Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ TRÊN VIOLYMPIC LỚP 5

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 58
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: DOC
 • CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ TRÊN VYOLYMPIC L P 5
  Các bài toán hay khó trên Violympic l p 5 tài li u h u ích dành
  cho quý th y cô, quý ph huynh các em h c sinh tham kh o. Tài li u
  này t ng h p nh ng câu h i khó trong các kỳ thi gi i Toán qua m ng
  Internet, giúp các em h c sinh làm quen đ c các d ng đ đ đ t đ c ượ ượ
  s đi m cao nh t trong kì thi Violympic Toán l p 5.
  CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ TRÊN VIOLYMPIC L P 5
  BÀI TOÁN V T S PH N TRĂM
  1. N u c nh c a hình vuông tăng lên 50% thì di n tích hình vuông tăng lênế
  bao nhiêu ph n trăm ?
  2. M t c a hàng bán lãi 20% giá bán. H i c a hàng đó lãi bao nhiêu ph n
  trăm ti n v n?
  3. M t c a hàng mua vào 150000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánh
  v i giá bao nhiêu đ đ c lãi 25% ti n v n? ượ
  4. M t c a hàng mua vào 50000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánh
  v i giá bao nhiêu đ đ c lãi 20% ti n v n? ượ
  5. . M t c a hàng mua vào 45000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánh
  v i giá bao nhiêu đ đ c lãi 25% giá bán ? ượ
  6. M t c a hàng mua vào 25000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánh
  v i giá bao nhiêu đ đ c lãi 20% giá bán ? ượ
  7. N u c nh hình l p ph ng tăng thêm 10% thì di n tích toàn ph n c aế ươ
  hình l p ph ng đó tăng thêm bao nhiêu ph n trăm? ươ
  8. N u c nh hình l p ph ng tăng thêm 30% thì di n tích xung quanh c aế ươ
  hình l p ph ng đó tăng thêm bao nhiêu ph n trăm? ươ
  9. N u đ ng kính m t hình tròn tăng thêm 60% thì di n tích hình tròn đóế ườ
  tăng thêm bao nhiêu ph n trăm?
  1
  CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ TRÊN VIOLYMPIC L P 5
 • CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ TRÊN VYOLYMPIC L P 5
  10. N u bán kính m t hình tròn tăng thêm 20% thì di n tích hình tròn đóế
  tăng thêm bao nhiêu ph n trăm?
  11.N u đ ng kính m t hình tròn tăng thêm 30% thì di n tích hình tròn đóế ườ
  tăng thêm bao nhiêu ph n trăm?
  12. N u c nh hình l p ph ng gi m đi 10% thì di n tích toàn ph n c aế ươ
  hình l p ph ng đó gi m đi bao nhiêu ph n trăm? ươ
  13. N u c nh hình l p ph ng gi m đi 20% thì di n tích toàn ph n c aế ươ
  hình l p ph ng đó gi m đi bao nhiêu ph n trăm? ươ
  14. N u c nh hình l p ph ng gi m đi 40% thì di n tích xung quanh c aế ươ
  hình l p ph ng đó gi m đi bao nhiêu ph n trăm? ươ
  15. N u c nh hình l p ph ng gi m đi 30% thì di n tích xung quanh c aế ươ
  hình l p ph ng đó gi m đi bao nhiêu ph n trăm? ươ
  16. N u bán kính m t hình tròn gi m đi 10% thì di n tích hình tròn đóế
  gi m đi bao nhiêu ph n trăm?
  17. N u đ ng kính m t hình tròn gi m đi 50% thì di n tích hình tròn đóế ườ
  gi m đi bao nhiêu ph n trăm?
  18. . N u đ ng kính m t hình tròn gi m đi 60% thì di n tích hình tròn đóế ườ
  gi m đi bao nhiêu ph n trăm?
  19. N u c nh hình l p ph ng tăng thêm 20% thì di n tích toàn ph n c aế ươ
  hình l p ph ng đó tăng thêm bao nhiêu ph n trăm? ươ
  20. H c kỳ I l p 5H 81,25% s h c sinh đ lo i gi i. giáo nh m
  tính n u thêm 4 b n n a đ lo i gi i thì t ng s h c sinh gi i b ng 93,75%ế
  s h c sinh c a l p. Tính s h c sinh gi i c a l p.
  21. H c kỳ I l p 5A 80% s h c sinh đ lo i gi i. giáo nh m tính
  n u thêm 4 b n n a đ lo i gi i thì t ng s h c sinh gi i b ng 90% s h cế
  sinh c a l p. Tính s h c sinh gi i c a l p.
  22. H c kỳ I tr ng Kim Đ ng 90% s h c sinh đ lo i gi i. giáo ườ
  nh m tính n u thêm 45 b n n a đ lo i gi i thì t ng s h c sinh gi i b ng ế
  95% s h c sinh c a tr ng. Tính s h c sinh gi i c a tr ng Kim Đ ng. ườ ườ
  23. Hình l p ph ng A c nh dài g p đôi c nh hình l p ph ng B. Tìm ươ ươ
  t s ph n trăm di n tích toàn ph n gi a hình l p ph ng B v i hình l p ươ
  ph ng A?ươ
  2
 • CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ TRÊN VYOLYMPIC L P 5
  24. Hình l p ph ng A c nh dài g p đôi c nh hình l p ph ng B. Tìm ươ ươ
  t s ph n trăm di n tích xung quanh gi a hình l p ph ng B v i hình l p ươ
  ph ng A?ươ
  25. Hình h p ch nh t M có đ dài các kích th c đ u g p đôi đ dài các ướ
  kích th c a hình h p ch nh t N. Tìm t s ph n trăm di n tích toàn ph nướ
  gi a hình h p ch nh t N v i hình h p ch nh t M ?
  26. Cu i năm h c m t c a hàng bán sách báo đã gi m giá bán sách đi 20%.
  H i v i s ti n mua hàng nh tr c đây thì khi gi m giá s mua đ c s hàng ư ướ ượ
  tăng thêm bao nhiêu ph n trăm so v i s hàng mua đ c t s ti n đó khi ch a ượ ư
  gi m giá?
  27. Tìm di n tích hình tròn bi t n u tăng bán kính c a thêm 20% thì ế ế
  di n tích hình tròn m i b ng 452,16cm
  2
  .
  28. Tính di n tích hình ch nh t bi t n u chi u dài tăng 20% thì di n tích ế ế
  tăng thêm 45cm
  2
  .
  29. Tính di n tích hình vuông bi t n u tăng c nh c a thêm 50% thì ế ế
  đ c hình vuông m i có di n tích 193,5cmượ
  2
  .
  30. Tìm di n tích hình tròn bi t n u tăng bán kính c a thêm 10% thì ế ế
  di n tích hình tròn m i b ng 124,025cm
  2
  .
  31. N u tăng chi u dài c a hình ch nh t thêm 20% thì ph i gi m chi uế
  r ng hình ch nh t đi bao nhiêu ph n trăm đ di n tích hình ch nh t không
  thay đ i.
  32. N u tăng chi u r ng c a hình ch nh t thêm 60% thì ph i gi m chi uế
  dài hình ch nh t đi bao nhiêu ph n trăm đ di n tích hình ch nh t không thay
  đ i.
  33. Tr ng Kim Đ ng d đ nh tr ng 180 cây ăn qu , đ n nay đã tr ngườ ế
  đ c 45% s cây. H i theo d đ nh tr ng Kim Đ ng ph i tr ng thêm bao nhiêuượ ườ
  cây n a?
  34. M t nhà máy theo k ho ch Quý I năm 2009 s n xu t đ c 800 s n ế ượ
  ph m, nh ng nhà máy đã s n xu t đ c 1000 s n ph m. H i Quý I nhà máy s n ư ượ
  xu t v t m c bao nhiêu ph n trăm k ho ch ? ượ ế
  35. M t c a hàng qu n áo v a nh p v m t hàng giá bình quân
  80000 đ ng m t b qu n áo. H i c a hàng đó bán ra v i giá bao nhiêu đ ng m t
  b qu n áo đ lãi 20% giá bán m t b ?
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2016 , 10:31

Mô tả tài liệu:

CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ TRÊN VIOLYMPIC LỚP 5

CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ TRÊN VYOLYMPIC L P 5ỚCác bài toán hay và khó trên Violympic l p 5 là tài li u h u ích dànhớ ệ ữcho quý th y cô, quý ph huynh và các em h c sinh tham kh o. Tài li uầ ụ ọ ả ệnày t ng h p nh ng câu h i khó trong các kỳ thi gi i Toán qua m ngổ ợ ữ ỏ ả ạInternet, giúp các em h c sinh làm quen đ c các d ng đ đ đ t đ cọ ượ ạ ề ể ạ ượs đi m cao nh t trong kì thi Violympic Toán l p 5.ố ể ấ ớCÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ TRÊN VIOLYMPIC L P 5ỚBÀI TOÁN V T S PH N TRĂMỀ Ỷ Ố Ầ1. N u c nh c a hình vuông tăng lên 50% thì di n tích hình vuông tăng lênế ạ ủ ệbao nhiêu ph n trăm ?ầ2. M t c a hàng bán lãi 20% giá bán. H i c a hàng đó lãi bao nhiêu ph nộ ử ỏ ử ầtrăm ti n v n?ề ố3. M t c a hàng mua vào 150000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánhộ ử ồ ộ ộ ỏ ộv i giá bao nhiêu đ đ c lãi 25% ti n v n?ớ ể ượ ề ố4. M t c a hàng mua vào 50000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánhộ ử ồ ộ ộ ỏ ộv i giá bao nhiêu đ đ c lãi 20% ti n v n?ớ ể ượ ề ố5. . M t c a hàng mua vào 45000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánhộ ử ồ ộ ộ ỏ ộv i giá bao nhiêu đ đ c lãi 25% giá bán ?ớ ể ượ6. M t c a hàng mua vào 25000 đ ng m t h p bánh. H i bán h p bánhộ ử ồ ộ ộ ỏ ộv i giá bao nhiêu đ đ c lãi 20% giá bán ?ớ ể ượ7. N u c nh hình l p ph ng tăng thêm 10% thì di n tích toàn ph n c aế ạ ậ ươ ệ ầ ủhình l p ph ng đó tăng thêm bao nhiêu ph n trăm?ậ ươ ầ8. N u c nh hình l p ph ng tăng thêm 30% thì di n tích xung quanh c aế ạ ậ ươ ệ ủhình l p ph ng đó tăng thêm bao nhiêu ph n trăm?ậ ươ ầ9. N u đ ng kính m t hình tròn tăng thêm 60% thì di n tích hình tròn đóế ườ ộ ệtăng thêm bao nhiêu ph n trăm?ầ1CÁC BÀI TOÁN HAY VÀ KHÓ TRÊN VIOLYMPIC L P 5Ớ

Tin mới nhất

Trang