Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:47

Bình luận hoạt động của một tổ chức cung ứng dịch vụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • Đ bài: Bình lu n ho t đ ng c a m t t ch c cung ng d ch v trên
  th tr ng ch ng khoán Vi t Nam hi n nay. ườ
  Bài làm:
  Đ i t ng nghiên c u ượ : Công ty c ph n ch ng khoán
  VNDIRECT
  VNDIRECT đ c bi t đ n m t trong nh ng công ty ch ngượ ế ế
  khoán v i đ i ngũ nhân s tr , nhi t huy t luôn đi tiên phong ế
  trong các s n ph m d ch v đ u t m i. Đây n i h i t cho các tài ư ơ
  năng tr đ c t a sáng và th hi n h t mình trong công vi c cũng nh ượ ế ư
  trong các ho t đ ng văn hóa chung c a công ty.
  Thành l p đúng vào th i kỳ tăng tr ng c a th tr ng, tháng ưở ườ
  11/2006, sau b y năm đi vào ho t đ ng, VNDIRECT đã tr thành m t
  trong nh ng công ty ch ng khoán có t c đ tăng tr ng nhanh, có kh ưở
  năng cung c p các d ch v giao d ch t xa v i nhi u ti n ích cho nhà
  đ u t , đ c bi t s n ph m giao d ch tr c tuy n VNDirect Online ư ế
  v i s l ng khách hàng s d ng đ t 90% l ng i kho n giao d ch ượ ượ
  th ng xuyên.ườ
  I. TH C TR NG HO T Đ NG MÔI GI I T I VNDIRECT.
  1. Kênh đ t l nh đa ph ng th c: Ngoài ph ng th c nh n l nh truy n ươ ươ
  th ng t i sàn, VNDirect hi n công ty ch ng khoán đ ng đ u trong
  vi c cung c p gi i pháp giao d ch t xa toàn di n cho t t c các nhà
  đ u t trong ngoài n c t b c m tài kho n, chuy n ti n thanh ư ướ ướ
  toán cho đ n đ t l nh và tra c u k t qu kh p l nh. Ho c khách hàngế ế
  th nh n tin đ t l nh ch ng khoán, tra c u thông tin tài kho n,
  nh n k t qu giao d ch, các m c giá kh i l ng mua bán ch ng ế ượ
  khoán. Đ c bi t, nhà đ u t th chuy n kho n ti n t tài kho n ư
 • ch ng khoán đ n tài kho n ngân hàng đã đ c ch đ nh tr c. V i ế ượ ướ
  vi c c nh tranh này, nhà đ u t th t tin t c, đ t l nh mua bán ư
  ch ng khoán, ki m tra tài kho n… b t c n i nào. ơ
  Hi n nay, 90% s l nh giao d ch t i VNDirect đ t qua hình
  th c t xa, t c là s d ng đi n tho i ho c Internet, đi u y đã kh ng
  đ nh đ c tính u vi tti n ích c a nh ng s n ph m do chính công ượ ư
  ty t xây d ng, thi t k đ c đánh giá phù h p v i th tr ng ế ế ượ ườ
  ch ng khoán Vi t Nam.
  2. D ch v tài kho n: VNDirect cung c p cho khách hàng các d ch v
  lo i hình tài kho n môi gi i sau: Tài kho n giao d ch nhân, tài
  kho n câu l c b đ u t và tài kho n t ch c ư .
  II. ĐÁNH GIÁ TH C TR NG HO T Đ NG MÔI GI I T I
  CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN VNDIRECT
  1. H n ch ế
  Tuy đã đ t đ c nh ng k t qu đáng khích l nh ng ph i th a ượ ế ư
  nh n r ng VNDirect v n còn nh ng khó khăn t n t i c n tháo g
  trong ho t đ ng môi gi i ch ng khoán.
  - Trong th i gian qua th ph n ho t đ ng môi gi i c a công ty còn
  th p so v i các công ty ch ng khoán khác. M c doanh thu t
  ho t đ ng môi gi i liên t c tăng nh ng s l nh giao d ch v i giá ư
  tr nh chi m t tr ng l n s i kho n giao d ch liên t c ế
  không nhi u. Ngoài ra nh ng khách hàng c a VNDirect ch y u ế
  nhà đ u t nh l , thi u khách hàng l n, nhà đ u t t ư ế ư
  ch c và nhà đ u t n c ngoài. ư ướ
  - S c c nh tranh c a công ty trong lĩnh v c môi gi i so v i m t
  s công ty khác v n còn thua kém. M c công ty luôn quan
  tâm đ n vi c nâng cao ch t l ng d ch v , cung c p các s nế ượ
 • ph m ti n ích cho khách hàng nh ng vi c cung c p còn ch a ư ư
  nhanh nh y v i th tr ng, các s n ph m c n ph i đa d ng h n, ườ ơ
  có nhi u d ch v ti n ích h n m i h p d n các nhà đ u t l n. ơ ư
  - Ch t l ng c a ho t đ ng môi gi i còn ch a cao. Nhân viên ượ ư
  môi gi i còn thi u ch đ ng tìm ki m khách hàng. ế ế
  - Doanh thu t ho t đ ng môi gi i v n chi m t tr ng nh so v i ế
  t ng thu c a công ty. Nghi p v môi gi i ch ng khoán m t
  trong nh ng nghi p v quan tr ng b c nh t c a m t công ty
  ch ng khoán, đem l i ngu n thu r t l n cho công ty, do đó
  công ty ph i có bi n pháp thi t th c đ nâng cao hi u qu và s ế
  đóng góp c a nghi p v môi gi i ch ng khoán vào ngu n thu
  nh p cũng nh uy tín, v trí và th ph n c a công ty trên th ng ư ươ
  tr ng.ườ
  2. Nguyên nhân
  - Ngu n l c trình đ cao nh ng còn thi u kinh nghi m. th ư ế
  nói, con ng i là y u t quan tr ng nh t và có vai trò quy t đ nhườ ế ế
  đ n s thành công c a công ty. Các công ty ch ng khoán ế
  nh ng công ty ho t đ ng trong lĩnh v c tài chính ti n t v i
  nh ng s n ph m d ch v cao c p c a th tr ng đòi h i ph i ườ
  m t đ i ngũ nhân viên dày d n kinh nghi m tinh thông
  nghi p v . Vì v y, trong th i gian t i v n đ đào t o kinh
  nghiêm chuyên môn cũng nh k năng nghi p v cho đ i ngũư
  cán b là m t vi c làm t t y u và cũng là m t thách th c l n lao ế
  đ i v i công ty

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2016 , 13:39

Mô tả tài liệu:

Bình luận hoạt động của một tổ chức cung ứng dịch vụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

Bài làm: • Đối tượng nghiên cứu: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT VNDIRECT được biết đến là một trong những công ty chứng khoán với đội ngũ nhân sự trẻ, có nhiệt huyết và luôn đi tiên phong trong các sản phẩm dịch vụ đầu tư mới. Đây là nơi hội tụ cho các tài năng trẻ được tỏa sáng và thể hiển hết mình trong công việc cũng như trong các hoạt động văn hóa chung của công ty. Thành lập đúng vào thời kỳ tăng trưởng của thị trường, tháng 11/2006, sau bảy năm đi vào hoạt động, VNDIRECT đã trở thành một trong những công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng nhanh, có khả năng cung cấp các dịch vụ giao dịch từ xa với nhiều tiện ích cho nhà đầu tư, đặc biệt là sản phẩm giao dịch trực tuyến VNDirect Online với số lượng khách hàng sử dụng đạt 90% lượng tài khoản giao dịch thường xuyên. I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI VNDIRECT. 1. Kênh đặt lệnh đa phương thức: Ngoài phương thức nhận lệnh truyền thống tại sàn, VNDirect hiện là công ty chứng khoán đứng đầu trong việc cung cấp giải pháp giao dịch từ xa toàn diện cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước từ bước mở tài khoản, chuyển tiền thanh toán cho đến đặt lệnh và tra cứu kết quả khớp lệnh. Hoặc khách hàng có thể nhắn tin đặt lệnh chứng khoán, tra cứu thông tin tài khoản, nhận kết quả giao dịch, các mức giá và khối lượng mua bán chứng khoán. Đặc biệt, nhà đầu tư có thể chuyển khoản tiền từ tài khoản chứng khoán đến tài khoản ngân hàng đã được chỉ định trước. Với việc cạnh tranh này, nhà đầu tư có thể tỏ tin tức, đặt lệnh mua bán chứng khoán, kiểm tra tài khoản…ở bất cứ nơi nào. Hiện nay, 90% số lệnh giao dịch tại VNDirect là đặt qua hình thức từ xa, tức là sử dụng điện thoại hoặc Internet, điều này đã khẳng định được tính ưu việt và tiện ích của những sản phẩm do chính công ty tự xây dựng, thiết kế và được đánh giá là phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. Dịch vụ tài khoản: VNDirect cung cấp cho khách hàng các dịch vụ và loại hình tài khoản môi giới sau: Tài khoản giao dịch cá nhân, tài khoản câu lạc bộ đầu tư và tài khoản tổ chức. II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT 1. Hạn chế Tuy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng phải thừa nhận rằng VNDirect vẫn còn có những khó khăn tồn tại cần tháo gỡ trong hoạt động môi giới chứng khoán. - Trong thời gian qua thị phần hoạt động môi giới của công ty còn thấp so với các công ty chứng khoán khác. Mặc dù doanh thu từ hoạt động môi giới liên tục tăng nhưng số lệnh giao dịch với giá trị nhỏ chiếm tỷ trọng lớn và số tài khoản giao dịch liên tục không nhiều. Ngoài ra những khách hàng của VNDirect chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ, thiếu khách hàng lớn, nhà đầu tư có tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài. - Sức cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực môi giới so với một số công ty khác vẫn còn thua kém. Mặc dù công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp các sản phẩm tiện ích cho khách hàng nhưng việc cung cấp còn chưa nhanh nhậy với thị trường, các sản phẩm cần phải đa dạng hơn, có nhiều dịch vụ tiện ích hơn mới hấp dẫn các nhà đầu tư lớn. - Chất lượng của hoạt động môi giới còn chưa cao. Nhân viên môi giới còn thiếu chủ động tìm kiếm khách hàng. Doanh thu từ hoạt động môi giới vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng thu của công ty. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán là một trong những nghiệp vụ quan trọng bậc nhất của một công ty chứng khoán, nó đem lại nguồn thu rất lớn cho công ty, do đó công ty phải có biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả và sự đóng góp của nghiệp vụ môi giới

Tin mới nhất

Trang