Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ ba, Tháng 6 21, 2016 - 23:15
2 Van Le Thi Thứ ba, Tháng 7 26, 2016 - 17:10
3 Van Le Thi Thứ ba, Tháng 7 26, 2016 - 17:10
4 thu thuy Thứ bảy, Tháng 8 6, 2016 - 15:03
5 thu thuy Thứ bảy, Tháng 8 6, 2016 - 15:03
6 lê thị phương Chủ nhật, Tháng 8 7, 2016 - 09:06
7 lê thị phương Chủ nhật, Tháng 8 7, 2016 - 09:06
8 Dinh Huyen Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 18:16
9 truong huyen Thứ hai, Tháng 9 5, 2016 - 15:39
10 truong huyen Thứ hai, Tháng 9 5, 2016 - 15:39

Trang

Bộ đề thi Violympic toán lớp 2 năm 2015 - 2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1,279
39
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 74 | Loại file: DOC
 • B đ thi Violympic toán l p 2 năm 2015 - 2016
  Vòng 1
  Bài 1: S p x p các giá tr theo th t tăng d n ế
  Bài 2: Đi n k t qu thích h p vào ch (....) ế
  Câu 2.1: 86 - 25 = ...........
  Câu 2.2: S nh t có hai ch s hi u hai ch s c a
  s đó b ng 3 là s ...............
  Câu 2.3: 68 - 17 = ...............
  Câu 2.4: 47 + 51 = ...............
  Câu 2.5: 87 - ........... = 24
  Câu 2.6: 89 - ........... = 36
  Câu 2.7: ......... - 45 = 51
 • Câu 2.8: .............. - 36 = 63
  Câu 2.9: Hãy cho bi t t t c bao nhiêu s t nhiên ế ố ự
  hai ch s l n h n 37? ơ
  Câu 2.10: Hãy cho bi t t t c bao nhiêu s t nhiên ế
  hai ch s l n h n 46? ơ
  Bài 3: Đi tìm kho báu
  Câu 3.1: 60 - ......... = 30. S thích h p đi n vào ch ch m
  là:
  A. 30 B. 40 C. 10 D. 20
  Câu 3.2: Cho 21; 22; 23; ............ S ti p theo là: ................ ế
  A. 25 B. 27 C. 34 D. 24
  Câu 3.3: 1dm = .............cm. S thích h p đi n vào ch
  ch m là:
  A. 5 B. 1 C. 10 D. 2
  Câu 3.4: 3dm + 5dm = ............. dm. S thích h p đi n vào
  ch ch m là:
  A. 53 B. 8 C. 35 D. 3
  Câu 3.5: Hãy cho bi t có t t c bao nhiêu s có hai ch sế
  bé h n 48? ơ
  A. 39 B. 41 C. 40 D. 38
  Vòng 2:
 • Bài 1: V t ch ng ng i v tượ ướ
  Câu 1: S tròn ch c li n sau 40 là:
  A. 41 B. 50 C. 30 D. 60
  Câu 2: S l n h n 64 nh h n 66 là: ơ ơ
  A. 63 B. 66 C. 64 D. 65
  Câu 3: 80 - 10 + 10 = .........
  Giá tr thích h p đi n vào ch (....) là:
  A. 60 B. 90 C. 70 D. 80
  Câu 4: Đo n th ng CD ng n h n đo n th ng AB 2dm. ơ
  Bi t đo n AB = 9dm. H i đo n th ng CD b ng baoế
  nhiêu?
  A. 12 B. 11 C. 7 D. 6
  Câu 5: S tròn ch c li n tr c 50 là: ướ
  A. 45 B. 40 C. 55 D. 30
  Bài 2: Ch n các c p có giá tr b ng nhau.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016 , 16:22

Mô tả tài liệu:

Bộ đề thi Violympic toán lớp 2 năm 2015 - 2016

B đ thi Violympic toán l p 2 năm 2015 - 2016ộ ề ớVòng 1Bài 1: S p x p các giá tr theo th t tăng d nắ ế ị ứ ự ầBài 2: Đi n k t qu thích h p vào ch (....)ề ế ả ợ ỗCâu 2.1: 86 - 25 = ...........Câu 2.2: S bé nh t có hai ch s mà hi u hai ch s c aố ấ ữ ố ệ ữ ố ủs đó b ng 3 là s ...............ố ằ ốCâu 2.3: 68 - 17 = ...............Câu 2.4: 47 + 51 = ...............Câu 2.5: 87 - ........... = 24Câu 2.6: 89 - ........... = 36Câu 2.7: ......... - 45 = 51

Tin mới nhất

Trang