế
  - Tr tr l i
  - Phát âm
  - 1 – 2 ý ki nế
  - Tr tr l i
  - 1 – 2 ý ki nế
  - L ng nghe
  - Chúc m ng sinh
  nh t
  - Tr tr l i
  - 1 – 2 ý ki nế
  - 2 – 3 ý ki nế
  - Phát âm
  - Tr tr l i
 • - Các con hãy cho cô bi t đi u kỳ di u c a ế
  tai chúng ta nào?
  - M i ng i có m y chi c tai ? ườ ế
  - Tai có đ c đi m gì?
  - Mu n nghe th y th t rõ m i th các con
  ph i làm gì?
  Cô KQ l i: M i chúng ta đ u có m t đôi tai,
  tai có vành tai và l tai, đ c g i là c quan ượ ơ
  thính giác dùng đ nghe th y m i âm thanh,
  nghe th y các b n nói, các b n hát. Đ đôi
  tai lúc nào cũng th t thính các con nh ph i
  v sinh th ng xuyên, dùng tăm bông đ ườ
  lau tai. Không dùng v t nh n, s c đ ngoáy
  tai
  +) Trò chuy n v c quan xúc giác ơ
  - Và hôm nay các b n khác cũng có nh ng
  món quà đ t ng sinh nh t các b n đ y v y
  m i các b n lên t ng quà nào?
  - Các con đ c t ng nh ng gì nào?ượ
  - Hãy s tay vào quà t ng và cho cô bi t con ế
  th y con g u bông này th nào? ế
  Các con đ c t ng nh ng gì nào?ượ
  - Hãy s tay vào quà t ng và cho cô bi t con ế
  th y con g u bông này th nào? ế
  - Các con dùng gì đ bi t đ c là g u bông ế ượ
  r t m m?
  - Dùng tay đ s và c m nh n m i v t, v y
  - 1 – 2 ý ki nế
  - 2 – 3 ý ki nế
  - Tr tr l i
  - Chú ý l ng nghe
  - 1 – 2 tr
  - 2 – 3 ý ki nế
  - 3 – 4 ý ki nế
  - Tr tr l i
  - 1 – 2 ý ki nế
  - 2 – 3 ý ki nế
  - Tr tr l i
  - Phát âm
  - 1 – 2 ý ki nế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2015 , 14:11

Mô tả tài liệu:

Các giác quan của bé

B. HO T Đ NG CHUNGẠ ỘMTXQ (PTNT): Các giác quan c a béủI. M c đích yêu c uụ ầKT: - Tr nh n bi t đ c các giác quan trên c th , bi t tác d ng c a m iẻ ậ ế ượ ơ ể ế ụ ủ ỗgiác quan - Bi t đ c đi m, v trí, s l ng các giác quan trên c thế ặ ể ị ố ượ ơ ểKN: - Rèn luy n và phát tri n ngôn ng m ch l cệ ề ữ ạ ạ - Kh năng quan sát, ghi nh , trí t ng t ng ả ớ ưở ượTĐ: - Bi t v sinh các giác quanế ệ - Gi gìn c th s ch sữ ơ ể ạ ẽII. Chu n bẩ ị-III. H ng d n th c hi nướ ẫ ự ệHo t đ ng c a côạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ1. Ho t đ ng 1:Trò chuy n theo ch đạ ộ ệ ủ ề- Nghe hát và v n đ ng “Chúc m ng sinh ậ ộ ừnh t”ậ- Các con v a l ng nghe và v n đ ng hát ừ ắ ậ ộbài hát gì?- Bài hát nói v đi u gì?ề ề- Con hãy gi i thi u v mình?ớ ệ ề- Trong l p mình còn có r t nhi u b n cũng ớ ấ ề ạsinh vào tháng này cùng tháng v i b n búp ớ ạbê Ly Ly, nên hôm nay chúng ta hãy cùng đ n d sinh nh t b n Ly Ly nàoế ự ậ ạ2. Ho t đ ng 2: Trò chuy n v các giác ạ ộ ệ ềquan c a béủ* Quan sát đàm tho iạ- Hát - 1 – 2 ý ki nế- 2 – 3 ý ki nế- Tr tr l iẻ ả ờ- L ng ngheắ

Tin mới nhất

Trang