Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 bảo trâm Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 17:17
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:05

Bước đầu nghiên cứu các quy định thương mại liên quan đến môi trường đối với hoạt động của doanh nghiệp dệt may khi gia nhập WTO

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 108 | Loại file: DOC
 • SINH VIÊN: LÊ QU C C NG ƯỜ L P KTMT44
  LU N VĂN T T NGHI P
  L I NÓI Đ U
  Vi t Nam đang trong th i k công nghi p a và hi n đ i
  hóa đ t n c, ph n đ u đ n năm 2020 n c ta c b n là m t ướ ế ướ ơ
  n c công nghi p. Chúng ta đã và đang n l c đ y m nh quáướ
  trình phát tri n kinh t trong n c đ ng th i v i quá trình h i ế ướ
  nh p kinh t qu c t . Trong th i gian g n đây, Vi t Nam đang ế ế
  n l c vào quá trình tham gia vào t ch c th ng m i th ươ ế
  gi i WTO. Đây là m t thách th c không nh đ i v i n n kinh
  t n c ta b i vì ngoài nh ng l i ích chúng ta thu đ cế ướ ượ
  chúng ta ph i đáp ng r t nhi u các quy đ nh c a WTO, trong
  đó có các quy đ nh v th ng m i liên quan t i môi tr ng. ươ ườ
  Đ c bi t, các quy đ nh đó có tác đ ng r t l n t i ho t đ ng
  s n xu t c a các doanh nghi p Vi t Nam nói chung và các
  doanh nghi p d t may nói riêng- là ngành s ph i ch u r t
  nhi u thách th c khi Vi t Nam gia nh p WTO.
  Do v y, sinh viên đã l a ch n chuyên đ th c t p t t
  nghi p là: B c đ u nghiên c u các quy đ nh th ng m iướ ươ
  liên quan đ n môi tr ng đ i v i ho t đ ng c a doanhế ườ
  nghi p d t may khi gia nh p WTO - Tr ng h p m t s ườ
  doanh nghi p trên đ a bàn Hà N i .
  Em xin chân thành c m ơn s giúp đ nhi t tình c a
  cô giáo TS.Lê Thu Hoa - là ng i đã tr c ti p h ng d n emườ ế ướ
  hoàn thành đ tài này. Em cũng xin chân thành c m n s giúp ơ
  đ c a TS. Hoàng D ng Tùng đã đóng góp r t ươ
  nhi u ý ki n quý báu cho chuyên đ này. Ngoài ra, em xin g i ế
  1
 • SINH VIÊN: LÊ QU C C NG ƯỜ L P KTMT44
  LU N VĂN T T NGHI P
  l i c m n sâu s c t i toàn th cán b c a Trung tâm Quan ơ
  Tr c và D li u Môi tr ng thu c C c b o v Môi Tr ng ườ ườ
  đã t o đi u ki n thu n l i cho em trong su t quá tnh th c
  t p và nghiên c u t i đây!
  L I CAM ĐOAN
  Em xin cam đoan chuyên đ th c t p này là do chính em
  t th c hi n: Không sao chép, c t dán t b t kỳ m t tài li u
  nào. N u vi ph m em xin ch u m i hình th c k lu t c a nhàế
  tr ng. ườ
  Hà N i, ngày 30 tháng 4 năm 2006
  Sinh vn
  Lê Qu c C ng ườ
  2
 • SINH VIÊN: LÊ QU C C NG ƯỜ L P KTMT44
  LU N VĂN T T NGHI P
  CH
  NG IƯƠ
  NH NG V N Đ CHUNG V TH NG M I VÀ MÔI ƯƠ
  TR NG VI T NAM TRONG ĐI U KI N T DO HÓAƯỜ
  TH NG M IƯƠ
  I. M i quan h gi a th ng m i và môi tr ươ ư ng trong n n
  kinh t th tr ngế ườ
  1. Th ng m i và m i quan h c a nó v i quá trình s nươ
  xu t
  1.1 Khái ni m và c s c a th ng m i ơ ươ
  1
  Khái ni m th ng m i ươ
  1
  Theo giáo trình Th ng m i và d ch v - Tr ng Đ i h c kinh t qu c dân ươ ườ ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2016 , 13:04

Mô tả tài liệu:

Bước đầu nghiên cứu các quy định thương mại liên quan đến môi trường đối với hoạt động của doanh nghiệp dệt may khi gia nhập WTO

CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI I. Mối quan hệ giữa thương mại và môi trường trong nền kinh tế thị trường 1. Thương mại và mối quan hệ của nó với quá trình sản xuất 1.1 Khái niệm và cơ sở của thương mại Khái niệm thương mại Theo nghĩa hẹp: Hoạt động thương mại là các hoạt động trao đổi mua bán trên thị trường vì mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. Theo nghĩa rộng: Hoạt động thương mại đó là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị trường như mua bán, trao đổi, xây dựng, đầu tư… Cơ sở của hoạt động thương mại Thương mại được dựa trên cơ sở: Đó là lợi thế tuyệt đối và lợi thế tương đối ( so sánh ) giữa các vùng lãnh thổ trong một quốc gia hoặc giữa các quốc gia với nhau.Trong phạm vi chuyên đề đề này chỉ đề cập tới thương mại quốc tế. Sở dĩ có sự khác biệt về lợi thế giữa các vùng là do có sự khác biệt về: Nguồn lao động: Chi phí lao động, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kỹ nghệ trong lao động. Tài nguyên: Đất, nước, khoáng sản là nhân tố trong quá trình sản xuất. Khí hậu, điều kiện địa lý… Các quốc gia tận dụng các lợi thế của mình mà sản xuất và xuất khẩu các hàng hoá, dịch vụ có giá cả và chất lượng cạnh tranh hơn so với vùng khác, ngược lại họ nhập khẩu những hàng hóa không sản xuất được hoặc sản xuất với chi phí quá cao và không hiệu quả. Nhờ có hoạt động thương mại mà các quốc gia có thể sử dụng nhiều hàng hoá hơn, các nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. 1.2 Thương mại trong các khâu của quá trình sản xuất Thương mại có vai trò rất lớn đối với nền kinh tế và đặc biệt trong quá trình sản xuất. Vai trò đó được thể hiện trong các khâu của quá trình sản xuất. Hình1: Tác động của thương mại trong các khâu của quá trình s

Tin mới nhất

Trang