Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 14:06

Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự”

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 11
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 60 | Loại file: DOC
 • Tr n Th Thu Quỳnh - K49A khoa Lu t Đi u ki n có hi u l c c a h p đ ng dân s
  Li Cm Ơn
  Em xin chân thành gi li cm ơn đến tt c các Thy giáo, Cô giáo -
  nhng ging viên c a Khoa Lu t- Đ i h c Qu c gia Hà n i đã nhit tình,
  tâm huyết giúp đ, ch bo, dy d em trong sut 4 năm hc đi hc va
  qua.
  Em xin chân thành cm ơn s hướng dn tn tình, c th ca GVC. Ths
  Bùi Th Thanh Hng. S hướng dn, ch bo ca Cô đã giúp em rt nhiu
  trong thi gian em làm khoa lun tt nghip. Em chân thành cm ơn Cô!
  Cui cùng, Tôi xin gi li cm ơn đến gia đình tôi, nhng người bn thân
  ca Tôi.
  Mt ln na em xin chân thành cm ơn.
  Sinh viên Khoa Lut.
  0
 • Tr n Th Thu Quỳnh - K49A khoa Lu t Đi u ki n có hi u l c c a h p đ ng dân s
  M C L C
  Li m
  đu:.....................................................................................................1
  Chương I. Khái quát chung v hp
  đng:....................................................6
  1.1.Khái nim hp đng và đc đim ca hp
  đng:...........................6
  1.1.1. Hp đng là hành vi pháp lí song
  phương:............................................8
  1.1.2. Hp đng - ngun ch yếu làm phát sinh nghĩa
  v :.............................10
  1.2. Sơ lược lch s ca chế đnh hp
  đng:.......................................12
  Chương II. Điu kin có hiu lc ca hp
  đng:........................................17
  2.1. Điu kin v ch th tham gia h p
  đng:....................................18
  2.1.1. Ch th tham gia hp đng là cá
  nhân:...............................................18
  2.1.2. Ch th tham gia hp đng là pháp nhân, h gia đình, t hp tác:
  ….25
  2.2. Điu kin v mc đích, ni dung ca hp
  đng:.........................27
  1
 • Tr n Th Thu Quỳnh - K49A khoa Lu t Đi u ki n có hi u l c c a h p đ ng dân s
  2.3. Điu kin v s t nguyn trong hp
  đng:................................30
  2.3.1 Hp đng giao kết do b nhm
  ln:........................................................34
  2.3.2. Hp đng được giao kết trên cơ s ca s la di, đe
  do :.................38
  2.3.3. Hp đng giao kết khi mt bên không nhn thc và làm ch được
  hành vi ca
  mình:.....................................................................................................42
  2.4. Điu kin v hình thc ca hp
  đng:.........................................42
  K t lu n:ế
  …………………………………………………………………….54
  Danh m c tài li u tham kh o
  L I M Đ U
  1. Lí do chn đ tài
  Hp đng dân s mt mng quan h pháp lut cùng quan trng,
  mt trong nhng chế đnh pháp c xưa nht, xut hin sm nht trong
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 14:02

Mô tả tài liệu:

Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự”

Tr n Th Thu Quỳnh - K49A khoa Lu t ầ ị ậ Đi u ki n có hi u l c c a h pề ệ ệ ự ủ ợ đ ng dân sồ ựLời Cảm ƠnEm xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả các Thầy giáo, Cô giáo - những giảng viên c a Khoa Lu t- Đ i h c Qu c gia Hà n i ủ ậ ạ ọ ố ộ đã nhiệt tình, tâm huyết giúp đỡ, chỉ bảo, dạy dỗ em trong suốt 4 năm học đại học vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình, cụ thể của GVC. Ths Bùi Thị Thanh Hằng. Sự hướng dẫn, chỉ bảo của Cô đã giúp em rất nhiều trong thời gian em làm khoa luận tốt nghiệp. Em chân thành cảm ơn Cô!Cuối cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tôi, những người bạn thân của Tôi.Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.Sinh viên Khoa Luật.0

Tin mới nhất

Trang