Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 09:12
2 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 10:31
3 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 10:31
4 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 10:40
5 Vũ Thị Nga Thứ ba, Tháng 5 16, 2017 - 21:28

Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho HS trong dạy môn kĩ thuật lớp 5

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 61
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 13 | Loại file: DOC
 • Đ TÀI : Bi n pháp giáo d c kĩ năng s ng cho h c sinh
  trong d y môn Kĩ thu t l p 5 .
  I. LÍ DO CH N Đ TÀI.
  1. Nhi m v c a cá nhân:
  - Cùng v i xu th phát tri n c a th i đ i, giáo d c ph thông đã đang ế
  đ c đ i m i m nh m theo b n tr c t c a giáo d c th k XXI, mà th c ch tượ ế
  cách ti p c n năng s ng, đó là: ế H c đ bi t, h c đ làm, h c đ t kh ng ế
  đ nh mình và h c đ cùng chung s ng.
  - Xu t phát t đ c đi m c a h i hi n nay, nên vi c hình thành phát
  tri n năng s ng tr thành m t yêu c u quan tr ng c a nhân cách con ng i hi n ườ
  đ i.
  - Hình thành kĩ năng s ng là m t bi u hi n c a ch t l ng giáo d c. ượ
  + Giáo d c kĩ năng s ng là đi u ki n đ nâng cao ch t l ng giáo d c. ượ
  + Giáo d c năng s ng th c hi n quan đi m h ng vào ng i h c, m t ướ ườ
  m t đáp ng nh ng thách th c c a cu c s ng nâng cao ch t l ng cu c s ng ượ
  c a m i cá nhân.
  - Th c t cho th y, n u con ng i có ki n th c, có thái đ tích c c m i đ m ế ế ườ ế
  b o 50% s thành công, 50% còn l i nh ng năng c n cho cu c s ng ta
  th ng g i là kĩ năng s ng. ườ
  - Xu t phát t vi c c i cách cách, đ i m i giáo d c
  T nh ng lí do trên, chúng tôi ch n đ tài Bi n pháp giáo d c năng s ng
  cho h c sinh trong d y môn thu t l p 5 đ nghiên c u nh m góp ph n vào
  vi c nâng cao ch t l ng d y và h c môn Kĩ thu t l p 4, 5. ượ
  2. Th c tr ng trong ph m vi công vi c:
  Nghiên c u đ tài này nh m tìm hi u vi c giáo d c năng s ng cho h c
  sinh l p 5 thông qua vi c t ch c d y h c môn thu t. T đó, đ xu t m t s
  bi n pháp d y h c đ giáo d c t ng năng s ng cho h c sinh, nâng cao ch t
  l ng d y và h c.ượ
  - Nghiên c u c s lí lu n và c s th c ti n c a vi c giáo d c kĩ năng s ng ơ ơ
  cho h c sinh Ti u h c.
  - Nghiên c u, tìm hi u n i dung, ph ng pháp d y h c môn Kĩ thu t l p 5. ươ
  - Phân lo i các bài kĩ thu t theo m c đ giáo d c t ng kĩ năng s ng.
  - Thi t k m t s bài h c thu t l p 5 ti n hành th c nghi m s ph mế ế ế ư
  đ làm h n vi c áp d ng các ph ng pháp hình th c t ch c d y h c nh m ơ ươ
  giáo d c kĩ năng s ng cho h c sinh.
  - Đ xu t m t s bi n pháp giúp cho vi c d y h c Kĩ thu t 5 đ t hi u qu .
  *Nh ng h n ch v quá trình nghiên c u, th c nghi m sáng ki n. ế ế
  V quá trình nh n th c
  - Tri giác c a h c sinh Ti u h c mang tính đ i th , toàn b , ít đi sâu vào chi ti t. ế
  - Tri giác đánh giá không gian, th i gian còn h n ch ế
  - T duy c a tr m i đ n tr ng là t duy c th , mang tính hình th c.ư ế ườ ư
  - T ng t ng còn t n m n, ít có t ch c, hình nh t ng t ng thì đ n gi n, hayưở ượ ưở ượ ơ
  thay đ i. T ng t ng tái t o t ng b c hoàn thi n. ưở ượ ướ
  -1-
 • - Chú ý không ch đ nh phát tri n, chú ý có ch đ nh còn h n ch và thi u tính b n ế ế
  v ng. S phát tri n chú ý g n li n v i s phát tri n c a các ho t đ ng h c t p.
  - Trí nh tr c quan hình t ng phát tri n h n trí nh t ng lôgic. ượ ơ
  V nhân cách h c sinh Ti u h c
  - Tính cách c a h c sinh Ti u h c: Ch a n đ nh, đi n hình là h n nhiên c tin, ư
  tr thích b t ch c hành vi c a nh ng ng i xung quanh hay trên phim nh. ướ ườ
  n c ta, h c sinh Ti u h c s m có thái đ và thói quen t t đ i v i lao đ ng.ướ
  - Nhu c u nh n th c: Nhu c u nh n th c c a h c sinh Ti u h c đã phát tri n khá
  rõ nét.
  - Đ c đi m đ i s ng tình c m: R t d xúc c m, xúc đ ng khó kìm hãm c m
  xúc c a mình. Tình c m c a h c sinh Ti u h c còn m ng manh, ch a b n v ng, ư
  ch a sâu s c. ư
  II. NH NG GI I PHÁP ĐÃ TH C HI N
  1. Ch ng trình l p 5ươ
  G m có 3 ch ng, 2 ti t/ tu n x 35 tu n = 70 ti t ươ ế ế
  Ch ng 1ươ : Kĩ thu t ph c v
  Ch ng 2ươ : Kĩ thu t chăn nuôi
  Ch ng 3ươ : L p ghép mô hình kĩ thu t
  2. Nh n xét, đánh giá
  - Nh v y, môn thu t l p 5 đ u nh ng đi m chung t ng ch ng,ư ươ
  t ng ph n.
  - Môn thu t l p 5 góp ph n cung c p cho h c sinh nh ng ki n th c c n ế
  thi t đ ph c v cho cu c s ng hàng ngày.ế
  3. M t s ph ng pháp d y h c môn thu t l p 5, nh m giáo d c năng ươ
  s ng cho h c sinh
  Cách ti p c n ph ng pháp d y h c nh m giáo d c năng s ng choế ươ
  h c sinh Ti u h c thông qua môn Kĩ thu t
  Cách ti p c nế
  Vi c giáo d c năng s ng cho h c sinh trong nhà tr ng Ti u h c đ c ườ ượ
  th c hi n trong các môn h c nói chung môn thu t nói riêng đ c t ch c ượ
  thông qua các ho t đ ng giáo d c nh ng không ph i l ng ghép, tích h p thêm ư
  năng s ng vào các môn h c theo m t cách ti p c n m i, đó s d ng các ế
  ph ng pháp, các thu t d y h c tích c c nh m t o đi u ki n, c h i cho h cươ ơ
  sinh đ c th c hành, tr i nghi m kĩ năng s ng trong quá trình h c t p. ượ
  Khái ni m ph ng pháp d y h c ươ
  Ph ng pháp d y h c cách th c, con đ ng ho t đ ng chung gi a giáoươ ườ
  viên h c sinh, trong nh ng đi u ki n d y h c xác đ nh, nh m đ t t i m c đích
  d y h c.
  M t s ph ng pháp d y h c tích c c ươ
  Ph ng pháp d y h c theo nhóm, ph ng pháp nêu gi i quy t v n đ ,ươ ươ ế
  ph ng pháp trò ch i, ph ng pháp đóng vai,…ươ ơ ươ
  C s đ l a ch n các ph ng pháp d y h cơ ươ
  - Căn c vào m i quan h tính qui lu t gi a m c tiêu - n i dung - ph ng pháp ươ
  d y h c.
  -2-
 • - Căn c vào đ c đi m n i dung ki n th c c n truy n đ t cho h c sinh. ế
  - Căn c vào đ c đi m tâm lí l a tu i và v n ki n th c đã có c a h c sinh. ế
  - Căn c vào m c đích, lí lu n d y h c.
  - Căn c vào đi u ki n c s v t ch t và thi t b d y h c c a t ng tr ng c th . ơ ế ườ
  Đ nh h ng đ l a ch n các ph ng pháp d y h c Kĩ thu t l p 5 ướ ươ
  - D a vào vi c đ i m i ph ng pháp d y h c, kh c ph c l i truy n th m t ươ
  chi u.
  Các ph ng pháp d y h c môn Kĩ thu t l p 5ươ
  Ph ng pháp th c hành kĩ thu tươ
  a. Khái quát chung v ph ng pháp d y h c th c hành kĩ thu t ươ
  b. Các ph ng pháp d y h c th c hành kĩ thu tươ
  * Ph ng pháp làm m uươ
  * Ph ng pháp luy n t p và hu n luy nươ
  - Ph ng pháp luy n t p ươ
  - Ph ng pháp hu n luy n ươ
  Ph ng pháp d y h c trình bày tr c quanươ
  a. Khái quát chung v ph ng pháp d y h c trình bày tr c quan ươ
  b. Các ph ng pháp d y h c trình bày tr c quanươ
  - Ph ng pháp trình bày tr c quan th hi n d i 2 hình th c minh h a trìnhươ ướ
  bày
  - Ph ng pháp quan sát đ c giáo viên s d ng khi giáo viên trình bày ph ng ti nươ ượ ươ
  tr c quan trong quá trình d y h c.
  Ph ng pháp d y h c dùng ngôn ngươ
  a. Khái quát chung v ph ng pháp d y h c dùng ngôn ng ươ
  b. Các ph ng pháp d y h c dùng ngôn ngươ
  * Di n gi ng và tr n thu t
  * Đàm tho i
  * Làm vi c v i sách giáo khoa
  * S d ng ngôn ng kĩ thu t (tranh qui trình, s đ , bi u b ng) ơ .
  Các ph ng pháp d y h c khácươ
  * Ph ng pháp d y h c theo nhómươ
  * Ph ng pháp d y h c nêu và gi i quy t v n đươ ế
  * Ph ng pháp d y h c ki m tra, đánh giá, t ki m tra, đánh giáươ
  Bên c nh các ph ng pháp d y h c nêu trên, trong d y h c thu t l p 5 ươ
  còn m t s bi n pháp, hình th c d y h c tích c c nh m nâng cao hi u qu d y
  h c, góp ph n giáo d c năng s ng cho h c sinh đó là: T ch i h c t p, phi uơ ế
  h c t p, tham quan, ngo i khóa kĩ thu t
  4. M c tiêu giáo d c năng s ng cho h c sinh Ti u h c trong môn thu t
  l p 5
  - B c đ u hình thành rèn luy n cho h c sinh các năng s ng c n thi t, phùướ ế
  h p v i l a tu i.
  - Giáo d c cho h c sinh kh năng quan sát lao đ ng, đ c l p suy nghĩ hành
  đ ng. Giúp h c sinh làm quen v i t t c các d ng v t li u và d ng c gia công các
  lo i v t li u đó.
  -3-

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2016 , 11:20

Mô tả tài liệu:

Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho HS trong dạy môn kĩ thuật lớp 5

Biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho HS trong dạy môn kĩ thuật lớp 5

Tin mới nhất

Trang