Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 bảo trâm Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 17:18
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:06
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:06
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:06
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:06
6 Hoàng Sơn Thứ ba, Tháng 7 25, 2017 - 09:27
7 Hoàng Sơn Thứ ba, Tháng 7 25, 2017 - 09:27

Bước đầu nghiên cứu hiệu quả mô hình xử lý chất thải rắn đô thị kết hợp sản xuất điện năng tại bãi rác Nam Sơn-Thành phố Hà Nội

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 20
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 93 | Loại file: DOC
 • Khoa kinh t qu n lý môi tr ng và đô th Lu n văn t t nghi pế ườ
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  L I M Đ U
  Hi n nay, quá trình đô th hóa nhanh chóng d n đ n gia tăng ế
  dân s m t đ dân c . T ư đó làm cho l ng rác th i tăng lên ượ
  v t quá năng l c thu gom x lý c a các công ty môi tr ng đôượ ườ
  th đ a ph ng. ươ
  Chính quy n đ a ph ng các c p, luôn luôn ph i tìm các bi n ươ
  pháp gi i quy t v n đ lâu dài này ế . Tuy nhiên, cho đ n nay t i ch aế ư
  đa s các bi n pháp đ u mang tính gi i quy t tình th , ch a có bi n ế ế ư
  pháp nào đ c xem tính hi u qu , n đ nh lâu dài phù h pượ
  v i quá trình phát tri n b n v ng c a các đô th Vi t Nam. Chính
  v y ng i ta ph i đi tìm các bi n pháp hi u qu tri t đ h n ườ ơ
  x rác th i k t h p s n xu t đ ên năng có th là m t trong nh ng ế
  bi n pháp c n tìm.
  Trong th i gian th c t p t i phòng công ngh môi tr ng ườ
  Vi n V t Đi n t đ c ti p xúc v i bi n pháp x rác th i ượ ế
  k t h p s n xu t đi n năng, em nh n th y r ng đây m t bi nế
  pháp r t hay. Bi n pháp này cho phép x rác th i v i s l ng ố ượ
  l n, th i gian nhanh chóng, x khá tri t đ còn cho phép
  t n thu đ t o đi n năng. Ngoài v n đ x rác th i bi n pháp
  này còn cho phép gi i quy t m t bài toán khác đó v n đ năng ế
  l ng. Tuy nhiên, bi n pháp này cũng m t bi n pháp khá m i ượ
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nguy n Hùng C ng ườ L p KTMT 44
  1
 • Khoa kinh t qu n lý môi tr ng và đô th Lu n văn t t nghi pế ườ
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  hi n nay ch a th c s ph bi n. Vi c xem xét đ n tính hi u qu ư ế ế
  s phù h p c a bi n pháp này n c ta r t quan tr ng. V i ướ
  mong mu n đ c v n d ng nh ng ki n th c chuyên ngành Kinh t ượ ế ế
  - Qu n tài nguyên và môi tr ng, em đã l a ch n đ tài lu n văn ườ
  t t nghi p là:
  “B c đ u nghiên c u hi u qu hình x ch t th iướ
  r n đô th k t h p s n xu t đi n năng t i bãi rác Nam S n - ế ơ
  Thành ph Hà N i”.
  M c tiêu nghiên c u:
  Đánh giá hi u qu ph ng pháp x ch t th i r n đô th k t ươ ế
  h p s n xu t đi n năng t i bãi rác Nam S n t đó đ xu t các gi i ơ
  pháp cho nghiên c u tri n khai ph ng pháp x tuy còn m i ươ
  nh ng khá tri n v ng này.ư
  Đ i t ng nghiên c u:ố ượ
  Đ tài nghiên c u các tác đ ng t i môi tr ng, kinh t - xã h i ườ ế
  c a hình d án x ch t th i r n đô th k t h p s n xu t đi n ế
  năng t i bãi rác Nam S n. B ơ ên c nh đó đ tài phân tích l i ích và chi
  phí m r ng có tính đ n các chi phí và l i ích môi tr ng c a d án ế ườ .
  Ph ng pháp nghiên c u:ươ
  T ng h p, thu th p thông tin, nghiên c u tài li u, báo cáo.
  Ph ng pháp phân tích chi phí - l i ích.ươ
  Ph ng pháp xây d ng mô hình.ươ
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nguy n Hùng C ng ườ L p KTMT 44
  2
 • Khoa kinh t qu n lý môi tr ng và đô th Lu n văn t t nghi pế ườ
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  K t c u chuyên đ :ế
  N i dung chuyên đ g m 3 ch ng: ươ
  Ch ng I: C s lu n th c ti n c a x ch t th i r nươ ơ
  đô th k t h p s n xu t đi n năng. ế
  Ch ng II: Hi n tr ng ch t th i r n đô th N i ho tươ
  đ ng c a bãi rác Nam S n. ơ
  Ch ng III: Đánh giá hi u qu kh năng áp d ng hìnhươ
  x ch t th i r n đô th k t h p s n xu t đi n năng t i bãi rác ế
  Nam S n, Hà N i.ơ
  M C L C
  L I M Đ U ....................................................................................1
  DANH M C CÁC HÌNH V VÀ B NG BI U ............................6
  L I CAM ĐOAN ...............................................................................7
  L I C M N Ơ ....................................................................................8
  CH NG I:ƯƠ CƠ S LÝ LU N TH C TI N C A X
  CHT TH I R N ĐÔ TH K T H P S N XUT ĐI N
  NĂNG..................................................................................................9
  I. T NG QUAN V RÁC TH I R N ĐÔ TH .................................9
  1. Khái ni m, ngu n g c v ch t th i r n đô th ..............................9
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nguy n Hùng C ng ườ L p KTMT 44
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2016 , 13:03

Mô tả tài liệu:

Bước đầu nghiên cứu hiệu quả mô hình xử lý chất thải rắn đô thị kết hợp sản xuất điện năng tại bãi rác Nam Sơn-Thành phố Hà Nội

LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chuyên đề này trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên TS. Lê Thu Hoa đã tận tình hướng dẫn em. Em cũng xin cảm TSKH. Nguyễn Thế Hùng và các cán bộ đang công tác tại phòng công nghệ môi trường - Viện Vật lý và Điện tử đã nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong khi thực tập cũng như trong việc hoàn thành chuyên đề này. Do kiến thức còn hạn chế, thời gian nghiên cứu tương đối ngắn nên trong đề tài nghiên cứu này của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em kính mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến giúp em hoàn thành chuyên đề một cách tốt nhất. CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ KẾT HỢP SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG I. TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 1. Khái niệm, nguồn gốc chất thải rắn đô thị Trong quá trình sản xuất của mình, con người đã không ngừng sử dụng các nguồn tài nguyên là các nguyên liệu đầu vào để tạo ra sản phẩm. Sau đó các sản phẩm này được con người sử dụng trong sinh hoạt hoặc lại là đầu vào cho một quá trình sản xuất khác. Tuy nhiên, trong các quá trình sản xuất và tiêu dùng con người đều không sử dụng được hết lượng vật chất đầu vào hay có một phần vật chất được con người thải ra. Phần thải ra này được gọi chung là chất thải. Theo đó chất thải thường không có hay không còn giá trị sử dụng nữa nhưng điều này cũng chỉ mang tính tương đối. Ngày nay khi mà công nghệ phát triển thì một số loại chất thải có thể được tái sử dụng. Chất thải được tạo ta từ nhiều nguồn khác nhau, có thể từ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hay phát sinh từ quá trình sinh hoạt của con người. Đây cũng là cơ sở để người ta phân biệt chất thải. Ngoài ra người ta cũng có thể phân biệt chất thải theo nơi phát sinh cụ thể có thể là thành thị hay nông thôn. Chất thải rắn đô thị là chất thải được sinh ra trong thành phố, không tính đến chất thải công nghiệp và nông nghiệp. Như vậy, chất thải rắn đô thị được phát sinh trong quá trình sinh hoạt và các hoạt động dịch vụ tại các đô thị, bao gồm rác trong các khu dân cư, thương mại, chợ, các cơ quan... như giấy, giấy bìa, rác trong vườn, thức ăn thừa và các chất hữu cơ... Ngày nay, chất thải rắn đô thị ngày càng đa dạng, thành phần hoá học cũng phức tạp hơn, thể tích và khối lượng thải ra là rất lớn, đặc biệt là việc phát sinh một số loại chất thải có mức độ ô nhiễm cao gây hậu quả lâu dài và rất khó xử lý. Do đó xử lý chất thải nà

Tin mới nhất

Trang