Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ chinh Thứ năm, Tháng 3 24, 2016 - 15:16

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý Học viện Hành chính Quốc gia

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 68 | Loại file: DOC
 •   
   
  ----------
    
       
      
   
     
    !"#$%& '
  # (# & )*+, 
   -./01
 •  
  Đ hoàn thành khóa lu n này, em xin bày t lòng bi t n sâu s c đ n
  toàn th các th y giáo, giáo đã nhi t tình gi ng d y, trang b cho em h
  th ng tri th c r t quý báu v khoa h c qu n giáo d c, nh ng ph ng 
  pháp nghiên c u khoa h c.
  Xin trân tr ng c m n ban giám đ c H c vi n Qu n giáo d c,
  Khoa Qu n - H c vi n Qu n giáo d c, các cán b Phòng Đào t o đ i
  h c - H c vi n Hành chính Qu c gia cùng b n bè, ng i thân đã ng h , 
  đ ng viên, giúp đ t o đi u ki n thu n l i cho em trong th i gian h c
  t p và nghiên c u đ hoàn thành khóa lu n t t nghi p.
  Đ c bi t em xin bày t lòng bi t n sâu s c t i Th.S Thái Vân -  
  Gi ng viên Khoa Qu n lý, H c vi n Qu n Giáo d c đã nh ng ý ki n
  ch d n sáng su t t n tình h ng d n, d y b o, giúp đ em trong su t 
  quá trình nghiên c u và hoàn thành khóa lu n.
  M c đã nhi u c g ng, nh ng trong khóa lu n này cũng không
  tránh kh i nh ng thi u sót, khi m khuy t. Kính mong s góp ý, ch b o
  c a quý th y cô cùng b n đ c.
    
  Hà N i, ngày 27 tháng 04 năm 2014
  *#(#
    '#
 • 
  2 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++3
  0+"&%' 4 5 # ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++6
  .+ '47'#' ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0/
  8+$'5 ( 4 #5 #'  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0/
  1+ 9(##' ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0/
  :+# 9( #' ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0/
  3+ ;$;#' ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0/
  6+ 5<='>?@! ! " +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++00
   0 *       # 
   A AB $ $ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0.
  0+0+ 5C >$## 9' D +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0.
  0+0+0+ !" +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0.
  0+0+.+ !"#$%& ' +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++01
  0+0+8+ #& % & ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0:
  0+0+1+ 5! D #& !  % & ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++03
  0+.+* ' 5# 5' @'E5$'D #& ' ( ) * % & +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++06
  0+8+ 9 5 ' 5<%'E5$'D #& '$D A'E' 'A+ , ) % &
  (#' ' ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++./
  0+1+5<FD #& % & +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.0
  0+:+ '47'A' D #& '$D A'E' ' ( % & +++++++++++++++++++++++++++++..
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++..
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++..
  0+3+2 #5 D #&   % & +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.8
  # > 5' 0 ) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.1
   . G    - . 
  2 H    A 
       $ +++++++++++++++++++++++++++++++++.:

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2016 , 16:58

Mô tả tài liệu:

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý Học viện Hành chính Quốc gia

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý Học viện Hành chính Quốc gia

Tin mới nhất

Trang