Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hồ thanh thuyền Thứ tư, Tháng 2 22, 2017 - 14:24
2 Trần Minh Tâm Thứ hai, Tháng 3 13, 2017 - 22:46
3 Trần Minh Tâm Thứ hai, Tháng 3 13, 2017 - 22:47

Bây giờ học thuyết nhiều chủ nghĩa nhiều

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 90
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: DOC
 • A.Tiền đề , kinh nghiệm Bác kế thừa.
  Ngoài việc kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc như chủ
  nghĩa yêu nước ,truyền thống đoàn kết, cần cù, ham học hỏi,… , tinh hoa
  văn hóa nhân loại của cả Phương Đông như Nho giáo, Phật giáo hay Chủ
  nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn và Phương Tây như : cách mạng Pháp
  Mĩ, Tư tưởng dân chủ khai sáng của Pháp, Bác đã kế thừa được tinh hoa từ
  chủ nghĩa Mác Lê nin, từ đó
  Người đã đi đến kết luận rằng, con đường đi đến tự do, dân chủ, độc lập
  dân tộc thực sự chỉ có thể là con đường cách mạng vô sản. Rằng, chỉ
  giải phóng giai cấp vô sản thì mọi tầng lớp nhân dân lao động mới được
  giải phóng và con đường giải phóng dân tộc mới được mở ra, mới đi đến
  thắng lợi. Sau này, khi tổng kết kinh nghiệm thắng lợi của cách mạng Việt
  Nam, Người đã khẳng định rằng, thắng lợi đó là do nhiều nhân tố, nhưng
  thắng lợi đó trước hết là nhờ thứ vũ khí không gì thay thế được là chủ
  nghĩa Mác – Lênin, nhờ biết vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận ấy vào
  thực tiễn cách mạng Việt Nam
  B.Cơ sở lí luận của luận điểm.
  + Thực tiễn cách mạng Việt Nam cuối thế ký XIX, đầu thế kW XX, một số
  đại diện tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước theo hệ tưởng phong
  kiến, sản,với 2 cuộc khỏi nghĩa tiêu biểu Việt Nam : Khởi nghĩa Yên
  Thế (1884-1913) đi theo đường lối phong kiến ,phong trào Đông Du(1905-
  1908) Phong trào Duy Tân của Phan Châu Trinh diễn ra theo đường lối
  tư sản.
  + Tổng kết kinh nghiệm của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới
  “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và
  thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc
  tự do, bình đẳng thật...”
  B1. Những học thuyết và chủ nghĩa tiêu biểu.
  B1.1 Phong trào cách mạng theo hệ tư tưởng phong
  kiến
  Khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo diễn ra
  từ năm 1884 và kết thúc năm 1913
  - Ưu điểm :
  + Diễn ra trong một thời gian dài gây cho Pháp không ít tổn thất.
  + Thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm chiến đấu của nhân
  dân ta.
  + Bước đầu giải quyết được yêu cầu ruộng đất cho nông dân.
  1
 • + Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cuộc chiến đấu về sau.
  - Nhược điểm :
  + Chưa có sự liên kết với các phong trào yêu nước cùng thời.
  + Nhiều lúc còn bị động.
  + Giai cấp lãnh đạo là nông dân, chưa có đường lối đúng đắn,
  chưa có hệ tư tưởng lãnh đạo.
  + Là phong trào mang tính tự phát.
  Khởi nghĩa nông dân Yên Thế là cuộc khởi nghĩa “Mang nặng
  cốt cách phong kiến . Thất bại của Phong trào nông dân Yên Thế
  phản ánh sự bế tắc của phong trào yêu nước của VN những năm
  cuối thế kỉ XIX - đầu XX, đất nước lúc này rơi vào sự khủng hoảng
  về đường lối và giai cấp lãnh đạo.Sự thất bai này chính thức mở
  ra con đường mới, đòi hỏi các nhà yêu nước phải tìm ra con
  đường mới có hiệu quả hơn.
  B1.2 Phong trào cách mạng theo hệ tư tưởng tư
  sản.
  B1.2-1. Phong trào Đông Du của Phan Bội Châu
  -Ý nghĩa :
  + Đây là hoạt động đầu tiên chống chủ nghĩa thực dân trên nền
  tảng duy tân đổi mới - một cuộc đổi mới về tư duy yêu nước: từ tư duy yêu
  nước truyền thống bạo động cầm vũ khí khởi nghĩa để khôi phục độc lập
  dân tộc chuyển sang tư duy cải cách, đổi mới, đề cao việc cầu học tiến bộ,
  học cái mới, tiên tiến để vận dụng vào sự nghiệp cứu nước.
  + Phong trào Đông Du xuất dương cầu học là một hành động có
  tính “đột phá”, mở cửa hướng ra ngoài để học hỏi, tiếp nhận những cái
  mới có lợi và cần thiết cho phong trào giải phóng dân tộc.
  + Từ điển Bách khoa Toàn thư có ghi nhận: “ Mặc dầu chỉ tồn tại
  trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Phong trào Đông Du được coi là
  một trong những phong trào yêu nước mạnh mẽ nhất của nhân dân Việt
  Nam đầu thế kỉ 20 và đặc biệt nhiều thanh niên du học của trào lưu này
  đã trở thành những hạt nhân của các phong trào cách mạng tiếp theo
  trong công cuộc giải phóng dân tộc. ”
  Tuy nhiên,phong trào Đông Du có nhược điểm là
  + Sự sai lầm trong phương hướng cách mạng, cũng như chưa giải
  quyết được những nhược điểm của chủ nghĩa tam dân,đó là đã đặt nặng
  vào chủ trương Dân Tộc và gián tiếp phủ nhận sự tự do cá nhân và nhất là
  chủ nghĩa Tam Dân chứa nhiều lý luận mâu thuẩn nhau
  + Phan Bội Châu đã không nhận ra được bản chất của các nước đế
  quốc, cũng như các mâu thuẫn bên trong của nước đế quốc, dẫn đến s
  2
 • thất bại là không thể tránh khỏi. hay như Bác Hồ nói : “ Cụ Phan muốn
  dựa vào Nhật để đánh đuổi Pháp, như thế khác gì tiễn hổ cửa trước, rước
  beo cửa sau … ”.
   Và thực tế là chỉ sau một thời gian ngắn, khi thực dân Pháp đánh hơi
  thấy và nhận ra tính chất nguy hiểm của phong trào này đã ngay lập tức
  đàm phán với Nhật để chính phủ Nhật trục xuất các sinh viên VN về nước.
  B1.2-2. Phong trào Duy Tân của Phan Châu Trinh.
  Cuối thế kW XIX đầu thế kW XX, lịch sử Việt Nam đã chuyển sang một
  giai đoạn mới. Tương ứng với điều kiện hoàn cảnh mới, nhiệm vụ cách
  mạng giải phóng dân tộc cũng mang tính chất khác trước. Cắt nghĩa thực
  tiễn, một bộ phận nhà Nho tiến bộ, trong đó có Phan Châu Trinh đã “khai
  phá” những phương pháp khả dĩ cứu nước, cứu dân theo những khuynh
  hướng khác nhau. Một trong những khuynh hướng nổi bật trong giai đoạn
  này đó là các nhà trí thức khởi xướng phong trào Duy tân.
  Phan Châu Trinh là 1 người có tầm nhìn mang tính chất hiện đại, 1
  nhà tư tưởng canh tân. Nội dung cơ bản tư tưởng dân chủ của Phan Châu
  Trinh hướng đến vấn đề quan trọng là tự cường dân tộc, nâng cao dân trí,
  bồi dưỡng sức dân, truyền bá tư tưởng dân chủ và dân quyền, có sự tiếp
  thu những giá trị của văn hóa nhân loại, và trong tư tưởng dân chủ của
  Phan Châu Trinh đã xuất hiện quan điểm pháp quyền.
  Tuy nhiên, cũng như cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cũng mắc
  phải sai lầm là dựa vào nước đế quốc, dựa vào nước Pháp mà không nhận
  ra được bản chất của các nước đế quốc là bóc lột sức lao động của nhân
  dân thuộc địa…Vì vậy ông cũng không tránh khỏi thất bại.
  B1.2-3. Một số phong trào cách mạng theo khuynh hướng tư
  sản trên thế giới.
  Trên thế giới cũng có đã 2 cuộc cách mạng đáng chú ý là cuộc cách
  mạng Mĩ (1776) và Cách mạng Pháp ( 1789).Tuy nhiên,theo Hồ Chí Minh
  thì cả 2 cuộc cách mạng này đều chưa đến nơi.
  Trong tác phẩm Đường Cách Mệnh, Bác viết :
  -Mỹ tuy rằng cách mệnh thành công đã hơn 150 nǎm nay, nhưng
  công nông vẫn cứ cực khổ, vẫn cứ lo tính cách mệnh lần thứ hai.Ấy là vì
  cách mệnh Mỹ là cách mệnh tư bản, mà cách mệnh tư bản là chưa phải
  cách mệnh đến nơi.Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm cho
  đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số
  nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần,
  thế dân chúng mới được hạnh phúc.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016 , 23:04

Mô tả tài liệu:

Bây giờ học thuyết nhiều chủ nghĩa nhiều

A.Tiền đề , kinh nghiệm Bác kế thừa. Ngoài việc kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc như chủnghĩa yêu nước ,truyền thống đoàn kết, cần cù, ham học hỏi,… , tinh hoavăn hóa nhân loại của cả Phương Đông như Nho giáo, Phật giáo hay Chủnghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn và Phương Tây như : cách mạng Pháp vàMĩ, Tư tưởng dân chủ khai sáng của Pháp, Bác đã kế thừa được tinh hoa từchủ nghĩa Mác Lê nin, từ đóNgười đã đi đến kết luận rằng, con đường đi đến tự do, dân chủ, độc lập dân tộc thực sự chỉ có thể là con đường cách mạng vô sản. Rằng, chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mọi tầng lớp nhân dân lao động mới được giải phóng và con đường giải phóng dân tộc mới được mở ra, mới đi đến thắng lợi. Sau này, khi tổng kết kinh nghiệm thắng lợi của cách mạng ViệtNam, Người đã khẳng định rằng, thắng lợi đó là do nhiều nhân tố, nhưng thắng lợi đó trước hết là nhờ thứ vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác – Lênin, nhờ biết vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận ấy vàothực tiễn cách mạng Việt NamB.Cơ sở lí luận của luận điểm.+ Thực tiễn cách mạng Việt Nam cuối thế ký XIX, đầu thế kW XX, một sốđại diện tiêu biểu cho khuynh hướng cứu nước theo hệ tư tưởng phongkiến, tư sản,với 2 cuộc khỏi nghĩa tiêu biểu ở Việt Nam : Khởi nghĩa YênThế (1884-1913) đi theo đường lối phong kiến ,phong trào Đông Du(1905-1908) và Phong trào Duy Tân của Phan Châu Trinh diễn ra theo đường lốitư sản.+ Tổng kết kinh nghiệm của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúctự do, bình đẳng thật...”B1. Những học thuyết và chủ nghĩa tiêu biểu. B1.1 Phong trào cách mạng theo hệ tư tưởng phong kiến Khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo diễn ratừ năm 1884 và kết thúc năm 1913- Ưu điểm :+ Diễn ra trong một thời gian dài gây cho Pháp không ít tổn thất.+ Thể hiện tinh thần yêu nước, quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta.+ Bước đầu giải quyết được yêu cầu ruộng đất cho nông dân.1

Tin mới nhất

Trang