Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Chủ nhật, Tháng 6 19, 2016 - 12:38
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:00
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:00
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:00
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:00
6 lê thị phương Thứ hai, Tháng 8 8, 2016 - 14:59

Bước đầu nghiên cứu quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lí môi trường theo TCVN ISO 14001

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 14
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 94 | Loại file: DOC
 • A/ L i nói đ u
  Tính c p thi t c a đ tài ế
  Trong tình hình h i nh p kinh t th gi i WTO Vi t Nam nói ế ế
  riêng các n c đang phát tri n nói chung đang ph i đ ng đ uướ ươ
  v i m t thách th c cùng to l n. M t trong s đó thách th c
  c a các doanh nghi p vi c áp d ng các tiêu chu n ch ng nh n
  cho doanh nghi p cùng v i nh ng s n ph m d ch v c a mình
  v ch t l ng cũng nh v môi tr ng m t lo t các yêu c u ượ ư ườ
  khác. Trong khi đó ph n l n doanh nghi p c a Vi t Nam doanh
  nghi p v a nh , công nghi p s n xu t l c h u, gây ô nhi m
  môi tr ng cao,trình đ non kém,…Vì th m t s qu c gia khôngườ ế
  th duy trì th tr ng c a mình do không th đáp ng đ c các ườ ượ
  tiêu chu n môi tr ng s c kho con ng i do các n c đang ườ ườ ướ
  phát tri n đ t ra do đó không th ti p c n đ c th tr ng ế ượ ườ
  xu t kh u hàng hoá.
  Đ n tháng 12/2006 chúng ta ch kho ng 148 doanhế
  nghi p đ t ch ng ch ISO 14001 mà trong đó h u h t là các doanh ế
  nghi p 100% v n n c ngoài ho c ph n l n v n n c ướ ướ
  ngoài. Tuy r ng ISO 14001 nói riêng ISO nói chung m t quá
  trình t nguy n nh ng l i b t bu c n u không s đ m b o ư ế
  v môi tr ng thì không nh p kh u vào các n c phát tri n ườ ướ
  đ c. thay cho hàng rào thu quan tr c kia thì gi xu t hi nượ ế ướ
  hình th c b o h m i b o h xanh” (green protectionism). Vì
  v y m t v n đ c p thi t nóng b ng đ t ra v i các doanh ế
  nghi p Vi t Nam vi c ti p c n v i các TCVN Qu c T nói ế ế
  chung tiêu chu n môi tr ng nói riêng c n ph i ti n hành ườ ế
  không s m thì mu n và không th ch n ch mãi đ c. ượ
  Đ góp ph n nâng cao hi u bi t v H Th ng Qu n Môi ế
  Tr ng (MES) cho doanh nghi p chúng tôi xin gi i thi u đ tàiườ
  1
 • nghiên c u c a mình “B c đ u nghiên c u quá trình xây d ng, ướ
  áp d ng, duy trì h th ng qu n môi tr ng theo TCVN ISO ườ
  14001 áp d ng h th ng qu n môi tr ng t i công ty c ườ
  ph n may Đ c Giang” Mong mu n đây m t d đi n hình
  góp ph n giúp các doanh nghi p thúc đ y quá trình mà dù s m hay
  mu n cũng ph i tham gia.
  Tình hình nghiên c u : TCVN ISO đ c đ tài nghiên c uượ
  trong tình hình Vi t Nam đã b t đ u b c vào h i nh p WTO, ướ
  đi u này đòi h i các doanh nghi p Vi t Nam ph i h t s c n l c, ế
  bên c nh đó ph i quan tâm đ n y u t môi tr ng trong quá trình ế ế ườ
  s n xu t cũng nh trong s n ph m. Nghiên c u này s cho th y ư
  đ c tình hình doanh nghi p hi n nay nh ng đi u ki n đ ápượ
  d ng TCVN ISO 14001.
  M c đích nhi m v nghiên c u : Nghiên c u này
  nh m góp ph n đem l i nh ng hi u bi t thêm v nh ng tiêu ế
  chu n môi tr ng các doanh nghi p Vi t Nam hi n nay c n ườ
  ph i áp d ng, đó đi u ki n cho phép doanh nghi p nào mu n
  tăng thêm l i nhu n kinh doanh c a mình. Nhi m v c a nghiên
  c u là đ a ra cái nhìn t ng đ i c b n v TCVN ISO 14001, quá ư ươ ơ
  trình xây d ng, áp d ng duy trì nh th nào đ doanh ư ế
  nghi p có k t qu t t trong kinh doanh. ế
  Đ i t ng nghiên c u ượ :
  H th ng qu n lí môi tr ng theo TCVN ISO 14001 ườ
  H ng t i nghiên c u MES c a Công ty c ph n may Đ cướ
  Giang nh ng thành qu h n ch trong quá trình th c hi n ế
  h th ng qu n lí môi tr ng ườ
  Ph m vi nghiên c u : Gi i h n trong thuy t v ISO ế
  14001
  Quá trình đăng kí, áp d ng và duy trì
  2
 • MES
  Nghiên c u MES t i công ty may
  Đ c Giang
  Ph ng pháp nghiên c u: Đươ i u tra th c t . ế
  Ph ng pháp duy v t bi nươ
  ch ng.
  Ph ng pháp truy v n ng uươ
  nhiên
  lu n phân tích khoa h c d a
  trên c s lí thuy t s n có,…ơ ế
  Nh ng đóng góp c a nghiên c u : Qua đ tài nh này
  chúng tôi hy v ng s đóng góp thêm nh ng hi u bi t v TCVN ế
  ISO14001- m t tiêu chu n môi tr ng g n v i s n ph m hàng ườ
  hoá. Th y đ c t m quan tr ng c a ISO 14001 trong quá trình ượ
  c nh tranh c a các doanh nghi p đ th s n xu t ra nh ng
  s n ph m thân thi n v i môi tr ng và thu đ c nhi u l i nhu n. ườ ượ
  N i dung đ tài c a chúng tôi bao g m các ph n sau:
  A. M Đ U
  L i nói đ u
  L i c m n ơ
  Các kí hi u vi t t t ế
  B.N I DUNG
  Ch ng I: : KHÁI QU T CHUNG V ISO VÀ ISOươ
  14001
  I./Iso là gì ?
  II/B tiêu chu n ISO 14000
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2016 , 15:15

Mô tả tài liệu:

Bước đầu nghiên cứu quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lí môi trường theo TCVN ISO 14001

B/ NỘI DUNG Chương I: KHÁI QUẢT CHUNG VỀ ISO VÀ ISO 14001 I.Iso là gì ? Lịch sử của Iso Iso ( International Organization for Standardization) là một tổ chức quốc tế chuyên ngành có các thành viên là các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia gồm 135 nước thành viên. Iso được thành lập vào năm 1946 nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin tạo điều kiện cho các hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ hiệu quả .Tất cả các tiêu chuẩn Iso đặt ra đều có tính tự nguyện, không bắt buộc. Theo định nghĩa của Tổ chức hoá Quốc tế ISO thì tiêu chuẩn là một sự thoả thuận trên văn hóa trong đó có những quy cách kĩ thuật hay các tiêu chuẩn chính xác khác được sử dụng một cách nhất quán để làm quy tắc, để chỉ dẫn hay xác định tính chất nhằm bảo đảm cho các vật liệu, sản phẩm, quá trình và dịch vụ phù hợp với mục đích đã đề ra. Một tiêu chuẩn muốn được ra đời phải được ít nhất hai phần ba số thành viên tán thành bỏ phiếu . II..Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 1.ISO 14000 là gì : Năm 1993, ISO ( tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) đã giao nhiệm vụ cho tiểu ban kĩ thuật TC/207 bắt đầu xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lí môi trường lấy tên là ISO 14000. Chỉ sau 3 năm, 5 tiêu chuẩn về quản lí môi trường được áp dụng vào tháng 9/1996, sau vài kì soát xét ISO đã đưa ra bộ tiêu chuẩn hoàn thiện và chính thức được áp dụng vào năm 1996 đến nay. 2.Cấu trúc của ISO 14000 ISO 14000 là một bộ tiêu chuẩn lớn nó bao gồm 6 nhóm tiêu chuẩn con về lĩnh vực môi trường : 2..1 Nhóm tiêu chuẩn về hệ thống quản lí môi trường + ISO 14001 : Hệ thống quản lí môi trường, quy định và hướng dẫn sử dụng. Đây chính là tiêu chuẩn mà đề tài này đang đề cập tới. +ISO 14004 Hệ thống quản lí môi trường – Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kĩ thuật hỗ trợ. 2..2 Nhóm tiêu chuẩn về đánh giá môi trường: +ISO 14010: Hướng dẫn đánh giá môi trường- Nguyên tắc chung. +ISO 14011: Hướng dẫn đánh gía môi trường –Thủ tục đánh giá-Đánh giá hệ thống quản lí môi trường. +ISO 14012: Hướng dẫn đánh giá môi trường- Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường . +ISO 14015: Đánh giá tại chỗ về môi trường. 2.3 Nhóm tiêu chuẩn về cấp nhãn môi trường +ISO 14020 : Các mục đích và nguyên tắc của việc cấp nhãn môi trường . +ISO 14021: Cấp nhãn môi trường, tự công bố và khai báo. Các khái niệm và định nghĩa. +ISO 14022: Cấp nhãn môi trường- các kí hiệu cấp nhãn môi trường . +ISO 14023: Thử nghiệm và phương pháp đánh giá. +ISO 14024 Cấp nhãn môi trường- các chương trình của cán bộ môi trường , hướng dẫn về quy tắc, về thực hành và thủ tục xác nhận của chương trình đa tiêu chuẩn. 2.4 Nhóm tiêu chuẩnvề công tác đánh giá môi trường ISO 14031: Đánh giá công tác môi trường của hệ thống quản lí và mối liên quan của nó tới môi trường. 2.5 Nhóm tiêu chuẩn đánh giá về chu trính chuyển hoá +ISO 14040: Quản lí môi trường –Đánhgiá chu trình chuyển hoá. Các nguyên tắc chung và hướng dẫn +ISO 14041: Quản lí môi trường –Đánh giá chu trình chuyển hóa. Phân tích kiểm kê. +WG4- quản lí môi trường- Đánh giá chu trình chuyển hoá . Đánh giá tác động. +WG5 Quản lí môi trường- Đánh giá chu trình chuyển hóa. Đánh giá việc cải tiến 2.6 Nhóm tiêu chuẩn về thuật ngữ và định nghĩa: +ISO 14050: Các thuật ngữ và định nghĩa. +WG1 Các vấn đề môi trường trong các tiêu chuẩn sản phẩm. +ISO 14060: Hướng dẫn về cách tập hợp các vấn đề môi trường trong các tiêu chuẩn sản phẩm 3. Sự cần thiết phải có ISO 14000 *Chúng ta đang sống trong một thề giới sôi động và biến đổi từng ngày. Các hoạt động KT-XH-VH diễn ra ở khắp mọi nơi. Để tiến hành các hoạt động này con người không những sử dụng kiến thức vốn có của mình mà sự trợ giúp của tự nhiên là đáng kể. Con người đã khai thác và sử dụng tài nguyên để phục vụ cho những mục đích của mình. Việc khai thác và sử dụng bừa bãi bất hợp lí đã gây ra hậu quả về môi trường mà con người phải gánh chịu do chính mình gây ra như: lũ lụt, hạn hán, thiên tai, sóng thần, môi trường bị biến đổi , bệnh tật ….và tình hình này đang ngày càng gia tăng. Trước thực trạng đó, tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO đã soạn thảo và cho ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 14000 nhằm đưa ra một hệ thống quản lí môi trường và tài nguyên một cách hiệu quả. Có thể nói rằng, ISO 14000 thể hiện phương thức mới để tiến hành hữu hiệu công tác quản lí môi trường. Bộ tiêu chuẩn nay hướng dẫn cho cá nhân và các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế một hệ thống quản lí vừa đem lại lợi nhuận vừa bảo vệ môi trường đặc biệt là đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. 4 Lợi ích và rào cản của ISO 14000 4.1 Lợi ích 1 Các lợi ích từ ISO 14000 bao gồm: +Tăng cường sử dụng những tiêu chuẩn tự nguyện. +Giảm thủ tục và hạn chế trùng lặp. +Đáp ứng yêu cầu thực tế. +Có được sự chấp thuận của chính phủ. +Đáp ứng nhu cầu kinh tế -xã hội. +Giảm chi phí bảo hiểm và tăng cường khả năng tích luỹ vốn. +Lợi ích nội bộ. +Phòng tránh ô nhiễm. +Bảo vệ môi trường. 4.2. Rào cản :: +Chi phí gia tăng. +Phát sinh hàng rào thương mại phi thuế quan. +Quy định hay tự nguyện Khi áp dụng các tiêu chuẩn một cách tự nguyện nó dựa trên thiện chí cuả các bên. Và khi các tiêu chuẩn này trở thành quy định chính thức thì nó hình thành nên một hàng rào thương mại, nó mô tả những quy định chặt chẽ hơn những quy định hiện hành. Các chính phủ sẽ có thể dựa vào ISO 14000 để xây dựng những quy định chính thức, xác định phạm vi ảnh hưởng của chính phủ và xác định các mức hình phạt. Điều này là không đúng khi mà nguyên tắc xây dựng những tiêu chuẩn chính thức không được sử dụng những tiêu chuẩn quốc tế. III ISO 14001 trong hệ thống ISO 14000 1.Khái niệm về ISO 14001 ISO 14001 là tiêu chuẩn kĩ thuật, tiêu chuẩn hệ thống quản lí môi trường quy định và hướng dẫn sử dụng thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 14000. 2 Chu trình hoạt động của ISO 14001 ( Cấu trúc ) ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 mà chu trình của nó được thực hiện theo kiểu xoắn ốc, mỗi lần lặp lại và một lần cải tiến cho nên nó là một quá trình cải tiến liên tục. Mô hình quản lí môi trường theo ISO 14001 như sau: Vẽ hình

Tin mới nhất

Trang