Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:50
2 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:50
3 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:50
4 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:50
5 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:50
6 Van tc Thứ tư, Tháng 4 12, 2017 - 01:08

Báo chí với quá trình hình thành nhân cách của học sinh- sinh viên

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 20
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 40 | Loại file: PDF
 • 1
  ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
  TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC XÃ HI VÀ NHÂN VĂN
  LI TH HI BÌNH
  BÁO CHÍ VI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH
  CA HC SINH - SINH VIÊN
  (Kho sát trên các báo Sinh viên Vit Nam, Giáo dc & Thi đi,
  Tin phong, Tui tr, Thanh niên)
  Chuyên ngành: Báo chí hc
  Mã s: 60. 32. 01
  TÓM TT LUN VĂN THC SĨ KHOA HC BÁO CHÍ
 • 2
  M ĐẦU
  1. LÍ DO CHN ĐỀ TÀI
  Nhng năm qua, trong bi cnh ca công cuc đổi mi, h thng báo chí
  nước ta đã trưởng thành nhanh chóng c v s lượng và cht lượng. Báo chí nh
  hưởng sâu rng ti các nhóm dân cư, các tng lp xã hi trong đóhc sinh- sinh
  viên (HS-SV). Báo chí dành cho đối tượng này phong phú đa dng vi s góp
  mt ca các báo tên tui như: Giáo dc & Thi đại, Sinh viên, Tin Phong, Thanh
  Niên và Tui Tr.
  Để mt kết lun chính xác, t kinh nghim đạt hiu qu cao trong
  công tác, được s đồng ý và hướng dn ca Tiến s Trn Đăng Thao tác gi mnh
  dn nghiên cu đề tài: Báo chí vi quá trình hình thành nhân cách ca hc
  sinh- sinh viên” làm đề tài bo v Lun văn Thc s Khoa hc xã hi và Nhân văn
  chuyên ngành Báo chí.
  2. LCH S VN ĐỀ
  Hin nay Vit Nam nghiên cu v đối tượng HS-SV th nói không
  nhiu. Các công trình nghiên cu v nh hưởng tác động ca báo chí đến quá
  trình hình thành nhân cách ca HS-SV li càng ít nếu không mun nói không có.
  Vì vy khi nghiên cu đề tài này tác gi gp nhiu khó khăn khi tìm tài liu.
  Vài năm gn đây mt s công trình nghiên cu v đối tượng công chúng
  HS-SV như: nghiên cu “Vai trò ca báo chí trong vic hình thành li sng ca
  thanh niên sinh viên” ca Tiến s Nguyn Th Thoa thc hin năm 2000 Lun
  văn Thc s báo chí “Tâm tiếp nhn sn phm báo chí ca thanh niên sinh viên
  hin nay” ca Đỗ Thu Hng thc hin năm 2002.
  3. MC ĐÍCH NGHIÊN CU
  Làm vic trong môi trường giáo dc đào to, qua quá trình ging dy v
  chuyên ngành báo chí, quá trình hot động báo chí thc tin tác gi nhn thy đa s
  sinh viên th động trong vic tiếp cn và thm định thông tin. T thc tế đó tác gi
  thy phi mt nhn định khách quan v vai tca báo chí vi quá trình nh
 • 3
  thành nhân cách ca HS-SV.
  4. PHM VI NGHIÊN CU
  Phm vi nghiên cu đề tài thu hp mc độ tìm ra các đóng góp ca báo chí
  làm ni bt vai trò ca đối vi quá trình hình thành nhân cách ca hc sinh-
  sinh viên. Đề tài được kho sát, tng hp ngun tư liu t các t báo ln dành cho
  đối tượng hc sinh- sinh viên t năm 2003-2005 như báo: Giáo dc & Thi đại,
  Sinh viên, Tin Phong, Thanh Niên, Tui Tr…. điu kin năng lc cũng như
  qu thi gian, lun văn không th nghiên cu v tác động và nh hưởng ca báo chí
  vi đối tượng HS-SV trên khp c nước. Tác gi chn nghiên cu đề tài trong
  phm vi nh hưởng ca vi đối tượng HS-SV các tnh phía Bc trong đó ch
  yếu là nghiên cu trong HS-SV ca th đô Hà Ni và tnh Hà Nam.
  5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
  Đề tài ly đối tượng nghiên cu là sinh viên và tác phm báo chí phn ánh v
  hc sinh - sinh viên nhm gii quyết ba nhim v chính mà lun văn đặt ra:
  - Tìm hiu mt cách khái quát vn đề lun v vai trò ca báo chí và quá
  trình hình thành nhân cách ca sinh viên.
  - Kho sát các báo ly sinh viên làm đi tượng phn ánh chính để rút ra
  nhng nhn định v vn đề đã nêu.
  Đề tài được nghiên cu da trên phương pháp: Kho sát, tng hp, phân tích
  ly ý kiến và điu tra bng bng hi.
  6. KT CU
  Da trên ni dung chính lun văn đt ra, tác gi chia lun văn làm 3
  chương ln và có thêm phn m đầu, kết lun, ph lc, tài tiu tham kho:
  M ĐẦU: Gm các ni dung do chn đề tài, Lch s vn đề nghiên cu,
  Đối tượng nghiên cu, Phm vi nghiên cu, Phương pháp nghiên cu…
  CHƯƠNG MT: BÁO CHÍ VI VIC GIÁO DC NHÂN CÁCH CHO
  HC SINH- SINH VIÊN. Chương này ch yếu đi sâu tìm hiu các vn đề lun
  v vai trò ca báo chí đối vi đi sng xã hi vai tca báo chí vi vic hình

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2015 , 09:22

Mô tả tài liệu:

Báo chí với quá trình hình thành nhân cách của học sinh- sinh viên

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN    LẠI THỊ HẢI BÌNH BÁO CHÍ VỚI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN (Khảo sát trên các báo Sinh viên Việt Nam, Giáo dục & Thời đại, Tiền phong, Tuổi trẻ, Thanh niên) Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60. 32. 01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC BÁO CHÍ

Tin mới nhất

Trang